kapcsolódó

Módbeli segédigék

A módbeli segédigék (Modal Auxiliary Verbs)

 

A tulajdonképpeni segédigékkel már találkoztunk az igeidők végzésénél (to be, to have).

A módbeli segédigék a főigék alapvető jelentését módosítják.

Pl.: The children play. - A gyerekek játszanak.

The children may play /The children can play./ - A gyerekek játszhatnak.

The children must play. - A gyerekeknek játszaniuk kell.

A módbeli segédigék hiányos igék. Csak jelen és múlt idejük van, és nem vesznek fel személyragot sem.

A segédigék a főigével együtt alkotnak egy fogalmat, utánuk az ige to nélkül áll (kivétel az ought to).

1. A lehetőséget kifejező igék: can és may.

A can többnyire valamilyen megszerzett tudást, képességet jelöl. Múlt ideje: could.

Pl.: I cam read. - Tudok olvasni. (Mert megtanultam az iskolában.)

I could say no more about it. - Nem tudtam többet mondani a dologról. (Nem volt több információm.)

None of us can live for ever. - Senki sem élhet örökké. Ugyanakkor a can engedélyt is kifejezhet (ekkor jelentésében egy kicsit a may-hez közelít).

Pl.: You can go there. - Elmehetsz oda. (Elengedlek.)

"There cannot be a crisis next week. My schedule is already full." (Henry Kissinger)

"A jövő héten nem lehet válság. Teljesen be vagyok táblázva."

A can jelenthet feltételes módot is, ilyenkor múlt idejű alakját használjuk.

Pl.: Could you tell me what time it is? - Meg tudnád mondani hány óra van?

Hiányzó alakjait (jövő idő és 3. alak) a to be able to+inf., it is possible szókapcsolatokkal pótoljuk.

Pl.: I'll not be able to come. - Nem fogok tudni eljönni. A can és a to be able jelentésében van egy árnyalatnyi különbség. A can általában jelenti a képességet, a to be able egy bizonyos esetben.

PI.: I can't sing. - Nem tudok énekelni. (Sem ma, sem holnap, sem a jövő héten, hacsak meg nem tanulok.)

I am not able to sing today. - Ma nem vagyok képes énekelni. (Mert fáj a torkom, berekedtem.)

A may lehetőséget engedélyt fejez ki. Múlt idejű alakja csak a függő beszédben might. Egyébként a might szerényebb lehetőséget, inkább csak sejtést fejez ki.

Pl.: I'll see him tonight. - Ma éjjel látni fogom őt.

I may see him tonight. - Ma éjjel láthatom őt.

I might see him tonight. - Ma éjjel esetleg láthatom őt.

A három mondat valószínűségi sorrendben áll.

Pl.: Three men may keep a secret, if two of them are dead. - Három ember akkor tud titkot tartani, ha közülük kettő halott.

It may rain tomorrow. - Lehet, hogy holnap esni fog.

A may-jel engedélyt kérhetünk, és kérdezhetünk is.

Pl.: May we go now? - Most elmehetünk?

Might I borrow your pen? - Kölcsönvehetem a tolladat?

A kettő közül a might jelenti a szerényebb, udvariasabb kérést.

A may hiányzó alakjait (jövőidő és 3. alak) a to be allowed, to be permitted pótolja.

Pl.: He was not allowed to go to the cinema. - Nem mehetett el a moziba.

A cannot (can't) a can és a may tagadására egyformán szolgál:

Pl.: "If they can put one man on the moon, why can't they put them all there?"

"Ha egy embert fel tudnak küldeni a Holdra, miért nem tudnak mindenkit odaküldeni?"

We cannot all be masters. - Nem lehet mindenki főnök.

A may not jelentése ettől egy kicsit eltér, többnyire tiltást jelent.

Pl.: I may, but you may not. - Nekem szabad, neked nem. (csinálni valamit)

2. Kötelességet, szükségességet kifejező segédigék: must, shall, should, ought to, have to, to be to és need.

A must és a have to jelentése: kell, szükséges. Nagyon nehéz különbséget tenni közöttük, talán úgy mondhatnám, hogy a must belső, a have to inkább külső kényszert jelent.

Pl.: Now I must go. - Mennem kell. ( Későre jár.)

I have to go. - Mennem kell. (Mert különben lekésem a vonatot.)

We must begin before five. - Öt előtt el kell kezdenünk. (Mert különben nem végzünk vele.)

We have to begin before five. - Öt előtt el kell kezdenünk. (Mert a főnök megparancsolta.)

A must ilyen értelmű tagadása: needn't - nem kell.

Vigyázz! A mustn't jelentése: tilos, nem szabad.

Pl.: You needn't go there. /You have not to go there./ - Nem kell odamenned.

You needn't buy bread tomorrow. - Holnap nem kell kenyeret venned.

A must-nak nincs múlt ideje. A have to múlt idejű formáját, a had to-t használjuk helyette.

Pl.: I had to buy a new umbrella, because I had lost the old one. - Vennem kellett egy új esernyőt, mert a régit elvesztettem.

A múlt idejű alak tagadása: didn't have to vagy didn't need to - nem kellett, nem volt szükséges.

Pl.: I didn't have to write this letter. - Nem kellett megírnom ezt a levelet.

A must másik jelentése: biztosan, bizonyára.

Jelen időben: He must be at home. - Bizonyára otthon van.

Múlt időben: He must have been at home. - Bizonyára otthon volt.

Tagadása jelen időben: He cannot be at home. - Nem lehet otthon.

Múlt időben: He cannot have been at home. /He couldn't have been at home./ - Biztosan nem volt otthon.

A to be to szerkezet jelentése szintén kell.

Pl.: I'm to go on Monday. - Hétfőn el kell mennem.

The voyage was to be made last year, but it had to be postponed. - Úgy volt, hogy a múlt évben utazunk, de el kellett halasztanunk.

(Lásd még a to be használatánál!)

A shall is jelenthet tiltást, parancsot vagy kényszert:

Pl.: You shall pay for it. - Ezért még megfizetsz!

Who will not work, shall not eat. - Aki nem dolgozik, ne is egyék.

He shall not die. - Nem halhat meg!

"Thou shalt love thy neighbour as thyself?"- "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat." (Biblia)

"Thou shalt not steal!"- "Ne lopj!" (Tízparancsolat)

Használjuk még a shall-t egyes szám l. és többes szám 1. személyű kérdésben.

Pl.: Shall I open the window? - Kinyissam az ablakot?

Shall we go to the theatre? - Elmenjünk a színházba?

Múlt idejű alakja: should. Jelentése: kellene, kötelessége lenne.

Pl.: They should be there by now. - Már ott kell(ene) lenniük.

You should not speak so loud, it is bad manners. Nem kellene olyan hangosan beszélned, nem illendő.

Az ough to valamivel nyomatékosabb értelemben: "kellene".

Pl.: We ought to judge of men at first sight. - Nem szabad megítélnünk egy embert első látásra.

You ought to know better. - Neked jobban kellene tudnod.

Ha a "kellene" múlt idejét szeretnénk megkapni, akkor a should/ought to segédigéhez a have + 3. alakot tegyük.

Pl.: You should have taken a taxi. - Taxival kellett volna menned.

You should have seen it. - Látnod kellett volna!

I ought to have answered these letters, too. - Ezeket a leveleket is meg kellett volna válaszolnom.

You shouldn't have spoken so loud. - Nem kellett volna olyan hangosan beszélned.

You oughtn't to have lost all our money on cards. - Nem kellett volna elkártyáznod az összes pénzünket.

Ha a have to segédigét feltételes módba tesszük, akkor is "kellene" jelentést kapunk.

(A have to jelen idejű jelentésével a must-nál foglalkoztunk.)

Pl.: They would have to be at home now. - Már otthon kellene lenniük.

Ugyanez múlt időben:

They would have had to be at home at that time. - Akkortájt már otthon kellett volna lenniük.

A would have had to-s szerkezet általában igen gyakran megtalálható a feltételes múlt idejű mondatokban.

Pl.: If he had sent me an invitation, I would have had to go. - Ha meghívott volna, el kellett volna mennem.

Ha pedig azt akarom mondani, hogy a jövőben kellett volna valamit megtenni: was /were to have + 3. alak.

Pl.: He was to have started on a regatta round the world next week. - A jövő héten kellett volna elindulnia egy föld körüli vitorlázásra.

A need is jelentheti azt, hogy kell.

Pl.: You only needed to ask. - Csak kérned kellett volna.

Másik fő jelentése: szükség van valamire.

Pl.: I need some new jeans. - Szükségem van egy új farmerra.

A needn't ről a must tagadásánál már beszéltünk.

3. A tiltást kifejező segédigék:

A legegyszerűbb kifejezés a don't do - ne csináld!

Pl.: Don't expect the impossible. - Ne reménykedj a lehetetlenben! (Ne bízz a csodákban!)

Don't give up. - Ne add fel!

Tiltó táblákon láthatók a következő, valójában hiányos mondatok:

Pl.: No smoking! - Tilos a dohányzás!

No parking! - Parkolni tilos!

A már említett mustn't jelentése is tilos.

Pl.: You mustn`t play football in the street. - Tilos az utcán futballoznod.

You mustn't think of going to the cinema. - Gondolnod sem szabad arra, hogy moziba menj.

A to be to - kell szerkezetet tagadva szintén tiltást kapunk.

Pl.: I'm not to go there. - Nem szabad odamennem. Ugyanez múlt időben: I wasn`t to go there. - Nem volt szabad odamennem.

A tilalom erősségének fokozatai növekvő rendben: ought not - nem illik, nem helyes; should not - nem volna szabad, nem kellene; may not - nincs megengedve; must not - nem szabad; shall not - szigorúan tilos.

 

kapcsolódó