kapcsolódó

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)

IX. THE VERBAL PHRASE (Infinitive, Gerund, Participle)

Ezeket a szerkezeteket az ember általában előbb használja, s csak utána kezd gondolkodni azon, hogy miért így

mondta. Az a mondat, hogy: “I wanted to go there” a nyelvtanulás közben automatikusan rögződik a sok

használat során, s nyilván csak unalmas perceidben gondolsz arra (ha egyáltalán gondolsz rá), hogy itt az

Infinitive (to go) a mondat tárgyaként szerepel, következésképpen itt az “Infinitive as direct object” (“A főnévi

igenév mint tárgy” fejezet egyik példáját mondtad el.

Először azt nézzük meg, hogy mi is az az Infinitive, Gerund, illetve Participle.

Magyarral összehasonlítva a következő eredményt kapod:

a) Infinitive - angol: to write - magyar: írni

b) Gerund - angol: writing - magyar: írás

c) Participle - angol: writing - magyar: író, vagy írva

vagy - angol: written; magyar: megírt, vagy írva.

Bizonyára felmerül benned a kérdés, hogy mire jók ezek a szerkezetek.

Nos, a válasz igen egyszerű: az Infinitive, Gerund, illetve Participle akkor használatos, ha egyrészt a magyar

mondat is így kívánja:

Pl.: I want to go home. Haza akarok menni.

Running is useful. A futás hasznos dolog.

I can see a smiling girl. Mosolygó kislányt látok.

The written letter is in my bag. Táskámban van a megírt levél.

Másrészt ezekkel az alakokkal - és ez a lényegesebb - összetett mondatokat egyszerűsíthetsz oly módon, hogy

igeidőket váltasz ki.

Pl.: I advise you to start earlier. Azt tanácsolom, hogy indulj korábban.

A magyar mondatban két ragozott ige volt (tanácsolom, indulj, míg az angol mondatban az első ragozott ige még

megvan (I advise), a másodikat azonban nem kell ragozni, vagy igeidőbe tenni, mert az Infinitive (to start) ezt a

problémát áthidalja, miáltal a mondat egyszerűsödik.

Ez persze a magyarban is sokszor így van:

Pl.: I went to the swimming pool to swim a bit. Elmentem az uszodába egy jót úszni.

Ilyen mondatoknál nem okoz problémát, a magyart angolba átültetni. A magyar ember számára akkor okoz

gondot a használat, ha anyanyelvében nem úgy képzi a mondatot, mint a tanult nyelvben, vagyis a két mondat

nem tükörfordítása egymásnak.

Before asking the girl to dance Joe decided to take a close look at her to make sure it was not a boy.

(Még mielőtt felkérte volna a lányt, Jóska úgy döntött, hogy közelebbről is megnézi, hogy megbizonyosodjon,

nem fiú-e az illető.)

Ebben az angol mondatban találkozhattál egy Gerund-dal (asking), egy Infinitive-vel (to take), valamint még

egy Infinitive-vel (to make). Tehát míg a magyarban négy ragozott ige volt (felkérte volna, döntött, megnézi,

megbizonyosodjon), addig az angolban csak egy (decided) (a was-tól most eltekinthetünk, miután nem ennek a

kérdésnek a része). Az angol mondatban tehát három igeidőt, illetve ragozást váltott ki megfelelő Verbal phrase.

Fenti mondat persze úgy is mondható, hogy:

A lány felkérése előtt Jóska elhatározta, közelebbről megnézi őt megbizonyosodni, hogy nem fiú-e,

ami nagyjából megfelel az angol mondat felépítésének, de ilyen jellegű mondatokat mi nem szoktunk…

54

A Verbal Phrase leggyakoribb alkalmazásai magyar kapaszkodómondatokon keresztül:

1. HAZUDNI, LOPNI CSÚNYA DOLOG

TO LIE AND TO STEAL ARE NASTY THINGS

Ebben az esetben az infinitive mondatkezdő alanyi helyzetben van, fordítása magyarra főnévi igenévvel történik

(-ni).

Pl.: To err is human. Tévedni emberi dolog.

To be or not to be was a question of Hamlet’s. Lenni vagy nem lenni volt az egyik hamleti kérdés.

To kill is a sin. Ölni bűn.

2. A HAZUDOZÁS ÉS A LOPÁS CSÚNYA DOLOG

LYING AND STEALING ARE NASTY THINGS

Ilyenkor a gerund van mondatkezdő alanyi helyzetben, magyarra fordítás -ás, -és, vagy -ni.

Pl.: Running is useful. A futás hasznos. (Futni hasznos dolog.)

Swimming is easy. Úszni könnyű.

Seeing is believing. Hiszem, ha látom.

Singing in the rain is very interesting. Érdekes dolog esőben énekelni.

Travelling by air is faster than riding a horse. Repülővel gyorsabb menni mint lóháton.

Crying is a female trick. A sírás női praktika.

Studying is an important part of your life. A tanulás az élet fontos része.

3/a KÖNNYŰ KATIT TÁNCBA VINNI

IT IS EASY TO TAKE KATE TO DANCE

A mondat úgy kezdődik hogy It’s, követi őt egy melléknév (easy), majd infinitive (to take).

Pl.: It’s exciting to drive a car downtown. Izgalmas dolog a belvárosban vezetni.

It was interesting to hear what he said. Érdekes volt végighallgatni, hogy mit mond.

It will be lovely to meet you there. Jó lesz találkozni veled.

It’s hard to say goodbye to happiness. Nehéz a boldogságtól búcsút venni.

It would be very impolite not to invite him. Udvariatlanság lenne nem meghívni.

It is important to believe in what you do. Fontos, hogy higgy abban amit csinálsz.

It is easy to translate sentences of the kind. Könnyű ilyen fajta mondatokat lefordítani.

3/b ÖRÜLÖK, HOGY KATIT TÁNCBA VIHETEM

I’M GLAD TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan itt is melléknév (glad) után áll az infinitive (to take), csak itt nem It vezeti be a mondatot,

hanem valami más.

Pl.: Jesus, I’m overjoyed to meet you face to face. (Superstar) Jézus, örülök, hogy személyesen találkozhatunk.

They are ready to help us. Hajlandók segíteni.

We were glad to hear the news. Örömmel hallottuk a híreket.

I’m sorry to disturb you. Bocs, hogy zavarlak.

We were surprised to hear the news. Meglepetéssel hallottuk a híreket.

I’m happy to give you a treat. Boldog vagyok, hogy vendégül láthatlak.

You are fortunate to have a coat like that. Szerencsés vagy, hogy ilyen kabátod van.

She will be pleased to meet you. Örömmel fog találkozni veled.

55

3/c KÖNNYŰ JÓSKÁNAK KATIT TÁNCBA VINNI

IT’S EASY FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

ÖRÜLÖK, HOGY JÓSKA TÁNCBA VISZI KATIT

I’M GLAD FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz, illetve a 3/b-hez hasonlóan itt is melléknevet (easy, glad) követ főnévi igenév (to take), csak itt az

alanyok különböznek (It - Joe; illetve I - Joe). A megoldás ilyenkor az, hogy Joe elé teszel egy for prepozíciót.

Pl.: It’s difficult for me to do that. Nekem ez túl nehéz.

I’m anxious for my friends to meet them. Alig várom, hogy a barátaim találkozhassanak velük.

We were impatient for the bus to start. Türelmetlenül vártuk, hogy a busz végre elinduljon.

It’s inconvenient for him to visit us. Derogál neki, hogy eljöjjön hozzánk.

It’s dangerous for an old man to run fast. Veszélyes az, ha egy öreg ember gyorsan fut.

We were sorry for them to leave so soon. Sajnáltuk, hogy olyan korán elmennek.

I’m happy for you to be here. Örülök, hogy itt vagy.

4/a LEGFŐBB IDEJE KATIT TÁNCBA VINNI

IT IS HIGH TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 3/a-hoz hasonlóan a mondat itt is It-tel kezdődik, de nem melléknév, hanem főnév követi (time), majd

következik az infinitive (to take).

Pl.: It’s a sin to behave like that. Bűn így viselkedni.

It was a pity to leave it there. Kár volt otthagyni.

It’s a shame not to enjoy a book like that. Szégyen, hogy nem élvezel egy ilyen könyvet.

It’s a pleasant surprise to see you here. Milyen kellemes meglepetés, hogy itt vagy.

It’s time to say our farewells. Ideje, hogy búcsúzzunk.

It’s a waste of time to talk to her when she’s in this mood.

Tiszta időpocsékolás akkor beszélni vele, mikor ilyen hangulatban van.

It’s a sheer paradise to relax in a hot bath after a hard day’s work.

Maga a paradicsom forró kádban pihegni egy nehéz nap után.

It was a shock to see the size of the bill. Döbbenetes volt meglátni a számlát.

4/b NINCS IDŐM KATIT TÁNCBA VINNI

I HAVE NO TIME TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz hasonlóan itt is infinitive (to take) áll a főnév (time) után, csak a mondatot nem It vezeti be, hanem

valami más.

Pl.: I’m not in the mood to talk to you now. Nem vagyok olyan hangulatban, hogy beszélgessek veled.

He made no attempt to escape. Nem tett kísérletet a szökésre.

Chicago is a nice place to live. Chicagóban jó lakni.

He is not a man to do such a thing. Ő nem olyan, aki ilyet tenne.

There is nothing to see here. Nincs itt kérem semmi látnivaló.

There is nothing to worry about. Nincs miért aggódni.

What a question to ask! Micsoda kérdés!

I have no money to waste. Nincs szórnivaló pénzem.

We are the ones to make a brighter day. Mi vagyunk azok, akik boldogságot hoznak.

I have a lot of work to do. Sok a dolgom.

I had no occasion to go to Paris. Nem volt semmi ok arra, hogy Párizsba menjek.

56

4/c MOST NINCS IDŐ ARRA, HOGY JÓSKA TÁNCBA VIGYE KATIT

THERE IS NO TIME FOR JOE TO TAKE KATE TO DANCE

A 4/a-hoz, illetve a 4/b-hez hasonlóan itt it főnevet (time) követ a főnévi igenév (to take), csak itt különböznek

az alanyok (there - Joe). Ilyen kor Joe elé mindig tegyél be egy for prepozíciót.

Pl.: I have no place for you to stay. Nincs számodra helyem.

There is no need for us to argue about this. Nem kell erről vitázni.

There was no possibility for us to see the town. Nem volt lehetőségünk, hogy megnézzük a várost.

I have no money for your to spend. Nincs számodra pénzem.

Is there any room for me to sit down in here? Van hely, ahova leülhetek?

There is no chance for him to survive it. Nincs esélye, hogy túléli.

5. NINCS ÉRTELME KATIT TÁNCBA VINNI

IT IS NO GOOD TAKING KATE TO DANCE

ELEGEM VAN MÁR ABBÓL, HOGY KATIT TÁNCBA VIGYEM

I’M TIRED OF TAKING KATE TO DANCE

Fentiekben az a közös, hogy egy melléknevet (good, tired) egy gerund (taking) követ. Az egyik típus It-tel

kezdődik, a másik nem. Ez a szerkezet a 3/a, illetve a 3/b megfelelője azzal a nem elhanyagolható különbséggel,

hogy itt nem infinitive (to take), hanem gerund (taking) követi a melléknevet.

Pl.: It’s no good crying about it. Nincs érteleme sírni miatta.

It’s no good talking to him because he never listens. Nincs sok értelme beszélni hozzá, úgyse figyel sose.

It isn’t worth waiting for him. Nem érdemes várni rá.

He was busy bossing around him. Azzal volt elfoglalva, hogy játszotta a nagyfőnököt.

That record is worth listening to. Érdemes meghallgatni azt a lemezt.

I’m fed up with waiting for him. Tele van a hócipőm azzal, hogy rá várjak.

I’m sick of you coming round here. Elegem van, hogy annyit járkálsz a nyakamra.

She is very good at dancing. Nagyon jól táncol.

She is very bad at singing. Nagyon rosszul énekel.

He is fond of sleeping. Imád aludni.

She made me responsible for losing the money. Engem tett felelőssé, hogy elveszett a pénz.

6. SZERETEM KATIT TÁNCBA VINNI

I LIKE TAKING KATE TO DANCE vagy

I LIKE TO TAKE KATE TO DANCE

Ennél a típusnál van egy ige (like), melyet követhet gerund (taking) vagy infinitive (to take). Tulajdonképpen

mindegy, hogy a kettő közül melyiket használod, bár a like taking inkább általánosságot fejez ki, míg a like to

take egy bizonyos szituációra vonatkozik. Tehát:

általában szeretem táncba vinni - like taking

akkor szeretem táncba vinni, ha sötét van a teremben - like to take

Azon igék, melyek után bátran használhatsz infinitive-et is, meg gerund-ot is, a következők.

begin – kezd start – kezd continue – folytat

like – szeret love – imád hate – gyűlöl

prefer - jobban szeret

57

Pl.: She began learning the piano five years ago. Öt éve kezdett zongorázni tanulni.

And when the rain begins to fall… És amikor esni kezd…

I love sitting in the garden. Imádok a kertben üldögélni.

I love to love. Imádok imádni.

I love you. (Ez sem nem -ing se nem to, de jó mondani)

He continued to stare at them. Továbbra is bámulta őket.

Will you continue gardening? Tovább folytatod a kertészkedést?

She hates to be late for work. Utál elkésni a munkából.

She hates being late for work. (ugyanaz, mint fenn.)

I prefer reading to writing. Jobb szeretek olvasni, mint írni.

She prefers to do it herself. Jobb szereti egyedül csinálni.

7. EMLÉKSZEM, HOGY TÁNCBA VITTEM KATIT

I REMEMBER TAKING KATE TO DANCE

DE !!!

NEM FELEJTEM MAJD EL, HOGY TÁNCBA VIGYEM KATIT

I’LL REMEMBER TO TAKE KATE TO DANCE

A 6-os ponthoz hasonlóan itt is van egy ige (remember), melyet követhet gerund (taking), vagy infinitive (to

take), de míg a 6-os esetben a kettő között jelentésbeli különbség nemigen volt, most egész mást jelent a mondat

akkor ha gerund-ot használsz, mint ha infinitive-et.

A következő igék tartoznak ebbe a csoportba:

a) remember + ing = emlékszik, hogy csinált valamit

remember + to = nem felejt el csinálni valamit

Pl.:

I remember locking the door as I left the house. Emlékszem, hogy bezártam az ajtót, mikor elmentem hazulról.

I remembered to lock the door as I left the house. Nem felejtettem el bezárni az ajtót, mikor elmentem hazulról.

b) forget + ing = elfelejti, hogy csinált valamit

forget + to = elfelejt majd csinálni valamit

Pl.: I’ll never forget finding that old coin in my garden.

Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor megtaláltam azt a régi érmét a kertben.

Don’t forget to bring the cases. Ne felejtsd el elhozni a bőröndöket.

c) regret + ing = sajnálja, hogy csinált valamit

regret + to = sajnálja, hogy csinálnia kell valamit

Pl.: I regret sitting on your dog. Sajnálom, hogy ráültem a kutyádra.

I regret to inform you that you owe me a grand. Sajnálattal kell közölnöm, hogy tartozol egy ezressel.

d) stop + ing = abbahagy valamit

stop + to = megáll, hogy csináljon valamit

Pl.: They stopped talking. Abbahagyták a beszélgetést.

They stopped to talk. Megálltak, hogy beszélgessenek.

e) try + ing = kipróbál valamit

try + to = megpróbál valamit

Pl.: He tried kissing. Kipróbálta, hogy milyen dolog csókolózni.

He tried to kiss the girl. Megpróbálta megcsókolni a lányt.

58

8. SIKERÜLT KATIT TÁNCBA VINNEM

I MANAGED TO TAKE KATE TO DANCE

RÁVETTEM JÓSKÁT, HOGY VIGYE TÁNCBA KATIT

I PERSUADED JOE TO TAKE KATE TO DANCE

Fenti két mondatban az a közös, hogy az igét (manage, persuade) infinitive (to take) követi. A különbség pedig

az, hogy míg az első mondatban én vittem addig a másodikban én vettem rá, de Jóska vitte. Az első esetben

tehát közvetlenül az ige után állt a to take, míg a másodikban Jóska befurakodott az ige és a to take közé, mivel

a cselekvést ő végzi. Ebbe a csoportba tehát azok az igék kerültek, melyek után csakis infinitive állhat. A

következőkről van szó:

agree – beleegyezik arrange – elintéz can’t afford - nem engedheti meg magának

ask – kér attempt – megkísérel beg - kér, könyörög

claim – követel decide – elhatároz demand – követel

allow – megenged advise – tanácsol command – parancsol

desire – kíván endure – elvisel encourage – biztat

expect – vár fail - nem sikerül hope – remél

help – segít forbid – megtilt invite – meghív

long – vágyódik manage – sikerül offer – fölajánl

order – megparancsol plan - akar, tervez propose – javasol

pretend – tettet promise – megígér permit – megenged

persuade – rávesz remind – emlékeztet refuse - megtagad

request – kér tell – mond tempt – kísért

urge – sürget want – akar wish – óhajt

Pl.: I can’t afford to ford the river in a Ford.

Nem engedhetem meg magamnak, hogy a Fordommal gázoljak át a folyón.

They decided to learn a new song. Úgy döntöttek, hogy új dalt tanulnak.

He failed to pass the exam. Nem sikerült levizsgáznia.

His parents won’t allow him to come. A szülei nem fogják elengedni.

She asked him to wake her at six. Megkérte, hogy hatkor ébressze.

I want you to stay with me. Azt akarom, hogy velem maradj.

I don’t want to stay with you. Nem akarok veled maradni.

Remind me to write to him. Majd szólj, hogy írjak neki.

My wife told me not to do it. A feleségem azt mondta, ne csináljam.

She refused to show him her nipple. (Adrian Mole) Nem volt hajlandó megmutatni neki a cicijét.

I’ve begged her to take me to a private nose specialist. (Adrian Mole)

Könyörögtem, hogy vigyen el egy magán orrászhoz.

She pretended not to hear it. Úgy tett, mint aki nem hallja.

9. SZÍVESEN TÁNCBA VISZEM KATIT

I DON’T MIND TAKING KATE TO DANCE

Az igét (don’t mind) gerund (taking) követi. Azon igék melyek után csak gerund állhat, a következők:

admit – bevall appreciate - nagyra becsül avoid – elkerül

consider - tekint vminek delay – akadályoz enjoy – élvez

excuse - elnézést kér don’t mind - szívesen (nem bán) can’t help - nem tehet róla

imagine – elképzel postpone – elhalaszt keep - egyre csak csinál valamit

prevent – megakadályoz recall – visszaidéz save - megment, spórol

can’t stand - ki nem állhat suggest – javasol tolerate - elvisel

resist – ellenkezik resent - neheztel

59

Pl.: He kept saying: “You went screwing the milkman”.

Egyre csak azt hajtogatta: “Csavaroztál a tejesemberrel!” (Chicago)

I object to your using that kind of dirty tricks to get at me.

Tiltakozom, hogy hátulról gyere ilyen módszerekkel.

I couldn’t help dropping a hint or two. Muszáj volt egy-két célzást ejtenem.

Do you enjoy doing that? Élvezed, hogy ezt csinálod?

He tried to avoid answering my questions.

Megpróbálta kikerülni, hogy válaszolnia kelljen a kérdéseimre.

She admitted stealing the bicycle. Bevallotta, hogy ő lopta el a biciklit.

They delayed publishing the report. Késleltették a jelentés nyilvánosságra hozatalát.

Police have finally succeeded in solving the mystery. A rendőrségnek végül sikerült megoldania a rejtélyt.

I don’t recall ever meeting her. Nem emlékszem, hogy valaha is találkoztam volna vele.

She insists on having a holiday abroad every year.

Ragaszkodik hozzá, hogy minden évben külföldön nyaraljon.

10. MIELŐTT ELMENTEM MÉG TÁNCBA VITTEM KATIT

BEFORE LEAVING I TOOK KATE TO DANCE

Itt két tagmondatból álló összetett mondatot látsz.

Első tagmondat: mielőtt elmentem

Második tagmondat: Táncba vittem Katit

Ezt a mondatot úgy is mondhatnád, hogy Before I left I took/had taken Kate to dance, mely esetben a

mondatnak mind a két felét külön igeidőbe tennéd. Ilyen jellegű mondatoknál azonban, amennyiben a két alany

(én mentem - én vittem) megegyezik, gerund segítségével rövidíthetsz. Olyan tagmondatokat tudsz rövidíteni,

melyek úgy kezdődnek, hogy:

before – mielőtt after – miután on – ahogy

since – amióta besides – azonkívül without - anélkül hogy

instead of - ahelyett, hogy

Pl.: I usually take a bath before having breakfast. Reggeli előtt szoktam fürödni.

She started the job soon after leaving the university.

Nem sokkal azután hogy elvégezte az egyetemet, munkába állt.

Since leaving Paris, we’ve visited Brussels and Amsterdam.

Mióta eljöttünk Párizsból, már megnéztük Brüsszelt és Amszterdamot.

Besides being a pro football player, he also runs an icecream shop.

Azonkívül hogy profi focista, még fagyizót is vezet.

Without wishing to appear ungrateful I think their wedding present could have been a bit more generous.

Anélkül hogy hálátlannak akarnék mutatkozni, meg kell jegyezzem,

hogy nászajándékuk nagyobb léptékű is lehetett volna.

You should be working instead of lying there in bed. Dolgoznod kéne ahelyett hogy ott döglesz.

11. AZ ISKOLÁBA MENVÉN KATIT TÁNCBA VITTEM ÉN

GOING TO SCHOOL I TOOK KATE TO DANCE

Ez az első eset (de nem az utolsó), amikor a participle-vel találkozol.

Az első tíz pont az infinitive-vel és a gerund-dal foglalkozott, mostantól a participle jön.

Ha elfelejtetted volna:

present participle: singing éneklő

énekelve

past participle: broken törött

törve

A 11-es pontban tehát egy present participle vezeti be a mondatot (going), magyarra fordítása menvén, vagy

miközben mentem. Ez a bevezető mondat időhatározói mellékmondat (miközben mentem, miután megérkeztem

stb.).

60

Itt is arra vigyázz, hogy a két tagmondat alanya megegyezzen, csak akkor tudsz rövidíteni (én mentem az

iskolába, és én vittem Katit táncba).

Előidejűséget (pl. miután meglocsolta a virágokat, elkezdett port törülni) úgy tudsz kifejezni, hogy a participle-t

perfect alakba rakod (having watered the flowers). Ez a típus sokban hasonlít a 10-es pont after-es

mondataihoz:

After watering the flowers she began to dust = Having watered the flowers she began to dust.

Nemcsak hogy hasonlít, de jelentésében pont ugyanaz.

Pl.: Having eaten the bone the dog asked for a cat. Miután megette a csontot, a kutya macskát kért.

Finishing the wash up she started to cook. Miután bejejezte a mosogatást főzni kezdett.

Having returned from abroad she decided to start a new life.

Miután visszatért külföldről, elhatározta, hogy új életet kezd.

Going to the shop we saw an accident. Az üzletbe menvén balesetet láttunk.

12. SZOROSAN MAGAMHOZ SZORÍTVA VITTEM KATIT TÁNCBA

HOLDING HER TIGHT I TOOK KATE TO DANCE

Itt is present participle (holding), az első tagmondat, mégpedig módhatározói mellékmondat (hogyan, mi módon

vittem Katit táncba). Itt is arra vigyázz, hogy az alanyok megegyezzenek (én szorítottam, és én vittem táncba).

Módhatározó funkcióban szerepelhet a past participle is: We were sitting there shocked by the sight of the

accident. - A baleset látványától megdöbbenten ültünk ott.

Esetenként with prepozíció állhat a participle-s mellékmondat előtt; ilyenkor az alanyok különböznek:

Napoleon came out of the farmhouse with his dogs barking around him.

(Napoleon kijött a házból, s közben a kutyái ugattak körülötte.)

Pl.: The children came into the room laughing loudly. be. Hangosan nevetve léptek a gyerekek a szobába

With the elections approaching the government is running out of time to settle its views.

A választások közeledtével a kormánynak egyre kevesebb ideje van arra, hogy világossá tegye nézeteit.

She stopped in the middle of the road surprised by the sight of the car.

Megállt az út közepén megdöbbenve a hatalmas autó látványától.

The man went on drinking with his wife throwing ashtrays at him.

A férfi folytatta az ivást, miközben a felesége hamutartókat vagdosott hozzá.

He paused for a moment studying the boy. Egy pillanatra megállt és a fiút tanulmányozta.

He was lying on the floor gasping for breath. A földön feküdt és levegő után kapkodott.

The old lady was heading for the police station with a young man jumping around her and begging her pardon.

Az idős hölgy a rendőrség felé tartott, miközben egy ifjú ember ugrált körülötte bocsánatért esedezve.

13. MIVEL SZOMORÚ VOLTAM, HÁT TÁNCBA VITTEM KATIT

FEELING A BIT LOW I TOOK KATE TO DANCE

Ez a fajta bevezető mondat okhatározói mellékmondat (miért, mi okból vittem Katit táncolni). Itt is

megegyeznek az alanyok! (Én voltam szomorú, én vittem táncba.) Ha az ok időben megelőzi a fő aktust, having

+ 3. alakot használj.

Having run out of meat, the butcher closed his shop.

(Mivel elfogyott a hentes húsa, hát bezárta a boltot.)

Pl.:

Being very poor, they couldn’t afford to buy a house. Mivel szegények volta, nem tudtak házat venni maguknak.

Being afraid of the rain, she decided to stay at home. Mivel félt az esőtől, úgy döntött, hogy otthon marad.

Troubled by the sight of the dustbins she put a curtain on the window.

Miután zavarta a lányt a kukák látványa, függönyt tett az ablakra.

Having no one else to turn to, she turned to her mother-in-law. Mivel más már nem volt, hát az anyósához fordult.

Finding no money in the house the burglar smashed the place.

Mivel pénzt nem talált a betörő, hát mindent szétvert.

Having run out of ice, she went out to get some. Mivel elfogyott a jég, kiment hogy hozzon.

61

A JÓL ISMERT SZTÁR, AKIT MEGCSÍPETT EGY MÉHECSKE,

OTT TÁNCOL AZ IZGATÓ LÁNNYAL, AKI A BAJSZA ALATT MOSOLYOG

THE WELL-KNOWN STAR STUNG BY A BEE IS DANCING,

OVER THERE WITH THE EXCITING GIRL SMILING UNDER HER MOUSTACHE

Megjegyzés: Kati táncba vitele ezen szerkezetek gyakorlásához nem tűnt megfelelőnek. (A szerző)

Fenti mondat azért sikerült ilyen monumentálisra, mert egy mondat segítségével szerettem volna bemutatni azt,

amikor a present participle, illatve a past participle előlről, illetve hátulról támadja a főnevet (a sztárt, illetve a

kislányt).

A Participle tehát kétféleképpen érintkezhet a főnévvel: a) előlről,

b) hátulról.

a) Tehát előlről járul a főnévhez (vagyis megelőzi azt), és eközben a főnév jelzőjévé válik. Ezt magyarul

melléknévi igenévnek hívják.

1. Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: alvó, égő, hulló, síró, rívó, togyogó):

smiling lady - mosolygó hölgy rising sun - felkelő nap

falling star – hullócsillag galloping coroners - vágtázó halottkémek

fuming Trabant - füstölő Trabant washing bear - mosó medve (a maci, amelyik épp mos)

splashing girl - pancsoló kislány singing dog - éneklő kutya

mieuwing cat - nyávogó macska threatening letter - fenyegető levél

sleeping lion - alvó oroszlán

2. Part Participle (befejezett melléknévi igenév: lehullott, tanult, elveszett, megtalált, megalázott,

megérdemelt):

broken heart - törött szív trained nurse - képzett ápoló

smoked bacon - füstölt szalonna sucked dumplings - szopott gombóc

patched jeans - megfoltozott farmer humiliated rabbit - megalázott nyuszi

lost and found rabbit - elveszett és megtalált nyuszi

Egyszerű példák előlről támadó present, illetve past participle-re:

Pl.: The splashing girl is licking the smoked bacon. A pancsoló kislány a füstölt szalonnát nyalogatja.

The patched jeans are hanging on the drying rope. A megfoltozott farmer ott lóg a szárító kötélen.

The mieuwing cat is sitting behind locked doors. A nyávogó macska zárt ajtók mögött ül.

The singing dog is whining in the whitewashed house. Az éneklő kutya a kimeszelt házban vonyít.

The boiling meat soup is on the cleaned cooker. A megpucolt tűzhelyen van a rotyogó húsleves.

b) Most megismerkedsz azzal az esettel, amikor a Present, vagy Past Participle hátulról támadja a főnevet, oly

formán, hogy a Participle-s szerkezet mellékmondattá válik.

Nézd az alábbi mondatokat:

Pl.: Do you know the girl dancing with that man? Ismered azt a lányt, aki azzal a férfival táncol?

The books lying on the desk were very expensive. A könyvek, melyek az asztalon vannak, sokba kerültek.

Ezek tulajdonképpen hiányos mondatok, melyek közül az elsőben a WHO IS/ARE/WAS/WERE, míg a

másodikban a WHICH IS/ARE/WAS/WERE hiányzik a főnév és a Present Participle között. A mondat

tulajdonképpen úgy is mondható, hogy:

Do you know the girl who is dancing with that man?

The books which are lying on the table were very expensive.

62

Past Participle-s mondatok is képezhetők ilyen szerkezetben, amennyiben a főnév után szenvedő (passive)

szerkezet következne.

Pl.: This is a house built some hundred years ago. Olyan ház ez, mely évszázadokkal ezelőtt épült.

(“lett építve”)

He is a man trusted by everybody. Olyan ember ő, akit mindenki becsül.

(“becsülve van mindenki által”)

Itt is WHO IS/ARE/WAS/WERE, illetve WHICH IS/ARE/WAS/WERE maradt ki a mondatból, azonban a

mellékmondat itt nem cselekvő, hanem szenvedő lett volna. A fenti mondatok teljes mondatként így hangzottak

volna:

This is a house which was built some hundred years ago.

He is a man who is trusted by everybody.

Példák: (Present Participle-vel):

Who is the girl standing at the corner? Ki az a lány, aki a sarkon áll?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Whose is the Trabant racing on Soroksári road? Kié az a Trabant, mely a Soroksári úton

száguldozik?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The girl sitting at the table is my sister. A lány, aki az asztalnál ül, a nővérem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The snake sleeping in the grass will bite you if you tread upon it.

A kígyó, mely a fűben fekszik, megmar, ha rálépsz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The man repairing my car is very good at his job. A férfi, aki az autómat javítja, kiváló szakember.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The boy running in the street escaped from a reform school. Az utcán rohanó fiú, javító iskolából szökött meg.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bring me the parrot speaking in its cage. Hozd ide a papagájt, amelyik a ketrecében beszélget.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The man standing in front of the judge is charged with capital murder.

A férfit, aki a bíró előtt áll, rablógyilkossággal vádolják.

Példák: (Past participle-vel)

Get me the flask filled with wine. Hozd ide a borral teli flaskát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The cockroaches ate all the food left in the kitchen. A csótányok megették az összes ennivalót, ami a

konyhában maradt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The photo taken of you is beautiful. A fénykép, mely rólad készült, gyönyörű.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sausages made in Hungary are very famous. A Magyarországon készült kolbász világhírű.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The days spent in New York were amazing. A New York-ban eltöltött napok csodásak voltak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The watch found in the garden belongs to me. A kertben talált óra az enyém.

kapcsolódó