kapcsolódó

Kötőszók

A Kötőszók

 

A kötőszókkal szavakat, mondatokat kapcsolunk össze. Egy részükkel találkoztunk már a határozószóknál és az elöljáróknál. Most ismerkedjünk meg a többivel is.

 

Mellérendelő összetett mondatok kötőszavai

 

1. Kőtőszók, amelyek összekapcsolnak:

and - és

Show me a liar, and I'll show you a thief. - Mutass nekem egy hazugot, és én mutatok neked egy tolvajt.

also - is

I also have a cat. - Nekem is van egy macskám.

as well as - éppen úgy

He is as well as you a student. - Ő éppen úgy diák, mint te.

both - mindkettő

He invited both of them to dinner. - mindkettőjüket meghívta vacsorára.

not only... but also... - nemcsak... hanem... is

You must not only know how to spend your time, you must also know how to use it. - Nemcsak azt kell tudnod, hogyan töltsd el az idődet, hanem azt is tudnod kell hogyan használd ki.

2. Kőtőszók, amelyek elválasztanak:

or - vagy

Tea or coffee, please? - Teát vagy kávét parancsol?

either - sem

(Ha az ige tagadó alakban áll, ezt használom!)

He couldn't go there, and I couldn't either - ő sem tud elmenni, és én sem.

neither - sem

[Ha az ige állító alakban van, ezzel tagadok!)

I don't like it. - Neither do I. - Nem szeretem őt. - Én sem.

Gyakran szerepel együtt a nor-ral:

Neither be nor I can speak Dutch. - Sem ő, sem én nem beszélünk hollandul.

nor - sem

He can't do it, and nor can I. - Nem tudja megcsinálni, és én sem.

else - különben, más

He drinks little else than water. - Alig iszik mást, mint vizet.

otherwise - egyébként, különben

Leave the door open, otherwise I can't come in. - Hagyd nyitva az ajtót, mert különben nem tudok bemenni.

3. Kötőszók, amelyek ellentétes értelmű mondatokat kapcsolnak össze:

but - azonban, de, csak, hanem

I like dogs but I don't like cats. - Szeretem a kutyákat, de nem szeretem a macskákat.

I know but I forgot it. - Tudtam, csak elfelejtettem.

He has but a few books left. - Csak egy pár könyve maradt.

still - mégis

My homework is very difficult, still I want to do it alone. - A házi feladatom nagyon nehéz, mégis egyedül akarom megcsinálni.

still not - mégsem

He is very rich, still he is not contented. - Nagyon gazdag, és mégsem elégedett.

yet - mégis (talán ezt használjuk gyakrabban)

He is very rich, yet he is not contented

however - bármennyire, azonban; mégis

All men were against him, he stuck, however, to his point. - Mindenki ellene volt, ő mégis ragaszkodott a véleményéhez (akaratához).

(Figyeljük meg a használatát, hogyan helyezkedik el a mondatban két vessző között! Lehetne persze a mellékmondat elején is.)

only - csak, azonban, kivéve

Go where you like, only don't be here. - Menj ahová akarsz, csak ne légy itt!

4. Kötőszók, amelyek következtetnek:

therefore - ezért

I think, therefore I am. - Gondolkodom, tehát vagyok.

Living is dear therefore we have to economize. - A megélhetés drága, ezért takarékoskodnunk kell.

then - akkor, azután, majd

The hero had spoken, then died. - A hős szólott, majd meghalt.

so - így, így hát, ezért

It is time, so let us start. - Itt az ideje, így hát kezdjük el.

5. magyarázó kőtőszó:

for - mert, ezért

He will die some day, for all men are mortal. - Egy napon meg fog halni, mert minden ember halandó.

 

Alárendelő összetett mondatok kötőszavai

 

that - hogy

It is not true that you were there. - Nem igaz, hogy ott voltál!

He promised that he would return soon. - Megígérte, hogy hamarosan visszatér.

where - hol, ahol

Go where you like, I don't mind. - Oda mész ahová akarsz, én nem bánom.

as - amint, amikor

As I was going downstairs, my foot slipped. - Amint mentem lefelé a lépcsőn, megcsúszott a cipőm.

as long as - míg, mialatt

As long as the sun shines brightly, the butterflies will keep on the wing. - Amíg fényesen süt a nap, a lepkék szálldosnak.

as soon as - mihelyt, amint

I will leave the room as soon as he opens the door. - Elhagyom a szobát, mihelyt kinyitja az ajtót.

immediately - azonnal... amint, azonnal... hogy

His sister had come to see him immediately she had heard about his illness. - A nővére azonnal eljött meglátogatni őt, amint meghallotta, hogy beteg.

when - amikor

He always comes on; those days when I'm busy. - Mindig akkor jön (azokon a napokon), amikor sok dolgom van.

whenever - valahányszor csak

He feels sad whenever he thinks of his lost son. - Szomorú lesz, valahányszor csak elvesztett fiára gondol.

while - míg, mialatt

Make hay while the sun shines. - Addig üsd a vasat, amíg meleg. (Szó szerint: Addig forgasd a szénát, amíg süt a nap.)

because - mert, mivel

Why didn't you buy it? - Miért nem vetted meg? Because I had no money. - Mert nem volt pénzem.

that - hogy

"When I was a boy I was told that anybody could become a president; I'm beginning to believe it." - Kisfiú koromban azt mondták nekem, hogy bárkiből lehet elnök; kezdem elhinni." (Clarence Darrow amerikai ügyvéd, író)

I'm telling you so that you should know. - Azért mondom neked, hogy tudd.

in order [that) - azért, hogy

I study in order to become learned. - Azért tanulok, hogy művelt legyek.

if - ha

If you wish I'll help you. - Ha akarod, segítek neked.

as if, as though - mintha

He looks as if he were tired. - Úgy néz ki, mintha fáradt lenne.

"He walks as if balancing the family tree on his nose." (Raymond Moley amerikai újságíró) - Úgy jár, mintha a családfáját egyensúlyozná az orrán.

unless [if... not) - hacsak nem

I'll go there tomorrow unless it rains. - Holnap elmegyek oda, hacsak nem esik az eső.

kapcsolódó