kapcsolódó

Feltételes mód

A feltételes mód (Conditional Mood)

 

 

To be, was, been

To have, had, had

 

Feltételes jelen

 

 

Present Conditional

I should be

I should have

you would be

you would have

he, she, it would be

he, she, it would have

we should be

we shuld have

you would be

you would have

they would be

they would have

 

Feltételes múlt

 

 

Past Conditional

I should have benn

I should have had

you would have been

you would have had

he, she, it would have been

he, she, it would have had

we should have been

we should have had

you would have been

you would have had

they would have been

they would have had

 

A feltételes mellékmondatok képzése

 

A feltételes mellékmondatokat a következő szavak köthetik össze: if - ha (ez a leggyakoribb), provided that - feltéve, hogy, in case - abban az esetben, ha, even if - még ha, unless - hacsak nem, except that - kivéve ha, supposing that - feltéve, hogy.

A feltételes mondatoknak három fő fajtája van:

l. A feltételes jövő: a feltétel és a következmény szinte biztos.

A főmondat vagy jelen vagy jövő időben áll, a mellékmondat (az if-es tagmondat) jelen időben. Annak nincs jelentősége, hogy melyik tagmondat áll elől, de vesszőt csak akkor teszünk közéjük, ha if-fel, vagy egy másik kötőszóval kezdjük a mondatot.

Pl.: "If anyone corrects your pronunciation of a word in a public place, you have every right to punch him in the nose." (Heywood Broun amerikai újságíró) - "Ha bárki nyilvánosan kijavítja a kiejtésedet minden jogod megvan ahhoz, hogy orrbavágd."

I'll buy this car if I have more money. - Megveszem ezt az autót, ha több pénzem lesz.

If he is ill, he calls a doctor. - Ha beteg, orvost hív.

"If the only tool you have is a hammer, you treat everything like a nail." - "Ha a kalapács az egyetlen szerszámod, mindent szögnek nézel."

I always help her, if she asks me to. - Mindig segítek neki, ha megkér rá.

"If you stay in Beverly Hills too long, you become a Mercedes." (Robert Redford) - "Ha túl sokáig maradsz Beverly Hillsben, előbb-utóbb Mercedes lesz belőled."

If at first you don't exceed, try, try again. - Ha elsőre nem sikerül kimagaslót elérned, próbáld meg újra és újra.

If I make a promise, I will keep it. - Ha megígértem, be is tartom.

I shan't mind, even if he doesn't come. - Azt sem bánom, ha nem jön el.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az angolban nincs kétszeres tagadás. Az unless (hacsak nem...) szó használata esetén például nem tagadhatjuk a mellékmondat állítmányát!

Pl.: I'll come here tomorrow unless it rains. - El fogok jönni holnap, hacsak nem esik az eső.

Feltétel helyett szerepelhet felszólítás is a mellékmondatban (az if-es tagmondat helyén).

Pl.: Show me your hand, and I will tell you your character. - Mutasd meg a kezed; és megmondom ki vagy.

2. A feltételes jelen: feltételezzük, hogy a dolog lehetséges.

A főmondat feltételes jelen időben (Present Conditional) = should/would + ige l. alakja, a mellékmondat (az if-es tagmondat) múlt időben (Simple Past) van.

Pl.: "Deer hunting would be a fine sport, if only the deer had guns." (William Gilbert, amerikai történész) - "A szarvasvadászat szép sport lenne, ha a szarvasnak is adnának fegyvert."

I would buy this car if I had more money. - Megvenném ezt az autót, ha több pénzem lenne.

If he were ill, he would call a doctor. - Ha beteg lenne, orvost hívna.

If I made a promise, I'd keep it. - Ha megígérném, be is tartanám.

If I could sing, I'd be the... - Ha tudnék énekelni, én lennék a...

"If everyone could choose where he was going to be born, some countries would be left quite empty." (Eric Linklater amerikai közgazdász, szociológus) - "Ha mindenki megválaszthatná, hova szülessen, egyes országok teljesen kiürülnének."

If he couldn't come, who would do the work. - Ha nem tudna eljönni, ki csinálná meg a munkát.

A mellékmondat múlt idejű létigéje egyes szám első személyben, bizonyos megszilárdult kifejezésekben was helyett were.

Pl.: If I were you, I'd go. - Ha neked lennék, elmennék.

If I were a rich man, I wouldn't work. - Ha gazdag lennék nem dolgoznék.

Kiválthatjuk az if-es tagmondatot Infinitive-vel is.

Pl.: To hear him speak, you would never think he was an Englishman. - A bészédet hallva sosem gondolnád róla, hogy angol.

It were (would be) ridiculous to cry. - Nevetséges dolog volna sírni.

3. A feltételes múlt: a feltétel is, és a következmény is lehetetlen. (...volna, ...volna.)

A főmondat feltételes múlt időben (Past Conditional) = should/would have + ige 3. alakja, a mellékmondat (az if-es tagmondat) régmúltban (Past Perfect) van = had + ige 3. alakja.

Pl.: I should have bought this car if I had had rnore money. - Megvettem volna ezt a kocsit, ha több pénzem lett volna.

If he had been ill, he would have called a doctor. - Ha beteg lett volna, orvost hívott volna.

If my watch hadn't stopped, we wouldn't have missed the train. - Ha nem állt volna meg az órám, nem késtük volna le a vonatot.

If you really had needed a friend, you would have called me. - Ha valóban szükséged lett volna egy barátra, felhívtál volna.

"If she had made one more remark about Bergman, I would'we knocked her other contact lens out." (Woody Allen) - "Ha még egy megjegyzést tett volna Bergmanra, kivertem volna a másik kontaktlencséjét is."

If I had drunk a coff'ee, I wouldn't got sleepy. - Ha ittam volna egy kávét, nem álmosodtam volna el.

Fontos! A következő esetben a could helyett használjuk inkább a had been able alakot.

Pl.: If you had been able to tell the truth, you wouldn't have lost your job. - Ha elmondtad volna az igazat (ha képes lettél volna elmondani az igazat), nem veszítetted volna el az állásodat.

Egyéb fontos tudnivalók: A feltételes mondatok nem mindig sorolhatók be egyértelműen az egyik, vagy a másik csoportba. A tagmondatok gyakran keverednek egymással.

Pl.: If he was at home, he would have opened the door. - Ha otthon lenne, már kinyitotta volna az ajtót.

Ebben az esetben a főmondat feltételes múlt időben van (Past Conditional), a mellékmondat pedig egyszerű múlt időben (Past Simple).

If I had eaten more for breakfast, I wouldn't be hungry now. - Ha többet ettem volna reggelire, most nem lennék éhes.

A példa főmondata feltételes jelen időben (Present Conditional) van, a mellékmondat pedig Past Perfect-ben (régmúlt).

Kérdő alak is állhat az if helyett.

Pl.: Did he know the truth... - Ha tudná az igazságot...

Az if-et elhagyva, egyszerű fordított szórenddel is kifejezhetünk feltételes módot.

Pl.: Were I not so old, I'd show you how to do it. - Ha nem lennék ilyen öreg, megmutatnám neked, hogy kell ezt csinálni!

Nincs egyértelmű állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy I illetve we után shall/should, vagy will/would segédigét használjunk-e. A will/would használata a gyakoribb, de ha összevonást alkalmazunk (..'ll vagy .'d) fel sem merül a kérdés.

Eddig azt láttuk, hogy a should/would mindig a főmondatban található. Most nézzünk néhány ettől eltérő példát:

If she should come while I am out, ask her to wait. - Ha esetleg megjönne, amíg én távol vagyok, kérd meg, hogy várjon.

If you should miss the train, you will have to wait an hour. - Ha netán lekésnéd a vonatot, egy órát kell várnod.

If you would be so kind as to help me, I would finish it sooner. - Ha lennél szíves segíteni, hamarább be tudnám fejezni.

 

 

 

 

kapcsolódó