kapcsolódó

Előljárószók

Az elöljárószók

 

A magyar nyelvben az elöljárószók megfelelői a ragok és a névutók.

Az elöljárók az angolban mindig tárgyesetet vonzanak, és azelőtt a szó előtt állnak, amelyre vonatkoznak.

Pl.: I had a letter from him. - Levelet kaptam tőle.

Ez alól kivétel az ago, amely mindig a szó után áll.

Pl.: We saw him two weeks ago. - Két héttel ezelőtt láttuk őt.

A gyakran használt igék (get, do, make, put, take stb.) nagyon sok elöljárószóval járhatnak együtt, és mindegyik más jelentést vagy árnyalatot kölcsönöz az igéknek. Ezekről meggyőződhetünk a szótárban lapozgatva.

Az árnyaltabb kifejezés érdekében több elöljárószó is állhat egymás mellett.

Pl.: from off the see - ki a tengerből; from among us - közülünk

Az elöljárószók lehetnek

- egyszerűek: up, in, on, to stb.

- összetettek: into, upon stb.

- több tagúak: infront of, because of stb.

Az elöljárószók jelentése nagyon széleskörű, ezért nehéz csoportosítani őket.

Én az alapjelentéseket vettem figyelembe.

 

Kiindulópontot jelentő:

 

1. from

Jelentése:

a. / -ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről

- térben: from Budapest to London - Budapesttől Londonig, from head to foot - fejtől a lábig

He had got this letter from a friend. - Egy barátjától kapta ezt a levelet.

- időben: from morning till night - reggeltől estig, from time to time - időről időre, from 3 o'clock to 4 o'clock - 3 órától 4 óráig

- átvitt értelemben: from what I hear - abból, amit hallok.

b. / A megfelelő szavak mellett eltávolodást, elszakadást jelent:

escape from prison - megszökni a börtönből, differ from - különbözni valamitől, borrow from - kölcsönvenni valakitől, hope from heart - szívből remélni, speak from experience - tapasztalatból beszélni, far from home - távol otthonról, quotation from Shakespeare - idézet Shakespeare-ből.

c. / Jelentheti a cselekvés okát vagy eredetét:

to do something from good motives - jóidulatból csinálni valamit, to do something from ignorance - tudatlanságból csinálni valamit.

A from ellentéte helynél: to, időben: to és till (until).

2. out of

a. / Jelent: tárgyból, tárgytól való eltávolodást, kifelé irányuló mozgást.

He took a letter out of his pocket. - Kivett egy levelet a zsebéből.

Boy, get out of my way! - Fiú, takarodj az utamból!

I want to look out of the window. - Ki akarok nézni az ablakon.

b. / Átvitt értelemben: I have run out of tea and coffee. - Kifogyott a teám és a kávém.

out of date - idejétmúlt, out of the fashion - divatjamúlt, out of the way - félreeső, távoli, to be out of work - munka nélkül lenni / nem működni stb.

3. off

a: / Jelentése: el, távol valamitől.

Pl.: Cut a bit off your dress, it is too long. - Vágj le egy kicsit a ruhádból, túl hosszú.

Come off the grass! - Menj le a fűről!

b. / Átvitt értelemben: off duty - szolgálaton kívül, off day - szabadnap, off colour - színehagyott stb.

4. since

Jelelentése: óta (csak időben), felelet a "mióta?" kérdésre.

Pl.: I have eaten nothing since yesterday. - Tegnap óta semmit sem ettem.

I have not seen him since last January. - Tavaly január óta nem láttam őt.

 

Valaminek, valakinek a helyét meghatározó elöljárószók:

 

1. at

Jelentése: -nál, -nél, -on, -en, -ön, -ban, -ben.

a. / Térben: at the door - az ajtónál, at the bottom of the sea - a tenger fenekén, at the foot of the mountain - a hegy lábánál, at a village - egy faluban, at Stratford - Stratfordban (Vigyázz! Csak kisebb városok és falvak nevei előtt állhat at, nagyobb városok, országok nevei elé in kerül!)

- térben ugyan, de valamilyen intézményben vagy rendezvényen: He is at a concert or at the theatre. - Koncerten vagy színházban van. He is at home. - Otthon van. She is at a wedding. - Esküvőn van.

Jellegzetes igék, melyek at-tel állnak:

to arrive at - megérkezni valahová, to look at - megnézni valamit, to stay at a hotel - szállodában megszállni, to stop at the station - megállni a megállónál.

b. / Időben:

The play begins at seven o'clock. - A (szín)darab 7-kor kezdődik.

Jól jegyezzük meg a következő kifejezéseket:

at the end - a végén, at any time - bármikor, at noon - délben, at night - éjjel; at midnight - éjfélkor, at Christmas - karácsonykor, at Easter - húsvétkor, at first - először, at last - végre, at least - legalább, at present - jelenleg.

e. / Átvitt értelemben:

Pl.: He has sold his wares at a good price. - Jó áron adta el az áruját.

Néhány további at-es ige:

to laugh at - nevetni valamin. to shout at - rákiáltani valakire, to wonder at - csodálkozni valamin.

Fontos kifejezések még:

at the first sound - első hallásra, at first sight - első látásra, not at all - egyáltalán nem.

2. in

Jelentése: -ban, -ben; -on, -en, -ön; -ba, -be.

a. / Térben: in London - Londonban, in the street - az utcán, in the shop - az üzletben, in the book - a könyvben in the room - a szobában, in the sky. - az égen.

b. / Időben: in the morning - reggel, in the afternoon - délután, in the evening - éjjel, in a winter night - egy téli estén, in the past century - a múlt században, in my life - életemben, in two hours - két óra alatt / két órán belül / két óra múlva, in the summer - nyáron.

c. / Átvitt értelemben: to be in a hurry - sietni, in danger - veszélyben, in my opinion - véleményem szerint, in a loud voice - hangosan, to be in love with sy - szerelmesnek lenni vkibe, in the same way - ugyanúgy, in that case - abban az esetben, in peace - békésen / békében, in English - angolul.

3. into

Jelentése: -ba, -be.

I throw a stone into the water, and then it lies in the water. - Bedobtam egy követ a vízbe, és az most a vízben fekszik.

We went into the school. - Bementünk az iskolába. (Az iskola épületébe!)

My husband went into the shop and I was waiting for him outside. - A férjem bement a boltba, én pedig kint vártam rá.

Vigyázz! Az ilyen mondatoknál az into mindig azt fejezi ki, hogy magába az épületbe megy be valaki. Ha az iskola, bolt, mozi, színház stb: mint intézmény a fontos és nem mint épület, akkor mindig a to-t használd. (Lásd a to-nál!l

4. within

Jelentése megegyezik az in-ével, de. valamivel nyomatékosabb annál.

Pl.: within the house - a házban, within a week - egy héten belül, within sight - látótávolságon belül, within doors - bent a házban.

Ellentéte: outside - ki, kívül, without - kinn, kívül.

5. inside

Jelentése: belül, bele.

Ellentéte: outside - kívül.

inside the bus - a buszban, inside the door - az ajtón belül

He stepped inside the gate. - Belépett a kapun belülre.

The two menwent inside the house to talk. - A két férfi bement a házba beszélgetni.

Kifejezések: Walk inside! - Tessék besétálni! He is inside. - Börtönben ül.

6. outside

Jelentése: kinn, kívül.

I've been waiting outside the house. - Kint várakoztam.

That is outside the question. - Ez nem tartozik a kérdéshez.

He lives outside the village. - A falun kívül él.

7. on, upon

Jelentésük ma már teljesen azonos: a tetején, a tetejére, mellett, mellé.

Az upon régies forrna, ma már ritkán használatos. Egyes, valamely folyó vagy tó partján fekvő helységnevekben állandósult. Ilyen pl. Shakespeare szülővárosa, Stratford-upon-Avon (az Avon melletti Stradford).

a. / Térben, valaminek a tetején: on the table - az asztalon, on the hill - a hegyen, on one side - az egyik oldalon, on horseback - lóháton, on one hand - egyfelől, on the other hand - másfelől, a ring on the finger - gyűrű az ujjon, gloves on her hands - kesztyű a kezén, to go on foot - gyalog menni.

The tower on the summit of the mountain is of granite. - A torony a hegycsúcson gránitból van.

The goats are grazing upon the hills. - A kecskék a: dombokon legelnek.

The birds are chirping on the housetop. - A madarak a háztetőn csiripelnek.

The sun shines upon the houses. - A nap süt a házak felett.

- térben, valamire: to drop on the floor - leejteni a földre, to go on shore - partra szállni, to fall on his knees - térdre esni

b. / Időben: csak konkrét, meghatározott időpont esetén:

Pl.: on the first of May - május elsején, on Friday morning - péntek reggel, (de: in the morning!) on Sunday - vasárnap reggel, on Christmas eve - karácsony este, - on a sudden - hirtelen, on his return - a visszatérésekor stb.

Did you see them tin their arrival? - Láttad őket, amikor megérkeztek?

c. / Átvitt értelemben: to smile on - nevetni valamin, on holiday - szabadságon, on duty - szolgálatban, on an average - átlagosan, on condition - feltétellel, to speak on - beszélni valamiről, to write on - írni valamiről, on purpose - szándékosan, to live on bread and water - kenyéren és vízen élni, he lives on his income - saját jövedelméből él, he lives on a pension - nyugdíjból él.

Kifejezések: What's on? - Mi van műsoron? / Mit játszanak? The tap is on. - Nyitva van a csap. The light is on. - Ég a lámpa. The hand-brake is on. - Be van húzva kézifék.

Néhány on-os ige: to call on - meglátogatni (de: to call upon -felkérni!), to count on - számítani rá, to depend on - függni valamitől, to look on - végignézni, to operate on - megoperálni valakit, to wait on - kiszolgálni / felszolgálni, to turn on - megfordulni valamin.

Kifejezések: Upon my word. - (becsület) Szavamra! Upon my honour, it's true. - Becsülctemre igaz, Hang on a minute, please! (telefonban) Kérem tartsa a vonalat!, I was set on by a dog. - Rám támadt egy kutya.

The policeman told him, to move on. - A rendőr azt mondta, hogy menjen tovább.

Why do you not to on with your studies? - Miért nem folytatod a tanulmányaidat?

8. by

a. / Egyik jelentése: -nál -nél, mellett.

by the window - az ablaknál, az ablak mellett, by the riverside - a folyóparton, by the roadside - az út szélén stb.

They walked by the riverside. - A folyóparton sétáltak.

Their house stands by the station. - A házunk az állomásnál (állomás mellett) áll.

one by one - egymás mellett, travel by land and sea - utazni földön és vízen.

b./ Jelent időhatározót: by night - éjjel / az éjszaka folyamán, by this time - mostanra, by Wednesday - szerdára.

"Nem később, mint..." értelemben:

It will be done by the end of the week. - A hét végére készen lesz.

c. / Jelenti a cselevés okozóját vagy eszközét: by train - vonattal (utazni), by bus - busszal, by air - repülővel, by sea - tengeren, by letter - levélben, by telegram - táviratilag, to say by words - szóval elmondani, by chance - véletlenül, by accident - véletlenül, by birth - születése szerint, made by hand - kézi készítésű, by heart - könyv nélkül, kívülről.

Figyelem! Nem használjuk a by-t, ha a jármű neve előtt valamilyen jelző áll.

Pl.: in my car - az én autómmal, in a red bus - piros busszal stb., valamint jegyezzünk meg még egy kivételt, amit már említettem is: on foot - gyalogosan.

Are you an Englishman by birth? - Ön angol születésű?

I'm a physician by profession. - Hivatásom szerint orvos vagyok.

He earns his living by teaching, - Tanítással keresi a kenyerét.

It's 3 o'clock by my watch. - Az én órámon 3 óra van.

The house was destroyed by fire. - A házát tűz pusztította el.

By the way... - Mellesleg... Egyébként... Igaz is... (Hasznos töltelékszó, ha nem jut eszünkbe a megfelelő válasz, és húzni akarjuk az időt!)

9. beside

Jelentése: mellett, mellé, kívül.

a. / Általában helyet határoz meg:

He sef beside his wife. - A felesége mellett ült.

My cottage is beside the sea. - A nyaralóm a tenger mellett van.

b. / Átvitt értelmű jelentése: pl. beside himself - magán kívül.

That is beside the point. - Nem tartozik a tárgyhoz. Lényegtelen.

10. besides

Jelentése: azonkívül, még.

Besides a sister I have two brothers. - A lánytestvéremen kívül van még két fiútestvérem.

There were many people besides me. - Sok ember volt ott rajtam kívül.

11. along

Jelentése: mentén, hosszában.

We walked along the shore. - A part mentén sétáltunk.

T'here were, many cars waiting along the road. - Sok autó várakozott az út mentén.

12. near

Jelentése: közel, mellette:

a. / Térben: near me - mellettem; near the station - az állomás közelében, nearby - közeli.

b. / Időben: (ez a jelentése ritkán használatos)

It was near morning, when we left the house. - Már majdnem reggel volt, amikor elhagytuk a házat.

My mother is near forty. - Az anyám majdnem negyven éves.

Let's hurry. The sun is near setting. - Siessünk! A nap rövidesen lenyugszik.

It was a near thing for him to have a near escape. - Éppen hogy csak megmenekült.

It was a near miss. - Majdnem talált.

It's a near translation. - Ez egy pontos fordítás.

13. next

Jelentése: legközelebbi, szonnszédos.

a. / Térben: mindig to-val áll.

I got a seat next to the window. - Az ablak melletti ülést kaptam.

There is a bookshop next to the post office. - Van egy könyvesbolt a posta mellett.

b. / Időben: next day - másnap; next day but one - harmadnap, the next time - legközelebb, next week - a következő héten, next year - jövőre, this day next year - mához egy évre, next to last - utolsó előtti.

c. / Átvitt értelemben: the thing next my heart - ami nekem a legkedvesebb / ami közel áll a szívemhez, a person in my next... - a hozzám legközelebb álló személy.

14. round, around

Jelentése: körül.

They were sitting around the table. - Az asztal körül ültek.

He went around the world. - Körbejárta a földet.

The girl threw her arms round his neck. - A lány átölelte a fiú nyakát.

He has been around a lot. - Sokat látott a világból.

15. about

Jelentése: körül, -nál, -nél; -ról, -ről; körülbelül. Különbség a round és az about között az, hogy az about tágabb kört jelent. A round és az about állhatnak együtt is.

a. / Térben valami körül: about here - errefelé, there was no one about - senki sem volt a közelben

walls about the city - falak a város körül, walking about - körülsétálni

Look about you. - Nézz körül!

b. / Időben: körül, körülbelül.

about midnight - éjfél körül, about eight in the morning - reggel 8 körül, it is about time - ideje volna már

c. / Átvitt értelemben:

Igék, amelyek about-tal állnak: to speak, to tell, to say,  to consult about - beszélni valamiről, to know about - tudni valamiről, to dream about - álmodni valamiről, to think about - gondolni valamire, to see about - utána nézni valaminek stb.

She is about right. - Nagyjából igaza van.

He's about to leave. - Indulni készül.

What is it about? - Miről van szó? / Miről szól?

I have no money about me. - Nincs nálam pénz.

What are you quarrelling about? - Miről vitatkoztok?

Go about your business. - Menj a dolgodra!

We are very anxious about our friend's safety. - Nagyon aggódunk a barátunk biztonsága miatt.

How about it? - Mi van vele? / Hogy· állunk vele?

How about a drink? - Mit szólnál egy italhoz?

16. before

Jelentése: előtt, elé.

a./ Térben: before the house - a ház előtt, before me - előttem, before the judge - a bíróság előtt.

b. / Időben: before breakfast - reggeli előtt, the day before yesterday - tegnapelőtt, before one o'clock - egy óra előtt, before next week - a jövő hét előtt

I had told you a week before. - Egy héttel azelőtt mondtam neked.

I have never seen him before. - Korábban sohasem láttam őt.

c. / Átvitt értelemben:

I have a difficult task before me. - Egy nehéz feladat áll előttem. (Egy nehéz feladat előtt állok.)

"We believe in life before death." - "Mi a halál előtti életben hiszünk." (A Christian Aid segélyszervezet szlogenje)

17. behind

Jelentése: mögött, mögé, hátul.

a. / Térben: behind the curtain - a függöny mögött, behind a tree - egy fa mögött, behind him - mögötte, from behind that house - a mögül a ház mögül.

b. / Átvitt értelemben:

Peter is behind his class. - Péter lemaradt az osztályától.

The vinner left everybody far behind - A gyöztes messze lehagyott mindenkit.

She is behind her age. - Megette már a kenyere javát.

18. after

Jelentése: után, hátsó.

Az a különbség a behind és az after között, hogy a behind nyugvópontot, az after inkább mozgást, valamiféle sorrendet fejez ki.

a. / Térben: to look after sy - utánanézni valakinek, to call / to shout after somebody - utánakiáltani

He runs after him. - Szaladt utána. Take it after him. - Vidd utána!

b. / Időben: after dinner - vacsora után, day after day - nap nap után, after eight o'clock - nyolc óra után, after the l5th of March - március 15-e után, years after - évekkel azután, soon after - röviddel azután stb.

c. / Átvitt értelemben: the dress after the latest fashion - a legutolsó divat szerinti ruha, to inquire after - érdeklődni vmi. után, to built after a model - minta után építeni, one after the one - egymásután, to look after sy - gondoskodni valakiről stb.

Say / repeat it after me. - Mondd utánam!

I am looking after my children. - Gondoskodom a gyerekeimről.

19. through

Jelentése: át, keresztül.

a. / Térben:

He went through the town. - Keresztülment a városon.

The poison passed through his system. - A méreg átment a szervezetén.

b. / Időben: through twenty-two long years - huszonkét hosszú éven keresztül, all through the night - egész éjszakán át, all through his life - egész életében

c. / Átvitt értelemben: through an advertisement - hirdetés útján, through traffic - átmenő forgalom

I have got through my examination. - Átmentem a vizsgán.

I'm half through this book. - Félig elolvastam már a könyvet.

This train goes through to Vienna. - Ez a vonat közvetlenül Bécsbe megy.

20. across

Jelentése: át, keresztül, túl.

Ha különbséget akarunk keresni a through és az across között, akkor a through térben, közegben való áthaladást jelent, az across pedig inkább felületen való mozgás.

a. / Térben: across the river - a folyón túl / a folyón át, across the street - az utcán át / az utca túloldalán stb.

There is a good shop across the way. - Van egy jó üzlet az út túloldalán.

b. / Átvitt értelemben:

It flashed across my mind. - Átvillant az agyamon.

21. beyond

Jelentése: túl.

a. / Térben:

America is beyond the sea. - Amerika a tengeren túl van.

Siberia is beyond the Urals. - Szibéria az Uralon túl van.

b. / Időben:

She is beyond her twenties. - Túl van a húszas évein.

He stayed beyond an hour. - Több mint egy órát maradt.

c. / Átvitt értelmű jelentése közel áll az about-hoz:

The task is beyond my power. - A feladat erőmön felüli.

He lives beyond his income. - Többet költ, mint amennyit keres.

That is going beyond a joke. - Ez már több, mint tréfa. / Ez tréfának már sok.

22. between

Jelentése: között [két dolog között).

between Budapest and Vienna - Budapest és Bécs között,

between us two - kettőnk között, between eight and nine o'clock - 8 és 9 óra között, between you and me - közted és köztem

The thief walked between two constables. - A tolvaj két rendőr között ment.

23. among

Jelentése: között (kettőnél több dolog között)

one among many - egy a sok közül, from among the crowd - a tömegből stb.

The town lies among the mountains. - A város hegyek között fekszik.

He fell among thieves. - Rablók közé került.

24. against

Jelentése: szemben, ellen.

against each other - egymás ellen, against a black background - fekete háttér előtt, against the receipt - nyugta ellenében stb.

I want to exchange my bike against a car. - Autóra akarom cserélni a biciklimet.

Place the ladder against the wall. - Támaszd a létrát a falnak!

 

Függőleges irányt jelentő elöljárószók:

 

l. over

Jelentése: fölül, fölé, fölött, -ra, -re.

a. / Térben:

the smoke over the city - füst a város felett, a bridge over the river - egy híd a folyó felett, all over the world - az egész világon, to sit over the fire - tűz mellett üldögélni (melegedni) stb.

There is the number over their door. - Ott van a szám az ajtójuk felett.

"My bonny is over the ocean." - "A kedvesem az óceán túlsó partján van." (dal)

The report spred over the town. - A hír elterjedt a városban.

b. / Időbeli jelentése kettős, jelenti az egészet, és az elmúltat:

We have the whole year over. - Az egész év mögöttünk van.

I could not sleep over night. - Egész éjszaka nem tudtam aludni.

The storm is over. - A viharnak vége. / A vihar elvonult.

The curtain fell, and the play was over. - A függöny lehullt, és a színjátéknak vége volt.

c. / Átvitt értelemben: jelentheti azt is, hogy több, mint...

six metres and a bit over - egy kicsivel több, mint 6 méter, for over an hour - több, mint egy órán keresztül, over 1000 Fts - ezer forinton felül

3 into 7 goes twice and one over. - Három a hétben megvan kétszer, és marad egy.

There were over 20 boys. - Több, mint 20 fiú volt ott.

Egyéb jelentésben:

to go over the lesson - átismételni a leckét, to pass over a page - kihagyni egy oldalt

I cannot get over the difficulties. - Nem tudok felülkerekedni a nehézségeken.

My son and daughter always quarrel over their toys. - A fiam és a lányom mindig összevesznek a játékaikon.

2. under

Jelentése: alatt, alá. Az over ellentéte.

a. / Térben:

under the sun - a nap alatt, under the table - az asztal alatt, az asztal alá

We were sitting under a tree. - Egy fa alatt ültünk.

b. / Időben:

under age - kiskorú, Under Louis the XVI. - XVI. Lajos uralkodása alatt

c. / Átvitt értelemben:

under the control - ellenőrzés alatt, under his care - a gondoskodása alatt, under a false name - álnév alatt, I am under the impression that... - az a benyomásom, hogy..., under repair - javitás alatt, to be under cover - biztonságban lenni, under cover of sg - valaminek a leple alatt stb.

3. during

Jelentése: alatt (csak időben), közben, folyamán

during the holidays - a szabadság alatt, during the last month - a múlt hónap folyamán, during that time - ezalatt

He was in the army during the war. - A háború alatt a hadseregben szolgált.

The party continued during the night. - A parti egész éjszaka folytatódott.

During having breakfast he read the paper. - Reggelizés közben újságot olvasott.

4. above

Jelentése: felett, felül, valaminél magasabban

a. / Térben:

The kite flies above the house. - A papírsárkány a ház fölött repül.

The above book is very interesting. - A fent említett könyv nagyon érdekes.

b. / Átvitt értelemben:

It is six degrees above zero today. - Ma + 6 C van.

We didn't stay above ten minutes. - Nem maradtunk tíz percnél tovább.

He is not above stealing. - A lopást sem veti meg.

It is above his comprehension. - Meghaladja a felfogóképességét.

5. below

Jelentése: alatt, alul.

a. / Térben:

below the ground - a föld alatt, below the level of the sea - a tenger szintje alatt stb.

The cellar is below the house. - A pince a ház alatt van.

They live on the floor below us. - Az alattunk lévő emeleten laknak.

b. / Átvitt értelemben: below an average - átlag alatt

It was ten degrees below zero yesterday. - Tegnap -10 C volt.

He was 2 years below me at school. - Két évvel alattam járt iskolába.

He thought it below his dignity. - Méltóságán alulinak tartotta.

 

Végpontot jelentő elöljárószók:

 

l. to

Jelelentése: -hoz, -hez, -höz, felé, -ba, -be, -ra, -re, -ig.

a. / Térben:

the road to London - a Londonba vezető út, the train to Paris - a párizsi vonat, close to me - közel hozzám The house looks to the south. - A ház délre néz / A ház déli fekvésű.

I go to the theatre. - Színházba megyek. I go to the post office. - Megyek a postára. He goes to town. - A városba megy. My children go to school. - A gyerekeim iskolába járnak, He goes to bed. - Lefekszik. She goes to England. - Angliába megy.

b. / Időbeli jelentése: -ig.

from eight o'clock to nine - 8 órától 9 óráig, a quarter to three - háromnegyed három, to this day - a mai napig, from beginning to end - a kezdettől a végéig, to the death - a halálig.

c, / Átvitt értelemben:

secretary to the manager - az igazgató titkára, to my knowledge - tudtommal, three goals to nil - három-null (gólarány), to my taste - kedvemre való, much to my regret - legnagyobb sajnálatomra, to my advantage - az előnyömre (hasznomra), to my delight - örömömre, from bad to worse - csöbőrből vödörbe, ten to one - tízet egy ellen, hogy...

Igék, amelyek to-val állnak: to apply to - fordulni, folyamodni, to attend to - figyelni valakire, to belong to - valakié, to come to his mind - eszébe jutni, to compare to - hasonlítani valamit valamihez, to cut to pieces - feldarabolni, to happen to sy - történni valakivel, to introduce to - bemutatni valakinek, to invite to - meghívni valahová, to lend to - kölcsönadni, to listen to music - zenét hallgatni, to look to - vigyázni valamire, to return to - visszatérni valahová, ta say to sy - mondani valakinek, to see sy to the station - kikísérni valakit az állomásra.

2. towards, toward

Jelentése: felé, szemben.

a. / Térben:

The sunflower turns towards the sun. - A napraforgó a nap felé fordul.

The boat rowed towards the shore, and landed the passengers. - A csónak a part felé haladt, és partra tette az utasokat.

b. / Időben:

towards morning - reggel felé, towards midnight - éjfél felé, towards the beginning of next year - a jövő év eleje felé

c. / Átvitt értelemben:

We are respectful towards our parents. - Tisztelettudóak vagyunk a szüleinkkel szemben.

Let's be polite towards everybody. - Legyünk udvariasak mindenkivel!

3. as far as

Jelentése: -ig, egészen... -ig.

a. / Térben:

as far as London - egészen Londonig, as far as the bridge - egészen a hídig

b. / Átvitt értelemben:

as far as I know - amennyire én tudom, tudomásom szerint, as far as I am concerned - ami engem illet.

4. into

Jelentése: -ba, -be, bele, valamivé.

Helyette gyakran használunk in-t.

Pl.: He put the key in his pocket. - A zsebébe tette a kulcsokat.

to fall in love with sy - beleszeretni valakibe

/Vigyázz! Az enter (bemenni, belépni) ige tárgyesetet vonz, és így nincs szükség külön elöljáróra: Pl.: He entered the room. - Belépett a szobába. The rivers enter the sea. - A folyók a tengerbe ömlenek./

a. / Térben:

to come-into the garden - kimenni a kertbe, to put the fruit into the basket - a kosárba tenni a gyümölcsöket, to fall into the sea - beleesni a tengerbe

b. / Átvitt értelemben:

to grow into a man - felnőni, férfivá válni

The house turned into a shop. - A ház üzletté alakult át.

How do you translate it into English? - Hogyan fordítod angolra?

He has fallen into disgrace with the emperor. - Kiesett a császár kegyéből.

5. till, until

Jelentése: -ig. Csak időt határozhatunk meg vele!

from morning to night - reggeltől estig, till sunset - naplementéig, from eight till ten o'clock - 8-tól 10-ig, till Christmas - karácsonyig.

Wait till tmorrow. - Várj holnapig!

He was working till late at night. - Késő éjszakáig dolgozott.

 

Egyéb elöljárószók:

 

1. down

Jelentése: le, ellentéte: up.

a. / Térben:

down the river - lefelé a folyón, down town - benn a városban (de: downtown - belváros!), down the hill - a dombról lefelé, to fall down the stairs - leesni a lépcsőről

The blind is down. - A redőny le van húzva.

b. / Időben:

down to recent times - a legújabb időkig, down fom the l6th century - a XVI. század óta.

c. / Átvitt értelemben:

down in the country - lent vidéken, to be down with a cold - megfázással feküdni, petrol is down - lement az üzemanyag ára, to be down on one's luck - valakinek nincs szerencséje

Down with him! - Le vele! I am down on my luck. - Pechem van. He is down and out. - ő egy lecsúszott alak.

2. up

Jelentése: fel. Ellentéte: down.

a. / Térben:

to go up the stairs - felmenni a lépcsőn, to climb up a tree - felmászni egy fára, up the river - a folyón felfelé, up the hill - fel a dombra, up the wall - fel a falra, to walk up and down - fel s alá járkálni

b. / Időben:

up to now - mostanáig, up to this day - mind a mai napig

c. / Átvitt értelemben:

she is up - fenn van, ébren van, the moon is up - felkelt a hold, prices are up - az árak felszöktek, one goal up - egy góllal vezet, up-to-date - időszerű(en), up the stream - szemben az árral

What's up? - Na mi van? "Road up!" - Vigyázz, útépítés? Time is up. - Lejárt az idő.

3. for

Jelentése: -ért, miatt, helyett, okából, céljából, -ra, -re, érdekében, mellett.

a: / Térben:

For miles and miles you see nothing but trees. - Mérföldeken keresztül csak fákat látsz.

They walked for two miles. - Két mérföldet gyalogoltak.

b. / Időben:

for two days - két napig, két napja, for several years - néhány évig, néhány éve.

c / Egyéb jelentései:

a kingdom for a horse - a királyságot egy lóért, eye for eye - szemet szemért, tooth for tooth - fogat fogért, for sale - eladó

He sold his house for 30,000 pounds. - 30.000 fontért adta el a házát.

Let's go for a walk. - Menjünk sétálni!

Here we have to change for Dover. - Itt át kell szállnunk Dover felé.

What shall we have for dinner? - Mit együnk vacsorára (ebédre)?

We go home for holidays. - Hazautazunk szabadságra.

He went for a soldier. - Beállt katonának.

I bought some toys for my children. - Vettem néhány játékot a gyerekeimnek.

He is writing for me, because I have a pain in my hand. - Helyettem ír, mivel nekem fáj a kezem.

She wept for joy. - Örömében sírt. / Sírt az örömtől.

They took me for my sister. - Összetévesztettek a nővéremmel.

He was punished for stealing. - Lopásért volt büntetve.

I cannot see the sun for the clouds. - A felhőktől nem látom a napot.

I work hard for my living. - Keményen dolgozom a megélhetésemért.

My son is tall for his age. - A fiam a korához képest magas.

This preposition, for example; is difficult. - Ez az elöljáró például nehéz.

- for elöljáróval sok igét használunk: to ask for - kérni, to apply for - folyamodni valamiért, to change a dress for another - átöltözni, to die for the liberty - meghalni a szabadságért, to like for its taste - szeretni az ízét, íze miatt, to look for - keresni, to prepare for dinner - készülődni a vacsorához, to prepare for an examination vizsgára készülni, to set for India - útnak indulni Indiába, to send for a doctor - orvosért küldeni, orvost hívni, to search for hidden treasure - elrejtett kincsek után kutatni stb.

4. of

Jelentése: -ból, -ből, közül. Ma már inkább csak a birtokviszony és az összetartozás jelzésére szolgál.

PL: the son of my friend - a barátom fia, the roof of my house - a házam teteje, the works of Shakespeare - Shakespeare művei, a friend of mine - az egyik barátom, the love of work - a munka szeretete, the City of London - London városa, the University of Oxford - Oxford Egyeteme, the Duke of Kent - Kent hercege

He is somebody of royal blood. - Királyi vér csörgedezik az ereiben.

It is a thing of the past. - Ez már a múlté.

- használjuk ún. részelő birtokos esetként:

a glass of water - egész pohár víz, a bottle of wine - egy üveg bor, a piece of bread - egy darab kenyér, a lot of people - sok ember, a large sum of money - nagy összegű pénz, both of us - mi, mind a ketten, a pair of shoes - egy pár cipő

- minőség, milyenség kifejezésére:

a child of ten - egy tízéves gyerek, a man of wealth (a wealthy man) - egy gazdag ember, a lady of fashion (a fashionable lady) - egy divatos hölgy, the art of painting - a festészet, a student of medicine - orvostanhallgató, the smell of onion - hagymaszag, The Learing Tower of Pisa - a Pisai ferdetorony, a professor of history - történelemprofesszor, a hat of his own making - saját készítésű kalap

- szókapcsolatokban:

way of living - életmód, presence of mind - lélekjelenlét, point of wiew - nézőpont, chaplet of flowers - virágkoszorú, of course - természetesen, all of a sudden - hirtelen, ahead of - előtt, because of - miatt, by means of - segítségével, in case of - esetén, in front of - előtt, in spite of - ellenére, instead of - helyett, in the middle of - a közepén

Példamondatok of-os igékkel:

The human body consists of three principal parts. - Az emberi test három fő részből áll.

My desk is made of wood. - Az íróasztalom fából készült.

This house is built of bricks. - Ez a ház téglából épült.

I haven't heard of his death. - Nem hallottam a halálhírét.

Is this the boy you so often spoke of? - Ez az a fiú, akiről olyan sokszor beszéltél?

She was thinkig of him all day. - egész nap rá gondolt.

He didn't take notice of what I said. - Nem vette figyelembe, amit mondtam.

My little son is afraid of dogs. - A kicsi fiam fél a kutyáktól.

I'm quite certain of his success. - Biztos vagyok a sikerében.

I'm very fond of my mother. - Nagyon szeretem az édesanyámat.

I'm very fond of ham and eggs. - Nagyon szeretem a sonkát tojással.

The table is full of books. - Az asztal tele van könyvekkel.

I'm very glad of your company. - Nagyon örülök a társaságodnak.

He was found to be innocent of the murder. - Ártatlannak találták a gyilkosságban.

I'm sure of his honesty. - Biztos vagyok az őszinteségében.

I'm tired of listening to your stories. - Unom már hallgatni a történeteidet.

5. with

Jelentése: -val, -vel, -nál, -nél, -tól, -től.

We write with pen. - Tollal írunk.

She covered her face with her handkerchief. - Eltakarta az arcát a zsebkendőjével.

He cut the onion with a knife. - Késsel vágta össze a hagymát.

He shaves with a razor. - Borotvával borotválkozik.

She lives with her mother and brother. - Az anyjával és a bátyjával lakik.

What is the matter with him? - Mi baja van?

He was taken into hospital with a fracture in his leg. - Lábtöréssel került kórházba.

I have no money with me. - Nincs nálam pénz.

I left my book with my friend. - A barátomnál hagytam a könyvem.

I stay with my friend. - A barátomnál szállok meg.

I'm stiff with cold. - Elgémberedtem a hidegtől.

She is silent with shame. - Hallgat a szégyentől. / Szégyenében elnémult.

Igék, amelyek with elöljáróval járnak: to agree / to disagree with sg - egyet (nem) érteni valamivel, to argue with - vitatkozni valakivel, to be filled with - tele van valamivel, to collaborate with - együttműködni valakivel, to compare with - összehasonlítani valamivel, to mix water with whisky - összekeverni a whiskyt vízzel, to share sg with sy - megosztani valamit valakivel

- egyéb szókapcsolatok: together with - együtt, with energy - energikusan, with ease - könnyedén, with great attention - hatalmas odafigyeléssel, with pleasure - szívesen, boldogan, with all my heart - teljes szívemből, to be with child - állapotosnak lenni

 

Ritkábban használt elöljárók:

 

a. / despite, in spite of - ellenére:

Despite impediments I got through. - Az akadályok ellenére átjutottam rajta.

"Napoleon ought never to be confused with Nelson, in spite of their hats being so alike." [W.C. Sellar és R.J. Yeatman angol humoristák) - "Napóleont és Nelsont nem szabad összetéveszteni, bármennyire is hasonlít egymásra a kalapjuk."

b. / except - kivéve:

We go there every day except Sunday. - Vasárnap kivételével mindennap elmegyünk oda.

c./ like - olyan, mint...

He is just like everybody else. - Ő is csak olyan, mint mindenki más.

d. / opposite - szemben:

The house opposite ours was burnt down last week. - A velünk szemben lévő ház a múlt héten leégett.

e. / past - mellette el, után, túl:

I was walking past her house. - Elsétáltam a háza mellett.

It is past four. - Öt perccel múlt négy óra.

He is past all danger. - Minden veszélyen túl van.

 

kapcsolódó