kapcsolódó

Az ige névszói alakja

Az ige névszói alakjai

 

I. Infinitive

 

Az Infinitive az igéből képzett főnév, magyarul (-ni végű) főnévi igenév. Mondaton belül főnévhez hasonló szerepet játszik. Lehet alany, tárgy, jelző és határozó.

l. Mikor használjuk to nélkül az Infinitive-t?

- a módbeli segédigék után (kivéve ought to, use to)

Pl,: She will read. - Olvasni fog.

He can write. - Tud írni. stb.

- műveltetést, megengedést jelentő igék után (kivéve a szenvedő alakjukat)

Pl.: Let's go. - Menjünk!

He makes them write. - Irat velük. stb.

- érzékelést jelentő igék után (kivéve a szenvedő alakjukat:

Pl.: He was seen to run away. - Látták, amint elszaladt.

We saw him come. - Láttuk őt jönni.

I heard him speak French. - Hallottam őt franciául beszélni.

1. Infinitive az alany szerepében:

Pl.: To speak and to speak well are two things. - Beszélni és helyesen beszélni, két külön dolog.

It is difficult for me to tell you more. - Nehéz többet mondanom neked.

To err is human. - Tévedni emberi dolog.

2. Infinitive a tárgy szerepében:

Pl.: I teach people to swim. - Úszni tanítom az embereket.

Tell me where to go. - Mondd meg, hova menjek.

They didn't know what to answer. - Nem tudták, hogy mit válaszoljanak.

- ha egy ige a következő mondatban újra előfordulna Infinitive-ben, az igét nem ismételjük meg újra, csak a tot tesszük ki.

Pl.: Write the letter to him, if you want to. - Ha meg akarod írni neki azt a levelet, akkor írd meg.

I have not read the book yet but I ought to. - Még nem olvastam el azt a könyvet, bár kellett volna.

3. Tárgyeset főnévi igenévvel (Accusative with Infinitive):

Ez a kissé bonyolult nevű szerkezet valójában egyszerű, és az angol nyelv előszeretettel használja: Lássuk egy konkrét példán keresztül milyen is:

My father permits me to go. - Apám megengedte, hogy elmenjek.

Az alany (my father) és az állítmány (permits) után következik a tárgyeset [me), majd a főnévi igenév (to go).

It caused him to smile. - Mosolygásra késztette.

I pray you to consider what I say. - Arra kérlek, fontold meg, amit mondtam.

The Irish have always desired Ireland to be a separate nation. - Az írek-mindig azt szerették volna, hogy Írország független nemzet legyen.

- to say, to tell (mondani), to answer (kérdezni), to hope (remélni) után nem tárgyeset áll főnévi igenévvel, hanem tárgyi mellékmondat.

Pl.: I was told (that) my friend's father had died. - Azt mondták nekem, hogy a barátom apja meghalt.

4. Az Infinitive mint jelző:

Jellegzetes jelzői szókapcsolatok Infinitive-vel:

Pl.: a house to live in - lakóház; the age to follow - a következő korszak; difficulties to be overcome - legyőzendő nehézségek,

We all believe in better days to come. - Mindannyian bízunk benne, hogy jobb napok következnek.

She wore a blue suit and a hat to match. - Kék kosztümöt, és hozzá illő kalapot viselt.

- jelzői Infinitive további bővítményekkel:

Pl.: It's a weary life with no leisure to enjoy. - Fárasztó az olyan élet, melyben nincs idő a szórakozásra.

Be quick to hear and slow to speak. - Gyorsan halld meg a dolgokat, és lassan (megfontoltan) beszélj!

This book is too difficult for me to read. - Ez a könyv túlságosan nehéz ahhoz, hogy elolvassam.

He was the first to come and the last to go. - Elsőnek jött és utolsónak távozott.

I'm too tired to go any further. - Túl fáradt vagyok ahhoz, hogy messzebbre menjek.

He is too young to see such a film. - Túl fiatal ahhoz, hogy egy ilyen filmet megnézzen.

You don't think he's such a fool as to agree to that! - Csak nem gondolod, hogy olyan bolond, hogy ebbe belemenjen!

5. Az Infnitive mint határozó:

All his money was spent to buy shares. - Az összes pénzét részvények vásárlására költötte.

You had better repeat the words every day, in order not to forget them. - Jobban teszed, ha minden nap átismétled a szavakat, hogy el ne felejtsd őket.

To tell you the truth, I dislike him. - Az igazat megvallva, nem szeretem őt.

"I come to bury Caesar, not to praise him." - "Temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni."

Az Infinitive to-ját gyakran so as, vagy in order erősíti.

Pl.: I want to get up early so as to have time to have a breakfast. - Korán akarok felkelni, hogy legyen időm megreggelizni.

Come early, please, in order to get good seats. - Kérlek gyere korán, hogy jó helyet kapjunk.

Célhatározói mondatok to + Infinitive-vel:

l. I have come here to learn English. - Azért jöttem ide, hogy angolul tanuljak.

2. I have come here so that I can learn English. - Azért jöttem ide, hogy angolul tudjak tanulni.

Ebben az esetben a fő- és mellékmondat alanya azonos. Én jöttem el, és én akarok angolul tanulni. Ilyenkor mindkét megoldás helyes. Abban az esetben viszont, ha az alanyok különböznek, nem használhatjuk a to + Infinitive szerkezetet, csak a so that-et.

Pl.: I give you my address so that you can write to me. - Megadom a címemet, hogy tudjál írni nekem.

Ebben a mondatban én adom meg a címemet, hogy te írhass.

Egyéb tudnivalók:

- a to és az Infinitive közé általában nem kerülhet semmilyen szó. Vannak azonban kivételek. Az amerikai angol igen gyakran tesz határozószót közéjük.

Pl.: Amerikai angol: It is my duty to plainly tell you the truth.

Brit angol: It is my duty to tell you the truth plainly. - Kötelességem őszintén elmondani neked az igazságot.

- a tagadószó mindig a to + Infinitive előtt áll.

Pl.: I asked him not to forget his promise. - Megkértem, hogy ne felejtse el az ígéretét.

Make it a rule never to lose your temper. - Fogadd meg, hogy sohasem veszíted el a hidegvéredet.

Nézzük meg, mely igékkel alkotható főnévi igeneves szerkezet:

to agree - egyetérteni, to allow - megengedni, to ask - kérdezni, to begin - elkezdeni, to believe - hinni, to continue - folytatni, to decide - dönteni, to expect - elvárni, to find out - megtudni, to forget - elfelejteni, to hate - útálni, to like - szeretni, to love - szeretni, to manage - irányítani, to order - parancsolni, to suppose - feltételezni, to prefer - előnyben részesíteni, to promise - megígérni, to refuse - elutasítani, to remember - emlékezni, to start - elkezdeni, to stop - megállni, befejezni, to tell - mondani, to try - megpróbálni, to understand - megérteni, to want - akami, to wish - kívánni.

A következő igék szenvedő alakjai után használhatunk Infinitive-et: to allow - megengedni, to believe - elhinni, to consider - megfontolni, to know - tudni; to say - mondani, to see - látni, to suppose - féltételezni, to think - gondolni, to permit - megengedni stb.

PL: They were permitted to speak with the boss. - Megengedték nekik, hogy beszéljenek a főnökkel.

Infinitive-t használhatunk még a következő melléknevek után: easy - könnyű, good - jó, hard - nehéz, important - fontos, impossible - lehetetlen, interesting - érdekes, possible - lehetséges.

 

Most pedig foglaljuk össze az Infinitive leggyakoribb alkalmazásait:

 

It isn't difficult to learn English. - Angolul nem nehéz megtanulni.

It is important for me to learn English. - Fontos számomra, hogy megtanuljak angolul.

I have promised to learn English. - Megígértem, hogy angolul tanulok.

My friend helps me to learn English. - A barátom segít nekem angolul tanulni.

I was allowed to learn English. - Megengedték nekem, hogy angolul tanuljak.

I'm too tired to learn English today. - Ma túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy angolt tanuljak.

I want to get up early so as to have time to learn English. - Korán akarok felkelni, hogy legyen időm angolt tanulni.

Vigyázz! Itt nincs to: He saw me learn English. - Látott engem angolt tanulni.

 

II. Gerund (-ing form)

 

A Gerund-ot -ás, -és végű főnévvel, főnévi igenévvel, esetleg mellékmondattal fordíthatjuk magyarra. A mondaton belül főnévhez hasonló szerepet játszik, de megőrizte igei természetét is azzal, hogy ugyanolyan esetet és elöljárót vonz, mint az alapige. Nem lehet névelője és jelzője.

Az Infinitive és a Gerund sok esetben felcserélhetők egymással. Míg azonban az Infinitive egy bizonyos esetre utal, addig a Gerund általánosságban jelöli meg a cselekvést.

Pl.: I should like to go to the cinema with you on Sunday. - Vasárnap szeretnék veled menni a moziba.

I don't like going to the cinema alone. - Nem szeretek egyedül moziba járni.

Lényeges! A to forget, to remember, to stop igék után az Infinitive-nek és a Gerund-nak eltérő jelentése van.

Pl.: Don't forget to close the door. - Ne felejtsd el bezárni az ajtót!

vagy: Please remember to close the door.

I'll never forget seeing her. - Sohasem felejtem el, hogy láttam őt.

I remember seeing her. - Emlékszem, hogy láttam őt.

A fenti példákban az Infinitive időben előre, a Gerund pedig időben visszafelé mutat.

1. A Gerund mint alany:

Pl.: Speaking without thinking is shooting without aiming. - Beszélni gondolkodás nélkül olyan, mint cél (célzás) nélkül lövöldözni.

Seeing is believing. - Hiszem, ha látom. (Azt hiszem, amit látok.)

Running is disgraceful but useful. - Szégyen a futás, de hasznos.

2. A Gerund mint tárgy:

A következő, érzelmeket kifejező igék után gyakran áll Gerund: to love - szeretni, to like - szeretni, to enjoy - élvezni, to intend - szándékozni, to mind - bánni, ellenezni, kifogásolni, to bear - tűrni, elviselni, to prefer - előnyben részesíteni, to dislike - nem szeretni, to hate - utálni, gyűlölni, to fear - félni, to regret - sajnálni, to imagine - elképzelni, to remember - emlékezni stb.

Pl.: Children like reading fairy tales. - A gyerekek szeretnek mesét olvasni.

He prefers basking in the sun and reading good books. - Jobb szeret a napon sütkérezni, és jó könyveket olvasni.

Would you mind coming tomorrow? - Lenne szíves eljönni holnap?

I don't mind staying at home alone. - Nem bánom, ha egyedül kell otthon maradnom.

I couldn't help laughing. - Nem tudtam megállni a nevetést.

I intend going to Turkey. - Törökországba készülök.

- ha az ige és a Gerund alanya különbözik, a következő szerkezeteket kell használnunk:

I doesn't like the children crying. - Nem szeretem a gyereksírást.

A fenti mondatban a főnév helyett állhat birtokos szerkezet is:

I does not like the children's crying. - Nem szeretem a gyereksírást.

I doesn't like their crying. - Nem szeretem a sírásukat.

- a cselekvés megkezdésével, folytatásával és befejezésével kapcsolatos igék is állhatnak Gerund-dal: to begin - elkezdődni, to start - elkezdeni, to continue - folytatódni, to finish - befejezni, to stop - befejeződni stb.

Pl.: Don't keep laughing. - Ne nevess folyton!

We never finish learning. - Sohasem fejezzük be a tanulást.

The band continued playing. - A zenekar tovább játszott.

- a bocsánatkéréssel kapcsolatos igék mellett is használhatunk Gerund-ot.

Pl.: Please, excuse my being late. - Bocsánat a késésért.

I can't help feeling sorry for him. - Nem tehetek róla, sajnálom.

További példák:

Try opening it with this key. - Próbáld meg kinyitni ezzel a kulccsal!

He suggested calling him at once. - Azt javasolta, hogy azonnal hívjuk fel.

Your hair wants cutting. - A hajadat le kell vágni.

This window needs cleaning. - Ezt az ablakot meg kell tisztítani.

3. A Gerund mint jelző (elsősorban mint birtokos jelző):

He has the bad habit of being late every day. - Megvan az a rossz szokása, hogy minden nap elkésik.

Don't miss the opportunity of doing good. - Ne szalaszd el a lehetőséget, ha jót tehetsz.

We were not sure of my sister's coming back so soon. - Nem voltunk biztosak benne, hogy a nővérem ilyen gyorsan visszatér.

Is there any possibility of my friend's going to London? - Van rá lehetőség, hogy a barátom Londonba menjen?

I don't like the idea of going out in this rain. - Gondolni sem akarok arra, hogy ilyen esőben elmenjek itthonról.

It is the best way of doing it. - Ez a legjobb módja annak, hogy megtegyük.

- a near, past, like, worth melléknevek maguk is elöljárók, ezért mellettük a Gerund elöljárószó nélkül áll.

Pl.: The sun is near setting. - A nap lemenőben van.

That doesn't look like leading a happy life. - Ez nem látszik boldog életnek.

The opinions of an old man are always worth listening to. - Egy öregember véleményét mindig érdemes meghallgatni.

4. A Gerund mint határozószó:

Az elöljárószós Gerund többféle határozóként is szerepelhet a mondatban.

Pl.: He succeeded in solving the problem. - Sikerült megoldania a kérdést.

He couldn't prevent me from running away. - Nem tudott megakadályozni abban, hogy elfussak.

I prefer swimming to dancing. - Jobban szeretek úszni, mint táncolni.

On opening the door the mother saw the whole children's room in disorder. - Amikor az anya kinyitotta az ajtót, rendetlenséget talált az egész gyerekszobában.

After finishing their homework the boys began to play. - Miután a fiúk befejezték a házi feladatukat, elkezdtek játszani.

You cannot write on the blackboard without having a chalk. - Nem tudsz írni a táblára, ha nincs krétád.

He took to drinking. - Ivásnak adta a fejét.

Many men were killed for upholding their political persuasions. - Sok embert gyilkoltak már meg amiatt, hogy ragaszkodtak a politikai meggyőződésükhöz.

How about going to the cinema? - Mit szólnál, ha elmennénk moziba?

- néhány névszó ( worth, busy, no good, no use, no point stb.) után elöljárószó nélküli Gerund áll.

Pl.: It is no use crying over spilt milk. - Késő bánat, ebgondolat. (Nem érdemes sírni a kiőmlött tej miatt.)

There is no point in quarrelling with your friends. - Nincs értelme vitatkozni a barátaiddal.

This book is worth reading. - Ezt a könyvet érdemes elolvasni.

He is busy cooking lunch. - Ebédfőzéssel van elfoglalva.

It's no good talking to him, because he never listens. - Nincs értelme beszélni hozzá, úgysem figyel oda soha.

Nézzünk néhány igét amely után csak Gerund állhat:

to admit - bevallani, to appreciate - nagyra becsülni, to avoid - elkerülni, to consider - tekinteni valaminek, to delay - elhalasztani, to postpone - elhalasztani, to suggest - javasolni, to prevent - megakadályozni, to keep - maradni, tartani, to recall - visszahívni, to tolerate - elviselni, to resist - ellenállni stb.

 

Most pedig foglaljuk össze a Gerund használatát:

 

Learning of languages is very useful. - A nyelvtanulás nagyon hasznos.

I never forget learning the new words. - Sosem felejtem el megtanulni az új szavakat.

I remember learning the new words. - Emlékszem, hogy megtanultam az új szavakat.

We never finish learning. - A tanulást sosem fejezzük be.

Don't miss the opportunity of learning languages. - Ne mulaszd el a lehetőséget, ha nyelveket tanulhatsz.

I'm not used to speaking English. - Nem vagyok hozzászokva hogy angolul beszéljek.

I don't like learning alone. - Nem szeretek egyedül. tanulni.

After learning English I went out. - Angoltanulás után elmentem otthonról.

This language is worth learning. - Ezt a nyelvet érdemes megtanulni.

I'm busy learning English. - Angoltanulással vagyok elfoglalva.

 

III. Participle

 

Magyar megfelelője a melléknévi igenév.

 

A Participle alakjai

 

 

Active

Passive

Present

seeing - látó, látva, látván

being seen

Perfect

having seen - látva, látván

having been seen

Past

 

seen - látott, látva, látván

 

1. A Participle mint alany:

My intended has made a nice bookshelf for my room. - A jövendőbelim csinált egy szép könyvespolcot a szobámba.

The sick and wounded were sent home. - A betegeket és a sebesülteket hazaküldték.

The unemployed is stanting in a queue for a benefits. - A munkanélküli segélyért áll sorban.

2. A Participle mint tárgy:

They accompanied the departed as far as the cemetery at the end of the village. - Az elhunytat elkísérték a falu szélén található temetőig.

3. A Participle mint jelző:

Tulajdonképpen ez az igazi melléknévi igenév, ha magyarra fordítjuk.

A Present Participle (folyamatos melléknévi igenév: éneklő, alvó, utazó, stb.) cselekvő jelentésű igealak. Példák: the following day - a következő nap; the rising moon - a felkelő hold, a living poet - egy élő költő, stb.

He is reading an amusing book. - Egy szórakoztató könyvet olvas.

A Past Participle (befejezett melléknévi igenév: látott, törött megírt stb.) szenvedő jelentésű.

Példák: a broken window - egy törött ablak, a written letter - egy megírt levél, a drunken man - egy részeg ember, a well behaved boy - egy jól nevelt fiú.

He is a well-known novelist. - ő egy ismert regényíró. A főnév mögött álló melléknévi igenév a jelzői mellékmondatok rövidítésére szolgál.

- jelen idejű:

Pl.: The boy (who is) standing behind the tree is my son. - A fiú, aki a fa mögött áll, a fiam.

Pick up the slip of paper (wich is) lying on the floor. - Vedd fel azt a papírdarabot, amelyik a padlón hever.

They saw a girl [who was) wearing yellow jeans. - Láttak egy lányt, aki sárga farmert viselt.

- múlt idejű:

Pl.: This is a picture painted some hundred years ago. - Ez egy olyan festmény, amelyet évszázadokkal ezelőtt festettek (lett festve).

She is a girl loved by everybody. - Olyan lány, akit mindenki szeret.

A múlt idejű melléknévi igenévvel a legtöbbször előidejűséget fejezünk ki.

Pl.: They live in a town founded one thousand years ago. - Egy ezer éve alapított városban laknak.

4. A Participle mint az állítmány névszói része:

The boy came running. - A fiú futva jött.

He stood looking at me. - Engem nézve állt ott. (Ott állt, és engem nézett.)

- az Accusative with Infinitive szerkezettel kapcsolatban felsorolt, érzékelést jelentő igék után (to feel - érezni, to hear - hallani, to see - látni, to watch - nézni,) tárgyesettel álló melléknévi igeneves (Accusative with Participle) szerkezetet is használhatunk. Ebben az esetben a Participle a cselekvés leírására szolgál.

Pl.: I saw the train crossing the bridge. - Láttam, amint a vonat áthaladt a hídon.

I heard her singing in the opera. - Hallottam énekelni az operában.

- a to have és a to get segédigék mellett a Past Participle a műveltetés kifejezésére szolgál.

Pl.: He had his hair cut. - Levágatta a haját. (Műveltető értelem nélkül is használhatjuk. Ilyenkor azonban a cselekvés eredményének a jelzésére szolgál: She had her finger cut. - Elvágta az ujját.)

5. Participle-s mondatrövidítések:

A Participle-t gyakran használjuk mellékmondatok rövidítésére.

A) Időhatározói mellékmondatokban:

(When I was...) Going to the cinema, I met my best friend. - (Amikor moziba mentem...) Moziba menet találkoztam a legjobb barátommal.

(While I was...) Waiting for her, I saw an interesting poster. - (Amíg rá vártam...) Rá várva láttam egy érdekes plakátot.

A when és a while az igenév előtt akár meg is maradhat:

When going to the cinema..., While waiting for her... stb.

Having eaten the chicken, he asked for some icecream. - Miután megette a csirkét, kért egy kis fagylaltot.

Finishing his work, he went home. - Miután befejezte a munkáját, hazament.

Having returned from the shopping, she started to cook. - Miután visszatért a bevásárlásból, főzni kezdett.

Ügyeljünk arra hogy a két tagmondat alanya megegyezzen, mert csak abban az esetben lehet rövidíteni!

B) Okhatározói mellékmondatokban:

Not having received an answer, I wrote another letter. - Mivel nem kaptam választ, írtam egy másik levelet.

Being afraid of dogs, he decided not to become a postman. - Mivel félt a kutyáktól, úgy döntött, hogy nem lesz belőle postás.

Having plenty of time, I walked to the meeting. - Mivel sok időm volt, gyalog mentem a találkozóra.

Arrived at the village, he proceeded to the inn. - A faluba érkezvén, a kocsmába indult.

G) Módhatározói mellékmondatokban:

He sat in front of TV set laughing loudly. - Hangosan nevetve ült a TV előtt.

She stopped in the middle of the room frightened of the mouse. - Megállt a szoba közepén, megijedve az egértől.

He went through the street, looking at the houses. - Átment az úton, miközben a házakat nézegette. (A házakat nézegetve ment át az úton.)

The old lady came into the room thinking loudly. - Az idős hölgy hangosan gondolkodva lépett a szobába.

Ha az alanyok különbözőek, úgy oldjuk meg a dolgot, hogy a Participle elé a with elöljárót tesszük:

She sat at the table with her children shouting around her. - Az asztalnál ült, és közben a gyerekei kiabáltak körülötte.

With everybody speaking, nobody could make himself understood. - Mivel mindenki egyszerre beszélt, senki sem tudta megértetni magát.

Amikor a Participle-t tartalmazó mondat alanya más, mint a főmondaté azt úgy hívják: önálló Participle.ű

További példák:

Dinner being over, we went for a walk. - Miután a vacsora véget ért, sétálni mentünk.

The surface of the earth consists of land and water, one-fourth being land and three-fourths water. - A Föld felszíne vizből és szárazföldből áll, egynegyede szárazföld, és háromnegyede a víz.

kapcsolódó