kapcsolódó

Függő beszéd, függő kérdés

Függő beszéd [Reported Speech, Indirect Speech)

 

Függő beszédnek azt nevezzük, amikor nem szó szerint idézünk valakit, hanem tárgyi mellékmondatot képezünk belőle.

Egyenes beszéd: John said, "I like England." - Szeretem Angliát! - mondta John.

Ugyanez függő beszédben: He said he liked England. - Azt mondta, hogy szereti Angliát.

A magyar és az angol írásjelek közt a szó szerinti idézés vagy párbeszéd esetén is különbséget fedezhetünk fel. A magyar nyelv gondolatjelet használ, míg az angol idézőjelet.

Mivel a magyar nyelvben az egyenes és a függő-beszéd között igeidőbeli különbség nincsen, meg kell tanulnunk, hogyan igazodik az angolban a főmondathoz a mellékmondat igeideje.

Ezt az "eljárást" időegyeztetésnek hívjuk.

Nem kell időt egyeztetnünk abban az esetben, ha a főmondat Present Tense-ben, Present Perfect-ben, Future Teense-ben vagy Future Perfect-ben van.

Pl.: I know (I have known; I'll know, I'll have known) that he speaks English. - Tudom, hogy beszél (beszélt, beszélni fog) angolul.

I know that he is speaking English.

I know that he was speaking English.

I know that he has spoken English... stb.

Ha a főmondat állítmánya Past Tense-ben van, akkor a mellékmondat állítmánya a következőképpen változhat meg:

- egyidejűség esetén: Past Tense

Pl.: He wrote (that) he built a new house. - Azt írta, hogy épít egy új házat:

- előidejűség esetén: Past Perfect

Pl.: He wrote (that) he had built a new house. - Azt írta, hogy épített egy új házat.

- utóidejűség esetén: Future-in-the-Past.

Pl.: He wrote (that) he would build a new house. - Azt írta, hogy építeni fog egy házat.

Nézzük meg, hogyan változnak az igeidők a mellékmondatban, ha a főmondat állítmánya Past Tense-ben van.

 

 

Egyenes beszéd

Függő beszéd

am/is - was

It's important

He said (that) it was important.

don't - didn't

I don't know

He said (that) he didn't know.

are - were

They re going to be late.

He said (that) they were going to be late.

have/has - had

I've done the letters.

He said he had done the letters.

want - wanted

I want a day off.

He said he wanted a day off.

didn't do - hadn`t done

I didn't finish it.

He said he hadn't finished it.

was/were - had been

I wasn't there.

He said he hadn't been there.

saw - had seen

I saw him.

He said he had seen him.

will - would

I will be there.

He said he would be there.

won`t - wouldn't

I won't do it.

He said he wouldn't do it.

can - could

I can do it.

He said he could do it.

can't - couldn't

I can't do it.

He said he couldn't do it.

may - might

I may do it.

He said he might do it.

 

 

Változatlan marad

 

had done

I had done it.

He said he had done it.

would

I would do it.

He said he would do it.

could

I could do it.

He said he could do it.

should

I should do it.

He said he should do it.

ought to

I ought to do it.

He said he ought to do it.

might

I might do it.

He said he might do it.

had better

I had better do it.

He said he had better do it.

must

I must sleep.

He said he must sleep.

 

A that kötőszó akár el is maradhat, ha mégis használjuk, sose tegyünk elé vesszőt!

A közelre mutató szavak helyébe a megfelelő távolra mutató szavak kerülnek, valamint a személyes névmások is értelemszerűen megváltoznak.

this - that: Pl.: "This is my book", Mike said. - Mike said that was his book. (Mike azt mondta, hogy ez az ő könyve.)

these - those: Pl.: "I've been watching you these ten minutes", John said. - John said he had been watching me those ten minutes. (John azt mondta, hogy már tíz perce engem figyel.)

here - there: Pl.: "I'm here", David said. - David said that he was there. (David azt mondta, hogy itt van.)

now - then: Pl.: "Now we go out", Peter said. - Peter said then they went out. (Péter azt mondta, hogy ők most elmennek.)

Ugyanígy: yesterday - the day before yesterday, tomorrow - the next day; this week - that week, last month - the month before, next (year) - the next, following (year), ... ago - ..: before stb.

Általában azt figyelhetjük meg, hogy az igeidők egyet lépnek visszafelé az eredetihez képest.

Nem kell időt egyeztetni a következő esetekben:

- ha örök érvényű igazságot, állandó szokást vagy tulajdonságot mondunk el.

Pl.: The lion is terrible, when hungry. - John said (that) the lion is terrible, when hungry. (John azt mondta, hogy az oroszlán rettenetes, amikor éhes.)

Pl.: Good news is always welcome. - John said (that) good news is always welcome. (John azt mondta, hogy a jó híreket mindig mindenki szívesen fogadja.)

- ha jövő idejű cselekvésre utalunk.

Pl.: He will be eighteen next year. - He said (that) he will be eighteen next year. (Azt mondta, hogy jövőre lesz tizennyolc éves.)

Pl.: They will do it tomorrow. - He said (that) they will do it tomorrow. (Azt mondta, hogy holnap megcsinálják.)

- ha az összetett mondatban Simple Past és Past Continuous együtt szerepel.

Pl.: They were sailing slowly when it happened: - He said (that) they were sailing slowly when the accident happened. (Azt mondta, hogy lassan vitorláztak, amikor a baleset történt.)

- wish, would rather, it is time esetén.

Pl.: I wish you were here. - He said (that) he wished you were there. - (Azt mondta, hogy bárcsak ott lennél.)

Pl.: I'd rather you waited. - He said (that) he would rather I waited. - (Azt mondta, hogy inkább várjak.)

A have to a következőképpen változhat meg:

ha a cselekvés ideje megegyezik a főmondatéval, akkor had to lesz belőle:

Pl.: I always have to drive carefully. - He said he always had to drive carefully. (Azt mondta, hogy mindig óvatosan kell vezetnie.)

- ha a cselekvés a főmondathoz képest a jövőre vonatkozik, akkor would have to lesz belőle.

Pl.: I have to be there by seven. - He said he would have to be there by seven. (Azt mondta, hogy hétre ott kell lennie.)

Feltételes mondatok esetén:

- a feltételes jövő igeidői egyet lépnek vissza, vagyis jelen időből múlt időbe kerülnek.

Pl.: I'll buy this car if I have more money. - He said he would buy that car if he had more money. (Azt mondta; hogy megveszi ezt az autót, ha sok pénze lesz.)

- a feltételes jelen és múlt igeidői nem változnak meg.

Pl.: If you came to me, I would show you my flowers. - She said if I went to her she would show me her flowers. (Azt mondta, hogyha elmennék hozzá, megmutatná a virágait.)

Ha a főmondat felszólítás, kétféleképpen változhat meg a feltételes mondat:

Pl.: Tell me the particulars, if you want I help you. - He told me to tell him the particulars if I wanted he helps me. - (Azt mondta, hogy mondjam el a részleteket, ha azt akarom, hogy segítsen.)

Ugyanez a mondat másképpen:

- He said if I wanted he helps me, I should tell him the particulars.

Amennyiben a függő beszéd mellékmondata van felszólító módban, akkor főnévi igeneves szerkezetet kell képezni (to + Infinitive).

Pl.: "Speak loud", Peter said. - Peter told me to speak loud. (Péter azt mondta, hogy beszéljek hangosan.)

"Don't be silly", Judy said. - Judy, told me not to be silly. (Judy azt mondta, ne legyek buta.)

 

Függő kérdés [Reported Question)

 

A függő beszéd szabályai a függő kérdésre is érvényesek. Past Tense esetén ugyanúgy változnak az igeidők, a személyes névmások és a határozószók.

Minden függő-kérdő mondatban a szórend egyenes, hiszen valójában már nem is kérdő, hanem kijelentő mondatról van szó. Ezért nem használjuk a do segédigét, és nem teszünk kérdőjelet sem a mondat végére. Függő kérdésben a that szócskát sohasem használjuk a két tagmondat között. Amikor magyarról angolra fordítunk, a hogy kötőszót nem is fordítjuk le.

1. Kiegészítendő kérdés (kérdő névmást vagy kérdő határozószót tartalmazó mondat) esetén, mint már említettük, a kérdő szórend egyenessé válik.

Pl.: "How has he done it?" - Mike asked. - Mike asked how he had done it. (Mike megkérdezte, hogy hogyan csinálta.)

"When did you take this photo?" - Martha asked. - Martha asked me when I had taken that photo. (Márta megkérdezte tőlem, hogy mikor csináltam ezt a fotót.)

2. Eldöntendő kérdéseknél (ilyenek például a szeretem - nem szeretem, akarom - nem akarom stb.) a két tagmondat közé if vagy whether kerül.

Pl.: I asked him whether he would come tonight. - Megkérdeztem, hogy eljön-e ma este.

He was asked whether he saw me. - Megkérdezték, hogy látott-e engem.

I don't know if he will stay another day or not. - Nem tudom, hogy marad-e még egy napig vagy sem.

Joe asked me if I could cook. - Joe megkérdezte, hogy tudok-e főzni.

John asked me whether I could ride a horse. - János megkérdezte, tudok-e lovagolni.

Ask him if he is coming tonight. - Kérdezd meg, hogy eljön-e ma este.

Kezdhetjük a méllékmondatot azonban bármelyik kérdőszóval is.

Pl.: I wonder who she is. - Vajon ki ő?

When he will return it is not known. - Nem tudjuk, mikor fog visszatérni.

It is not quite clear how he has done it. - Nem teljesen világos, hogyan is csinálta.

I wonder what he is going to do now. - Kíváncsi vagyok, mit fog most csinálni.

I'm thinking about what I have to do. - Azon gondolkodom, mitévő legyek.

I didn't know what to put on. - Nem tudtam, mit vegyek fel.

vagy: I didn't know what I should put on.

kapcsolódó