kapcsolódó

Mondattan

Mondattan

 

Arra még mindannyian emlékszünk általános iskolai tanulmányainkból, hogy a mondat alanyból (Ki? Mi? Kik? Mik?) és állítmányból (Mit csinál?) áll.

A mondat állítmányi része igéből vagy igei szerkezetből, alanyi része névszóból vagy névszói szerkezetből áll.

Pl.: The grass              growes. - A fű nő.

^                     ^

alany           állítmány

 

Az alany

 

Az alany az állítmányban kifejezett cselekvés vagy történés hordozója.

Az angol nyelv szereti, ha az alany személy, vagy legalábbis élőlény. Például, ha azt akarja mondani: a kés megsebesítette a fiút, inkább szenvedő szerkezetet használ csak hogy az alany személy legyen: a fiú kés által sebesült meg.

Az alany lehet határozott, ismert személy, tárgy, elvont dolog, lehet általános értelmű, és lehet úgynevezett alaki alany.

A mondatban alanyként állhat:

1. Főnév: The sun is shining. - A nap süt.

2. Melléknév, melléknévi igenév: No good will come of it. - Semmi jó nem származik belőle.

3. Számnév: Two are absent. - Ketten hiányoznak.

4. Névmás: This is a French novel. - Ez egy francia regény.

5. Infinitive (teljes): To err is human. - Tévedni emberi dolog.

6. Gerund: Walking is pleasant in fine weather. - Jó időben kellemes sétálni.

7. Bármely más, főnévként használt szófaj: The ups and downs of life must be taken as they come. - Az élet jó és rossz fordulatait úgy kell elfogadni, ahogy jönnek.

8. Szócsoport, egész mondat: Twice two is four. - Kétszer kettő négy.

That he is in error will be clear soon. - Hamarosan kiderül, hogy téved.

Az alaki alany: mint a neve is mutatja, csak formailag alany. Nincs semmilyen jelentése, de formailag egésszé teszi a mondatot. A személyes névmásoknál már utaltunk rá.

Az it harmadik személyű semleges névmás alanyként áll:

- ha nemre való tekintet nélkül beszélünk valakiről (pl. kisgyerekről):

Pl.: It (the baby)is crying.

- élettelen tárgyak, elvont fogalmak neve-helyett,

- a this mutató névmás helyett kérdésre adott feleletekben:

Pl.: This / It is a chair. - Ez egy szék.

- természeti jelenséggel, időjárással, időponttal és távolsággal kapcsolatos mondatokban:

Pl.: It (the weather) was windy. - Szeles volt az idő. It is high water. - Magas a vízállás. It is getting late. - Későre jár (az idő). It is a hundred kilometres from Budapest to Szolnok. - Budapesttől Szolnok száz kilométerre van.

- a to be - lenni, a to seem - tűnni, to appear - tűnni, to look - kinézni, látszani, to happen - történni igék mellett, melléknévvel, főnévvel szerkesztett mondatokban, mint pl.: it is good... - jó..., it is bad... / it is wrong... - rossz..., it is easy... - könnyű..., it is possible, thát... - lehetséges, hogy..., it is necessary... - szükséges...

Pl.: It is no easy to forget. - Nem kőnnyű elfelejteni.

It is no use denying it. - Kár tagadni.

It is possible that we may have some rain this afternoon. - Lehetséges, hogy kapunk egy kis esőt ma délután.

- ha bármilyen mondatrészt ki akarunk emelni:

Pl.: It was she (her) whom I met yesterday. - Vele találkoztam tegnap.

It was yesterday. (that) I met her. - Tegnap találkoztam vele.

- személytelen szenvedő szerkezetekben, mint pl.: itt is said - azt mondják, it must he remembered - emlékezni kell rá, it is supposed - feltételezhető

Pl.: It is to be hoped (that) nothing serious has happened. - Remélhetőleg semmi komoly nem történt.

Figyelem! Az alaki alany után az állítmány mindig egyes számban áll!

Who knocks? - It is my friends. - Ki kopogtat? - A barátaim.

A there alanyi használata:

A there - éppen úgy, mint az it - az alaki alanyhoz hasonló szerepet tölt be a to be egyes és többes szám 3. személyű alakjai, vagy tárgyatlan ige mellett.

Az értelmi alany mindig az állítmány után következik, és mindig határozatlan (vagy semmilyen) névelő áll előtte:

Pl.: There is a book on the table. - A book is on the table.

Mindkét mondat jelentése: Egy könyv van az asztalon. Mégis, az első mondatban a hangsúly a könyv létezésén van. A többi mondatrész, a könyv és az asztalon, csak másodlagos.

A második mondatban egyik szó sincs kiemelve, mégis a hangsúly a könyvön van. A vannak, nincs jelentéstartalma, csak mint kapcsolóige szerepel.

A kérdést a következőképpen kell feltenni:

Is there a book on the table? - Van könyv az asztalon? Válasz: Yes, there is. - Igen, van. Vagy: No, there isn't. - Nincs.

Többes számban: Are there books on the table? Vannak könyvek az asztalon?

Válasz: Yes, there are. - Igen, vannak. Vagy: No, there aren't. - Nincsenek.

Pl.: There is no rose without a thorn. - Nincsen rózsa tövis nélkül.

There was no time to finish the work. - Nem volt idő a munka befejezésére.

There has been a lot of rain this week. - Jó sok eső esett a héten.

What is there to do here? - Mi itt a teendő?

There is no living with him. - Nem lehet vele, élni (kijönni).

There being nothing else to do, we went home. - Nem lévén több tennivaló, hazamentünk.

Erre a kérdésre: How many boys are (there) in the class? - csak egyféle felelet van: There are thirthy boys in the class. - (és nem: thirthy boys are...) - Hány fiú van az osztályban? - Harminc fiú van.

- elbeszélésekben, mesékben a tárgyatlan igék is állhatnak there-rel:

Pl.: One day there came a letter from the King. - Egy napon levél érkezett a királytól.

Suddenly there came a tapping at the door of my room. - Hirtelen kopogtak a szobám ajtaján.

A there jelentése a fenti mondatokban: nem ott. Ha az ott határozó is szerepel a mondatban, a there-t még egyszer ki kell tenni:

Pl.: There were two boys there. - Két fiú volt ott.

Általános alany:

Az általános alanyt az angol többféleképpen is kifejezheti:

1. Személyes névmással. Ezek között is leggyakoribb a you.

Pl.: You never can be careful enough. - Az ember sohasem lehet elég óvatos.

You cannot eat your cake and have it too. - Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni. (Szó szerint: nem eheted meg a süteményt úgy, hogy az meg is maradjon.)

A they rendszerint kisebb csoportokra vonatkozik:

Pl.: He cares little what they think of him. - Keveset tőrődik azzal, hogy mit gondolnak róla mások.

A we a beszélőt is magába foglaló általános alany:

We don't like to be laughed at. - Nem szeretjük, ha kinevetnek bennünket.

A we-t használják akkor is, amikor ki akarják kerülni az egyes szám első személyben való nyilatkozást. A we a szerénység többese.

Pl.: We don't say that the whole book is excellent. - Nem mondjuk, hogy az egész könyv kitűnő. (Egy könyvet bíráló személy megjegyzése.)

(Az author - szerző szó is lehet általános alany: The author would call attention to... - A szerző fel szeretné hívni a figyelmet...)

És nem utolsó sorban mindenki ismeri a királyi többest: We..., Queen Elizabeth of England...

2. A one mint általános alany, az I és a we helyett használatos:

Pl.: In the evening one may praise the day. - Nyugtával dicsérd a napot.

As long as one is young one easily acquires new friends. - Míg az ember fiatal, könnyen szerez új barátokat.

Az one helyett esetleg a fellow, vagy a person is állhat.

3. Általános alany kifejezésére az angol gyakran használja a személytelen szenvedő szerkezetet, különösen, ha az alany ismeretlen, vagy nem fontos számunkra.

Pl.: It is said that Julia is the most beautiful girl in the town. - Azt mondják, Júlia a legszebb lány a városban.

- személyes szenvedő szerkezetet használ az angol olyan esetben, amikor a személy vagy a tárgy a cselekvés kiindulópontja:

Pl.: I was told. - Azt mondták nekem. You are waited for. - Várnak rád. I was laughed at. - Kinevettek.

4. Általános alany kifejezésére használják még a man - ember, men - emberek, people - emberek szavakat.

Pl.: People don't always say what they think. - Az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak.

5. Sok esetben, amikor a magyar általános alanyt használ, az angol körülír.

Pl.: There is a ring. / The bell is ringing. / Someone is ringing (the bell). - Csöngetnek.

Egyes esetekben előfordul, hogy nincs alany a mondatban:

1. Felszólitó mondatokban:

Pl.: Shut the door. - Csukd be az ajtót! Come in, please. - Jöjjön be, kérem!

2. Egyes állandó szókapcsolatokban:

Pl.: Thank you. - Köszönöm.

Hope to see you again. - Remélem, hogy újra látlak.

 

Az állítmány

 

Az állítmány lehet egyszerű vagy összetett állítmányi szószerkezet.

Az egyszerű állítmány lehet egyszerű és összetett igei alak.

- egyszerű igei alak: The birds sing. - A madarak énekelnek.

- összetett igei alak: I have written a letter. - Írtam egy levelet.

Az összetett állítmány egy egyszerű vagy egy összetett igéből és egy névszói (főnévi) szerkezetből áll. Az összetett állítmányi szerkezetben az igének nincs valódi jelentése, szerepe csak az összekapcsolás. Értelmileg a névszói rész fontos, amit állítmánykiegészítőnek és alanyi kiegészítőnek is neveznek.

Az összetett állítmány része általában a to be ige ragozott alakja, vagy azok az igék, amelyek állítmánykiegészítőre szorulnak.

Ezek az igék a következők:

1. Azok a tárgyatlan igék, amelyek jelentése: valami, valamilyennek látszik.

Pl.: He appears (to be) suffering. - Úgy tűnik, szenved. She looks pretty in her new dress. - (Jól néz ki) Csinos az új ruhájában.

The rumour proved true. - A hír igaznak bizonyult. The weather continues cold. - Az idő hideg marad. What seems possible to you seems impossible to me. - Ami neked lehetséges, nekem lehetetlen.

Valamint a: to feel, - érezni, to remain - maradni, to keep - tartani, to stay - maradni, to smell - szagolni, to sound - hangozni, stb. igék.

- azok a tárgyatlan igék, amelyek jelentése: vki vmivé, vmi vmilyenné válik.

Pl.: He became an engineer. - Mérnök lett.

The joke fell flat. - A tréfa nem jól sült el.

He is getting old. - Öregszik.

She went green with envy. - Sápadt lett az irigységtől.

The rivers are beginning to run dry. - A folyók kezdenek kiszáradni.

The milk has turned sour. - A tej megsavanyodott.

2. Azok a tárgyas igék, amelyek mellett két tárgy áll.

Pl.: They call the dog Hector. - A kutyát Hectornak hívják.

He kept his head cool. - Nyugodt maradt.

I imagined him a tall, strong man. - Magas, erős férfinak képzeltem (őt).

He likes his coffee hot. - Forrón szereti a kávét.

They wished him further. - A pokolba kívánták (őt).

The bad news made him ill. - A rossz hírek beteggé tették.

He boiled the egg hard. - Keményre főzte a tojást.

They elected him secretary. - Miniszterré választották.

He laughed himself sick. - Betegre nevette magát.

Mindkét csoportba tartozó ige állhat szenvedő alakban is.

Pl.: He is called Alexander. - Sándornak hívják.

The egg was boiled hard. - A tojást keményre főzték. stb.

Vannak kivételes esetek, amikor az állítmánynak egy kevésbé lényegesnek ítélt része kimarad a mondatból.

Pl.: Hands up! - Fel a kezekkel!

What an idea! - Micsoda ötlet!

Újságcikkek címében: Boy of six murdered. - Megöltek egy hatéves fiút.

Clinton an easy win. - Clinton könnyű győzelme.

 

Az alany és az állítmány egyeztetése

 

Az alany és az állítmány számban és személyben megegyezik egymással.

Pl.: The boys are playing in the garden. - A gyerekek a kertben játszanak.

-·az it alaki alany után egyes számú állítmány áll akkor is, ha az értelmi alany többes számú.

Pl.: It was my friends who (that) come to see me yesterday. - Tegnap a barátaim látogattak meg.

- az and-del kapcsolt két vagy több alany után az állítmány többes számban áll.

Pl.: James and George are brothers. - James és George testvérek.

- ha viszont az and-del kapcsolt két személy ugyanaz, vagy rokon fogalom, az állítmány egyes számban áll.

Pl.: The great scholar and poet is dead. - A nagy tudós és költő halott.

The bread and the butter is on the table. - A kenyér és a vaj az asztalon van.

Truth and honesty is the best policy. - Az igazság és őszinteség a legjobb politika.

- ha az and-del kapcsolt értelmi alanyok a there alaki alannyal szerkesztett mondatban vannak, az állítmány gyakran egyes számban áll.

Pl.: There comes my father and his friend. - Apám jött a barátjával.

- ha több egyes számú alany követi az állítmányt, akkor rendszerint a legközelebbivel egyeztetjük.

Pl.: Where is my brother and his friend? - Hol van a bátyám és a barátja?

- ha két vagy több különböző személyű alany van a mondatban, az állítmány többes számú lesz.

Pl.: James and I are good friends. - James és én jó barátok vagyunk.

- szétválasztó viszonyban az állítmány a hozzá legközelebbivel egyezik meg.

Pl.: Neither you, nor he is going to see John. - Sem te, sem ő nem látogatjátok meg Johnt.

A beszélt nyelvben azonban előfordul az is, hogy a két alanyt együtt veszik figyelembe, és utánuk egy többes számú állítmányt tesznek.

Pl.: Neither you, nor he are going to see him.

Előfordul a két állítmányos variáció is.

Pl.: Neither is he going to see John, nor are you.

- különböző személyű alanyok mellett, állító-tagadó mondatban, mindig az állító névmás személyével egyezik meg az állítmány.

Pl.: I am to go there, not you. - Én megyek oda, nem te.

- gyűjtő főnevek után az állítmány egyes, vagy többes számban áll, aszerint, hogy az egészről, vagy a csoport tagjairól külön-külön van szó.

Pl.: The public is requested to keep off the grass. - A közönséget (annak minden egyes tagját) megkérték, hogy né lépjen a fűre.

The general public were highly interested in the affair. - A nagyközönséget igencsak érdekelte az ügy.

- az olyan többes számú főnevek után, amelyeknek értelme egyes számú, az állítmány állhat egyesben is többesben is.

Ilyen szavak pl.: news - hírek, tidings - tudósítás, odds - esély, politics - politika, ethics - etika stb. (Lásd A névmások című fejezetben, hogy melyik után kell az állítmányt egyes és melyik után többes számba tenni!)

 

A jelző

 

A jelző lehet az alanynak és az állítmánynak is a bővítménye.

I saw a beautiful girl. - Láttam egy gyönyörű lányt.

alany - állítmány - jelző - tárgy

A jelzők egy része (a melléknév, a számnév és ezek bővítményei) a jelzett szó előtt, másik része (elöljárós jelző, igeneves szerkezetek, mellékmondatok) a jelzett szó után áll.

He speaks about the beautiful girl from our town, whom you saw here.

elöljáró - névelő - jelző - főnév - többi jelző

- Arról a-szép lányról beszél, aki a városunkból való, és akit itt láttál.

A főnevet megelőző jelzők a következő sorrendben következnek:

szám - általános tulajdonság - nagyság, alak - kor, szín - nemzetiség - főnévi jelző - főnév.

Pl.: These are two nice small new green Dutch garden chairs. - Ez két szép kicsi, új, zöld, dán kerti szék.

Az angol nyelv sajátossága, hogy bármilyen szófajú szó betöltheti a jelző szerepét.

a. / A leggyakrabban melléknév: a red book - egy piros könyv, a shady person - egy sötét alak, a young girl - egy fiatal lány stb.

b. / Ritkábban melléknévi igenév: the rising sun - a felkelő nap, brilliant talker - ragyogó társalgó. (Sok melléknév csak állítmányként állhat: well - egészséges, ill - beteg, drunk - részeg, alive - élő, asleep - alvó stb. Ezek helyett más melléknevek állnak jelzőként: healthy - egészséges, sick - beteg, drunken - részeg, live - élő, sleeping - alvó stb.)

c / Főnév, mint jelző: a brick wall - téglafal, a corner house - sarokház, summer sky - nyári égbolt, Brussels sprouts - kelbimbó, the Budapest historic buildings - budapesti történelmi épületek, stb.

d / Főnév elöljárós vagy ragos birtokos esetben: a man of wealth - gazdag ember, a field of corn - kukoricaföld, a man's shoe - férficipő, a cat arid dog's life - kutya-macska élet (kutyának való élet), a family of six - hat tagú család.

e / Jelzős főnév: an event of great importance - nagy fontosságú esemény.

f / Főnév, számnév, határozószó ragos birtokos esetben: the Thirty Year's War - a Harmincéves Háború, within a stone's throw - kőhajításnyi távolságra, today's newspaper - mai újság, tomorrow's meeting - holnapi találkozó.

g / Határozószó jelzői szerepben: the clock on the wall - falióra, a girl with blond hair - szőke hajú lány, in after years - évek múlva.

h / Infinitive (teljes): the time to come - az elkövetkezendő idő, the way to follow - a követendő út.

i / Elöljárós Gerund: the way of settling - elintézési mód.

j / Szókapcsolat is betöltheti a jelző szerepét: up-to-date - korszerű, do-as-you-please - tedd, ahogy akarod, the half-past-eight train - a fél kilences vonat, a stay-athome person - otthonülő ember.

k / Végül a jelző szerepét betöltheti egy jelzői mellékmondat is:

The Taylors, the friends of my parents, come to dinner. - Szabóék, a szüleim barátai, jönnek vacsorára.

The little girl, much younger than the boy, came darting in. - A kislány, (aki) sokkal fiatalabb a fiúnál, szökdécselve jött be.

Az előző két példamondatot értelmező jelzőnek hívják.

These houses on both sides of the streets are very old. - Az utca mindkét oldalán levő házak nagyon öregek.

Is that dear son of yours at home? - Otthon van a drágalátos fiacskád?

A fenti két mondat példa volt a kijelölő jelzőre.

 

A tárgy

 

Az alany, az állítmány és a tárgy - így, ebben a sorrendben - az angolban meglehetősen szilárd szórendi egységet alkot.

Mivel az angolban a tárgyeset nem különbözik az alanyesettől (kivéve a személyes névmásokat!), az alanyt és a tárgyat csak szórendi helyzete különbözteti meg. Tehát ha az alanyt és a tárgyat felcseréljük, megváltozik a mondat értelme is.

Pl.: Peter eats a sandwich. - Péter szendvicset eszik. De: A sandwich eats Peter. - Egy szendvics eszi Pétert.

Az angol nyelvben tárrgynak tekintünk minden szót és szószerkezetet, amely kifejezi a cselekvés irányát.

A mondatban tárgyként állhat főnév vagy főnévként használt bármely más szófajú szó.

1. Főnév: He painted flowers. - Virágokat festett.

2. Melléknév, melléknévi igenév: He always helped the poor. - Mindig segít a rászorultaknak.

3. Számnév: I took two of the books. - Elvettem két könyvet.

4. Névrnás: Yesterday we saw them. - Tegnap láttuk őket.

5. Infinitive: I want to go. - El akarok menni.

6. Gerund: Excuse my being late. - Bocsánat a késésért.

7. Egész mondat: Give me what you have in your right hand. - Add ide, ami a jobb kezedben van.

Az angol nyelvben megkülönböztetünk közvetlen és közvetett tárgyat (Direct and Indirect Object). A közvetlen tárgy megfelel a magyar -t ragos tárgynak, a közvetett tárgy a magyar részeshatározónak.

Az angol tárgy fogalma és használata sok esetben megegyezik, de sok esetben eltér a magyar tárgyétól.

Nézzük meg először a közvetlen tárgy fajtáit:

a / Melyek mindkét nyelvben tárgyas igék.

Pl.: The cat catches mice. - A macska egeret fog.

They are digging thoir own grave. - A saját sírjukat ássák.

He opened the window. - Kinyitotta az ablakot.

Az angol nyelvben nincs tárgyas ragozás. Az igék csak a névszók és névszói szerkezetek segítségével képesek a cselekvés irányát kifejezni.

Pl.: I see you. - Látlak téged.

We have found it. - Megtaláltalak.

b / Sok magyar tárgyatlan ige az angolban tárgyas, tehát tárgyesetet vonz. Ilyenek pl.: to help / to aid / to assist - segíteni, to aduise - tanácsolni, to believe - hinni, to thank - megköszönni, to approach - megközelíteni, to enter - belépni, to mind - törődni valamivel, to remember - emlékezni, to enjoy - élvezni

Pl.: Their parents opposed their marriage. - A szüleik ellenezték a házasságukat.

I remember the house where I was born. - Emlékszem a házra, amelyben születtem.

He defies public opinion. - Dacol a közvéleménnyel.

They crossed the street. - Átmentek az úton.

It costs ten pounds. - Tíz fontba kerül.

Please, mind the children while I'm away. - Kérlek vigyázz a gyerekekre, amíg távol vagyok.

c / Az angolban a visszaható igék is tárgyasnak számítanak.

Pl.: In the morning I wash (myself), comb (myself) and dress (myself). - Reggel megmosakszom, megfésülködöm és felöltözöm.

I feel well. - jól érzem magam.

d / a to have - birtokolni, kapni, és a to need - szüksége van valamire, főigék is tárgyas igék.

- to have:

Pl.: I have a motor cycle. - Van egy motorkerékpárom.

Fine coat you have. - Jó kabátod van.

I had some cake and tea. - Ettem egy ki süteményt teával.

Kérdésben: Have you got a car? - Van autód? Tagadásban: He has no money. - Nincs pénze. Kérdésben és tagadásban do segédigét akkor használunk a have mellett, ha szokásos, ismétlődő cselekvésre gondolunk.

Pl.: Do you have breakfast at eight? - 8-kor reggelizel?

We didn't have many visitors. - Nem volt sok látogatónk.

Nem használhatjuk viszont a do-t, ha a have tárgya állandó tulajdonság.

Pl.: Has she blue eyes? - Kék szeme van?

He had no good character. - Nincs jó természete.

(Az amerikai angol ezekben az esetekben is használja a do-t.)

A beszélt nyelvben gyakoribb a have got forma, mivel az szemléletesebben fejezi ki a birtoklás tényét. Valójában ez Present Perfect, mely azt jelzi, hogy a jelenleg birtokomban lévő dolgot a múltban szereztem meg, és még mindig az enyém.

Pl.: I have got a new house. - Van egy új házam.

- to need:

Pl.: He needed to be told twice. - Kétszer kellett neki mondani.

Do you need any help? - Szükséged van segítségre?

Itt kell megemlítenünk azt is, hogy az angol (különösen a mindennapokban beszélt nyelv) ugyanazt a cselekvést szívesebben fejezi ki főnévvel, mint azonos jelentésű igével.

Pl.: to bathe helyett: to have a bath (fürödni), to look helyett: to have a look (megnézni), to rest helyett: to have a rest (pihenni), to start helyett: to make a start (elkezdeni), to try helyett: to make a try (megpróbálni) stb.

e / Az angol nyelv sok igét tárgyasan és tárgyatlanul is használ.

Pl.: We begin the lesson at eight. - 8-kor kezdjük az órát.

The lesson begins at eight. - Az óra 8-kor kezdődik.

I open the window. - Kinyitom az ablakot.

The window is open. - Az ablak nyitva van.

She broke the glass. - Eltörte az üveget.

The glass broke. - Az üveg eltört.

He turned his head. - Elfordította a fejét.

The earth turns round the sun. - A föld a nap körül forog.

Tárgyassá lehet a tárgytalan ige előképzővel, elöljáróval.

Pl.: to run - futni, to outrun - megelőzni; to laugh at - (ki)nevetni, to arrive at - megérkezni stb.

f / Az angolban vannak olyan igék, amelyek mellett két tárgy is állhat. Általában az egyik személy ( néha személyes névmás formájában) a másik pedig tárgy.

Pl.: to ask - kérdezni, to envy - irigyelni, to take - fogni, venni, to lead - vinni, vezetni stb.

Pl.: He asked the man the way. - Megkérdezte az utat egy embertől.

Ask me a question. - Tegyél fel nekem egy kérdést.

It will take you a long time to get all that work finished. - Hosszú idődbe telik, míg ezt az egész munkát elvégzed.

He envies him his luck. - Irigyli (tőle) a szerencséjét. Irigyli őt a szerencséje miatt.

She leads her husband a dog's life. - Tönkreteszi a férje életét.

A közvetett tárgy:

A közvetett tárgyat magyarra részeshatározóval (-nak, -nek) fordítjuk.

A részeshatározót az angol kétféleképpen fejezheti ki, sima részes esettel, vagy to, ritkábban for elöljáróval.

Sima közvetett tárgy: I sent him a letter. - Küldtem neki egy levelet.

Elöljárós: I sent a book to him. - Küldtem neki egy könyvet.

Az a gyakoribb eset, amikor a közvetlen és a közvetett tárgy (részeshatározó) együtt szerepel a mondatban. A szórend ilyenkor: ige - részeshatározó - közvetlen tárgy.

Mivel az idők során az angol főnevek teljesen, a személyes névmások pedig részben elvesztették a régi esetformákat a közvetlen és közvetett tárgy alakilag egyforma, és sokszor csak a szórend, vagy a szavak mondatbeli szerepe dönti el, hogy miről is van szó.

Az elöljárós részeshatározó világosabban és nyomatékosabban jelöli a részeshatározói viszonyt, így segít eloszlatnunk a kétségeket.

Pl.: I will show them. 1: jelentése: Majd én megmutatom nekik [hogy mire vagyok képes)

2. jelentése: Kiállítom őket. (Pl. kutyákat)

To her she showed her toys, to me her books. - Neki a játékait mutatta meg, nekem a könyveit.

I bring it to him. - Elhozom neki. Beszédben gyakoribb: I bring him it.

She gave birth to a son. - Életet adott egy fiúnak.

Pay attention to him. - Figyelj rá!

He makes love to her. - Udvarol (szerelmet vall) neki.

Admission to the entertainment is free. - Belépés a mulatságra díjtalan.

Dash it! / Damn it! - A fene egye meg!

Chuck it, Bill! - Vili, ne hülyéskedj!

Hop it, old boy, you're in the way here! - Tűnj el innen, öreg fiú, útban vagy!

Nem használhatjuk viszont az it-et tárgyként:

- módbeli segédigék mellett.

Pl.: Can you tell me his name? - Yes, I can. (Meg tudnád mondani, hogy hívják? - Igen, meg.)

- a to tell - mondani, to know - tudni, to forget - elfelejteni, to try - próbálni, to show - mutatni stb. igék mellett.

Pl.: Time will show. - Az idő majd megmutatja.

I you fail at your first attempt, try again. - Ha elsőre nem sikerül, próbáld meg újra!

 

A határozó

 

A határozók szórendje a legváltozatosabb.

1. Ha a határozó az egész mondatra vonatkozik, általában a mondat végén áll, kivéve, ha hangsúlyozni akarjuk, mert akkor vele kezdünk. Általában is igaz, hogy ha valamit hangsúlyozni akarunk, a mondat elejére tesszük:

Pl.: Hours I have waited. - Órákat vártam.

Így kerülhet a mondat elejére a this és a that is.

Pl.: This she was doing when her mother entered. - Ezt csinálta éppen, mikor az anyja belépett.

2. Összetett igealak esetén a határozószó a segéd- és főige közé kerül.

Pl.: My brother has never told me this. - A bátyám sohasem mondta ezt nekem.

3. Több segédige esetén a határozószó az első segédige után áll:

Pl.: The boy will never be a good student. - A fiú sohasem lesz jó tanuló.

4. Szenvedő ige esetén a Past Participle előtt áll.

Pl.: I don't know how it could have been better done. - Nem tudom, hogyan lehetett volna jobban csinálni.

5. Ha a határozó egy bizonyos szóra vonatkozik, (igére, melléknévre stb.), általában az adott szó előtt áll.

Kivétel: az ago az után a szó után áll, amire vonatkozik.

Pl.: many years ago - sok évvel ezelőtt

A too "is"; "szintén" jelentésében az után a szó után áll, amelyikre vonatkozik, "túl", "túlságosan" jelentésében az előtt áll, amit nyomósít.

Pl.: I have got a book from him, too. - Könyvet is kaptam tőle.

These shoes are too small for me. - Ez a cipő túl kicsi nekem.

Az enough a módosítani kívánt melléknév vagy határozószó után, illetve a módosítani kívánt főnév előtt áll.

Pl.: He is not tall enough to reach it. - Nem elég magas, hogy elérje.

We have not enough time. - Nincs elég időnk.

Az also és az only bárhol állhat a mondatban.

6. Ha különböző határozószók kerülnek egymás mellé, a következő lesz a sorrend:

helyet - módot - időt jelentő határozószók.

Pl.: My illness prevented me from working seriously this week. - A betegségem ezen a héten komolyan akadályozott a munkában.

7. A not tagadószócska, ha van segédige a mondatban, akkor az után áll.

Pl.: I didn't see her for several weeks. - Néhány hete nem láttam őt.

I haven't got it. - Nekem nincs meg.

Ha mondatrészt vagy Infinitive-t tagadunk, akkor a not a tagadott mondatrész előtt áll.

Pl.: Not today, but tomorrow. - Nem ma, hanem holnap.

I asked him not to go there. - Kértem, hogy ne menjen oda.

Az elöljárós tárgy:

Vannak az angolban olyan igék, amelyek bizonyos jelentésben állandó elöljáróval állnak. Ezek az elöljárók az igék lényeges alkotórészei. A tárgy ezekben a szókapcsolatokban nem igazi tárgy, csak az elöljárós igének a tárgya:

Pl.: Everybody laughed at him. - Mindenki nevetett rajta.

Look at this picture. - Nézd ezt a képet!

He is waiting for me. - Rám vár.

Az it mint tárgy:

Tárgyként áll az it olyan igék után, amelyek után tárgyesetben álló állítmánykiegészítő, pl. főnévi igenév vagy tárgyi mellékmondat következik.

Ilyen igék: to believe - hinni, to consider - megfontolni, to find - találni, to make - csinálni, to think - gondolni stb.

Pl.: People found it difficult to keep up with him. - Az emberek úgy találták, hogy nehéz vele lépést tartani.

A magyarban is találunk hasonló példát, amikor mondjuk odagondoljuk a mondatba az "azt".

Pl.: I saw it first. - Én láttam (azt) meg először.

A magyar "azt" tárgy angol megfelelője gyakran a so, különösen a következő igék után: to think - gondolni; to suppose - feltételezni; to hope - remélni, to fear - félni, to except - kivételt tenni, to wish - remélni, to desire - óhajtani, to say - mondani, to tell - mondani stb.

Pl.: Will you go to school tomorrow? Yes, I hope so. - Mész holnap iskolába? - Remélem, hogy igen.

Az it-et használhatjuk akkor is, amikor visszautalunk az előző (akár fő-, akár mellék-) mondatra.

Pl.: He has done me a great wrong. Should I forget it? - Nagyon méltatlanul bánt velem. Talán el kellene felejtenem?

Az alaki alany mintájára alaki tárgyként is állhat, különösen a mindennapi nyelvben.

Pl.: Cut it out! / Quit it! / Drop it! - Hagyd már abba!

Különösen gyakori szitkozódásokban.

Pl.: Bother it! / Confound it! - Vigye el az ördög!

 

A szórend

 

1. Az egyenes szórend

 

Általában egyenes a szórend a kijelentő mondatokban. Kérdő mondatban csak akkor van egyenes szórend, ha alanyra kérdező kérdőszót használunk. Ez lehet a what, who, which vagy a how, much, how many + főnév.

Pl.: Who saw him? - Ki látta őt?

How many children are there? - Hány gyerek van ott?

Which book is yours? - Melyik könyv a tied?

A függő-kérdő mondatban is egyenes a szórend. (Lásd még a határozói mellékmondatoknál!)

Pl.: I asked what it was. - Megkérdeztem, mi volt az.

You have no idea how beautifully she sings. - Fogalmad sincs, hogy milyen szépen énekel.

 

2. A fordított szórend

 

a / Egyenes kérdésben minden esetben.

Pl.: What have you in your hand? - Mi van a kezedben?

What have you been doing since I saw you last? - Mit csináltál azóta, hogy utoljára láttalak?

b / Fordított szórendet használunk azonban a mondatokban is, amelyek elején tagadószó vagy nor, never, weither, no sooner stb. áll, valamint a not-tal tagadott mondatrész után.

Pl.: Never in my life have I heard or see such a thing. - Soha életemben nem láttam, vagy hallottam ehhez hasonlót.

Not a single word did he say. - Egy szót sem szólt.

c / Feltételes és óhajtó mondatokban.

Pl.: Had I know it. - Bárcsak tudtam volna!

Had we never met. - Bárcsak sose találkoztunk volna!

Long may he live! - Éljen soká!

d / Ha az állítmány jelzőjét a nyomaték kedvéért a mondat elejére tesszük.

Pl.: Such is life. - Ilyen az élet.

Happy is the man that found a true friend. - Boldog az az ember, aki igaz barátra talált.

e / There is, there are után.

Pl.: While there is life, there is hope. - Amíg élünk, remélünk.

There is a book on the table. - Van egy könyv az asztalon.

Fordított szórendet lehet még használni:

1. A here, there, then, valamint off, down, away, in, up, back stb. határozószók után:

Pl.: Here's the book you are looking for. - Itt van az a könyv, amit keresel.

2. Elöljárós határozószók után:

Pl.: After rain comes sunshine. - Eső után jön a napsütés.

3. A so és a nor után, ha jelentésük "is", illetve "sem":

Pl.: We are hungry. - So am I. / Éhesek vagyunk. - Én is.

He didn't go to school. - Nor did she. / Nem ment iskolába. - Ő sem.

4. Felkiáltó mondatokban:

Pl.: Isn'-t it a lovely day! - Hát nem szép napunk van!

5. Fordított szórendet használunk akkor is, ha a nyomatékosítást a do-val fejezzük ki.

Pl.: How splendidly does the boy drive. - Milyen nagyszerűen vezet a fiú.

 

3. Határozói mellékmondatok szórendje

 

A kötőszóként használt kérdőszavak után mindig egyenes a szórend.

Pl.: Where care lodges, sleep will never lie. - Ahol gond lakik, ott soha sincs alvás.

Fight for peace, wherever you may be. - Akárhol is vagy, harcolj a békéért.

I'll go back to where I came from. - Visszamegyek oda, ahonnan jöttem.

Időhatározói mellékmondatokban, ha az időhatározó után van alany és állítmány, egyenes a szórend:

Pl.: When the cat is away, the mice will play. - Amikor nincs otthon a macska, cincognak az egerek. (Szó szerint: játszanak az egerek.)

As we were walking at the riverside, we met our friend. - Miközben sétáltunk a tengerparton, találkoztunk a barátunkkal.

After the table was cleared, we played. - Miután leszedtük az asztalt, játszottunk.

It is many years since I was in Egypt. - Jó néhány éve már, hogy Egyiptomban jártam.

I'll send a telegram as soon as I get there. - Táviratozni fogok, amint megérkeztem.

A when, till, while után Participle (melléknévi igenév) is állhat:

Pl.: While staying in London, I visited the British Museum. - Amíg Londonban voltam, megnéztem a British Múzeumot.

Az after, since, on, in, before, használata esetén, Gerund-dal (-ing form-mal) rövidíthetünk:

Pl.: Before going for a walk I wrote three letters. - Mielőtt elmentem sétálni, megírtam három levelet.

Always be diplomatic before inserting a knife in your enemy's back. - Mindig légy tapintatos, mielőtt ellenséged hátába mártod a kést.

After getting up I began to dress. - Miután felkeltem, elkezdtem öltözködni.

Okhatározói mellékmondatokban is egyenes szórend van.

Pl.: I took my umbrella with me, because I was afraid it would rain. - Magammal vittem az esernyőmet, mert attól tartottam, hogy esni fog.

 

Helyesírási tudnivalók

 

1. A szótő magánhangzója csak zárt szótagban lehet rövid. Ha rag vagy képző járul a szóhoz, a szótagot záró mássalhangzó megkettőződik.

Pl.: big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb), drop - dropped (leejt, leesik - leejtett, leesett), swim - swimmer (úszik - úszó), sun - sunny (nap - napos) stb.

Hogy a hangzó eredeti értéke megmaradjon, - megkettőzzük az r-t is:

Pl.: prefer - preferred - preferring (előnyben részesít előnyben részesített - előnyben részesítő) stb.

Megkettőződik a kidnap (emberrablás), worship (imádás) p-je is:

Pl.: kidnapped - kidnapper - kidnapping (elrabolt - emberrabló - emberrablás), worshipped - worshipper worshipping (imádott - imádó - imádat) stb.

2. A néma e a magánhangzóval kezdődő rag vagy képző előtt általában kiesik:

Pl.: sense - sensible (érzés - érzékeny), fame - famous [hírnév - híres), arrive - arrival (megérkezik, megérkezés) stb.

Nem esik ki a néma e, ha a kiejtéshez szükség van rá, vagy ha előtte is e van:

Pl.: see - seeing (lát - látva), courage - courageous [bátorság - bátor)

3. Angol szó végén nem állhat i, csak y. Ha a szóvégi y ragozás, képzés közben a szó belsejébe kerül; újra i, illetve ie lesz belőle:

Pl.: history - historical - historian (történelem - történelmi - történész), try -tried - trial (kipróbál, - kipróbált - próba), babies - kisbabák

Kivétel, magánhangzók után az y a szó belsejében is y marad.

Pl.: play - playing - player - played - plays (játék - játszó - játékos - játszott - játékok)

4. A full (tele), fill (tölt), till (míg, ameddig), well (jó, jól), all (mind) szavakból összetételekben az egyik l kiesik: Pl.: to fulfil (elvégezni, teljesíteni), beautiful (gyönyörű), until (amíg), to welcome (üdvözölni), almost (majdnem) already (már).

De: full-time (egész napi, teljes munkaidejű), well-known (közismert)

 

Elválasztás

 

A szótagolás és a szavak elválasztása az angol nyelvben sokkal bonyolultabb, mint a magyarban. Maguk az angolok is sokszor bizonytalanok benne, ezért lehetőleg kerülik az elválasztást. Az angol könyvekben fordul elő a legkevesebb szóvégi megszakítás, ha összehasonlítjuk más nyelvű könyvekkel. A gyakorlati nyelvtanulás szempontjából nincs nagy jelentősége, ezért csak a leglényegesebb és legegyszerűbb tudnivalókra térek most ki.

1. A legfontosabb szabály: egy angol szó annyi szótagból áll, ahány magánhangzót kiejtünk benne.

Pl.: Egy szótagú szavak a következők: head (fej), foot (láb), friend (barát), thought (gondolat) stb.

Kétszótagúak: beau-ty (szépség), pre-cious (értékes) stb.

Háromszótagú: beau-ti-ful:

2: Mivel a szavak elválasztásánál irányadó a kiejtés, a kiejtés pedig sokszor a hangsúlytól függ, így az elválasztás is függ a hangsúlytól.

3. Azokat a szavakat, amelyeket egy szótagúnak mondunk ki, nem lehet megszakítani.

Ilyenek pl.: saint (szent); good (jó), head (fej)

Ezért nem szakíthatjuk meg a néma e-ben végződő, egy szótagúnak ejtett szavakat sem: to take (fogni), here (itt), life (élet), tube(cső).

De: Az angolban vannak szótagalkotó mássalhangzók is, ilyen az l és r.

Ez a két betű néma e-vel 'önálló, átvihető szótagot alkot:

Pl.: peo-ple (nép), lit-tle (kicsi), mid-dle (közép), un-cle (nagybácsi).

4. Kettős (hármas) magánhangzókat nem lehet elválasztani.

Ilyenek pl: dai-ly (napi), hou-ses (házak), beau-ty [szépség).

De: Elválaszthatjuk a külön kiejtett magánhangzókat.

Pl.: po-et (költő), to cre-ate (alkotni), curi-osity (kíváncsiság, érdekesség).

5. Ha két szótag között egy mássalhangzó van, az a következő szótaghoz kerül (mint a magyarban).

Pl.: Pe-ter (Péter), sto-ry (történet), fa-ther (apa).

(Vigyázat! A plt, th, sh, ch egy mássalhangzónak számít, az x viszont kivétel, mert az előző szótagban marad: fix-a-tion - rögzítés)

6. Két egyforma mássalhangzó közül az egyik marad, a másik a következő szótaghoz kerül: let-ter (levél), swim-mer (úszó), big-ger (nagyobb).

7. Két vagy több különböző mássalhangzó közül az utolsó megy át a következő szótagba: num-ber (szám), Lon-don, emp-ty (üres), part-ner (társ).

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti az elválasztást.

1. Rövid, két- vagy több szótagú szavakat lehetőleg ne válasszunk el.

Pl. az ilyeneket: ally (szövetséges), hero (hős), poem (vers); zero (nulla) stb.

Kerüljük azokat az elválasztásokat is, amikor csak egy magánhangzó marad, vagy kerül át az új szótagba: radi-o (rádió) a-gain (újra), u-nit (egység).

2. Szóösszetételeket az alkotórészeik szerint választhatunk el.

Pl.: arm-chair (karosszék), an-other (másik), every-body (mindenki).

Általában elválaszthatók a ragok, képzők és igekötők is:

Pl.: re-turn (visszatérés), com-fortable (kényelmes), ask-ed (kérdezett).

3. Kötőjeles összetett szavakat a kötőjelnél válasszunk el: up-to-date (korszerű).

4. Ha bármi kétségünk van, nézzünk utána egy angol nyelvű értelmező szótárban.

 

Kisbetű - nagybetű

 

Az angolban nagy kezdőbetűvel írjuk a következőket:

l. a tulajdonneveket: Mary, Barker, England, London, Hungary stb.

2. A magyartól eltérően nagybetűvel írjuk a tulajdonnevekből származó mellékneveket is, valamint pártok, vallások, hitfelekezetek nevét is:

Pl.: English - angol, Japanese - japán, Conservative - konzervatív, Liberal - liberális, Christian - keresztény, Roman Catholic - római katolikus.

3. Nagybetűvel írjuk a címet, rangot:

Pl.: Queen Elizalieth - Erzsébet királynő, Henry the Eighth - VIII. Henrik, President Clinton - Clinton elnök, Hero of Socialist Labour - a szocialista munka hőse.

4. A következő vallási neveket: Heaven - mennyország, Paradise - paradicsom, Satan - sátán, és a Church - szót, ha egyházat értünk alatta.

5. A névmások és kötőszók kivételével minden szót nagybetűvel írunk könyv- és fejezetcímekben, dolgozatcímekben.

Pl.: Tom Brown's Schooldays - Tom Brown diákévei. The Adventures of Tom Sawyer - Tom Sawyer kalandjai.

6. A hónapok, napok, ünnepek neveit:

Pl.: February - február, Monday - hétfő, Easter - húsvét Children's Day - gyermeknap, Thanksgiving Day - hálaadás napja, hálaadó ünnep.

7. Az I - én személyes névmást.

8. A megszemélyesített közneveket:

"The Creator made Italy from design by Michelangelo." (Mark 'Iwain) - "Itáliát a Teremtő Michelangelo tervrajzai alapján teremtette."

 

 

 

 

Írásjelek

 

Az angol nyelv lényegében ugyanazokat az írásjeleket használja, mint a magyar, talán csak némelyiket ritkábban.

full stop, period - pont (.), comma - vessző (,), semicolon -pontosvessző (;), colon - kettőspont (:), question mark - kérdőjel (?), exclamation mark - felkiáltójel (!), apostrophe - hiányjel ('), dash - gondolatjel (-), hyphen - kötőjel (-), braekets - zárójel ( ) { } [ ], quotation marks, inverted commas - idézőjel ("...").

Az írásjelek használatában is nagyjából megegyezik a két nyelv. A hiányjel az angolban gyakori, különösen a ragos birtokos estben (my sister's book - a nővérem könyve), valamint a gyenge ejtésű alakokban ( I don't know - nem tudom, you'd better - jobban tennéd ha..., I'll go - el fogok menni stb.)

Fontos különbségek vannak azonban a vessző használatában.

Az angol kiteszi a vesszőt a következő esetekben:

1. Keltezésben az évszám előtt: 18th March, 1996. Vagy: March 18th, 1996.

Kimondva: the eighteenth of March, Nineteen Ninetysix, vagy: March the eighteenth, Nineteen Ninety-six.

2. Levélben megszólítás után:

Pl.: Dear Father, I have received... - Kedves Apám! Megkaptam...

- az amerikai angol ilyenkor kettőspontot használ: Dear Father: I have received...

3. Tizedesvessző helyett az angol tizedespontot (decimal point) használ: 0.45

4. Kettőnél több mellérendelt mondatrész után:

Pl.: I see on the table books, pens, pencils and chalk. - Az asztalon könyveket, tollakat, ceruzákat és krétát látok.

Mellérendelt mondatokban az and elé csak akkor teszünk vesszőt, ha külön alanyuk van. (Az amerikai angol felsorolásban az and elé is tesz vesszőt.)

Pl.: Prosperity gains friends, and adversity proves them. - A jólét megszerzi és a balsors próbára teszi a barátokat (barátságot).

De: He took off whis hat and hung it up. - Levette a kalapját, és felakasztotta.

5. Vesszőt teszünk a mondat elején álló, az összefüggésből kivett mondatrészek, mellékmondatok, felkiáltások, megszólítások, valamint Infinitive-vel, Participle-lel, Gerund-dal rövidített mellékmondatok után:

Pl.: Of course, I was surprised. Természetesen meglepődtem.

Taking the book, he left the room. - Fogta a könyvet, és kiment a szobából...

- a mondat közepén is vessző közé kerülnek a kiemelésre szánt mondatrészek:

Pl.: He is, however, a polite man. - Mégis csak udvarias ember.

6. A bővítmények, értelmezői és jelzői mellékmondatok között is vessző van:

Pl.: Shakepeare, the great dramatist, was born in Stratford-upon-Avon. - Shakespeare, a nagy drámaíró, Stratford-upon-Avon-ban született.

7. Vesszőt használunk annak jelzésére is, ha elhagyunk bizonyos mondatrészeket:

Pl.: My regiment is bound for India, Yours, for Gibraltar. - Az én ezredem Indiába készül, a tied Gibraltárba.

Az angol nem teszi ki a vesszőt a kővetkező esetekben:

1. Ha a mellékmondat tartalmilag szorosan kapcsolódik a főmondathoz (alanyi, tárgyi, és különösen időhatározói mellékmondatok előtt).

Pl.: It is generally allowed that the art of teaching is not easy. - Általánosan elismert tény, hogy a tanítás nem könnyű mesterség.

Look before you leap. - Előbb gondolkodj, csak azután cselekedj!

2. Névmásra vonatkozó mellékmondat előtt, valamint olyan vonatkozó mellékmondatok előtt, amelyekből a vonatkozó névmás kimaradt.

Pl.: He who knows not what it is to labour, knows not what it is to enjoy. - Aki nem tudja, hogy mi a munka, nem tudja azt sem, hogy mi az öröm.

That's all I know. - Ez minden, amit tudok.

kapcsolódó