kapcsolódó

Az ige és az igeidők

 

Az ige

 

Az ige cselekvést történést vagy létezést fejez ki. Az angol nyelvben vannak főigék, amelyek önállóan, és segédigék, amelyek - mint nevük is mutatja - csak főigékkel együtt állhatnak. Az igeragozásban megkülönböztetünk egyszerű és összetett igealakot, vagy igeidőt.

Az egyszerű igealakhoz, vagy igeidőhöz mindössze kettő tartozik: a kijelentő mód, cselekvő igeragozás jelen ideje (Present Tense), és a kijelentő mód, cselekvő igeragozás múlt ideje (Past Tense).

Pl.: I work. - Dolgozom. I worked. - Dolgoztam.

A többi igeidő segédigéből és főigéből álló összetett igeidő.

Pl.: He has gone. - Elment.

A tulajdonképpeni segédigék: to be (lenni), to have (birtokolni)

A módbeli segédigék az összetett igealakban a főigék jelentését módosítják. Ezek a következők: can (tud, -hat, -het), may (szabad, -hat, -het) must (kell) shall (fog, lesz) will (fog, lesz), ought to (kell), need [szükséges) dare (mer), used to (szokott), valamint a to do (tenni, csinálni), ha kérdezünk vagy tagadunk vele. (Lásd.: Módbeli segédigék!)

Az egyszerű és az összetett igealakoknak összesen csak háromféle végződése, ragja lehet:

-(e)s, -ing, -[e)d;

A segédigék nagy részének semmilyen végződése nincs.

Aszerint, hogy az ige -(e)d-vel képezi a múlt idejét, vagy sem beszélünk szabályos igékről, illetve rendhagyó igékről. Arról, hogy egy ige szabályos-e vagy rendhagyó, a szótárból kaphatunk felvilágosítást. Az angol igéknek három fő szótári alakjuk van. Ezekből az összes többi alak megalkotható. (A szabályos igéknél elég, ha az első alakot tudjuk, a rendhagyó igéknél sajnos meg kell tanulni a második és a harmadik szótári alakot is.)

A három fő szótári alak a következő:

l. Present Infinitive (jelen idejű főnévi igenév)

2. Past Tense (kijelentő mód cselekvő igeragozás múlt idő)

3. Past Participle (múlt idejű melléknévi igenév).

Tehát egy szabályos ige szótári alakja a kővetkező: Pl.: play, played, played - játszik - játszott - játszva

close, closed, closed - zár - zárt - zárva

wait, waited, waited - vár - várt - várva.

 

Rendhagyó igék

 

Ha a rendhagyó igéket a szótári alakjaik szerint hasonlítjuk össze, a következő típusokat figyelhetjük meg:

a) Az ige három főalakja megegyezik:

Pl.: cut, cut, cut - vág - vágott - vágva; hit, hit, hit - ver - vert - verve

b) Az első és a második alak egyezik meg:

Pl.: beat, beat, beaten - üt - ütött - ütve

c) A második és a harmadik alak egyezik meg:

Pl.: make, made, made - csinál - csinált - csinálva; say, said, said - mond - mondott - mondva

d) Az első és a harmadik alak egyezik meg:

Pl.: run, ran, run - fut - futott - futva; come, came, come - jön - jött - jöve(t)

e) Mind a három alak különböző:

Pl.: speak, spoke; spoken - beszél - beszélt - beszélve; take, took, taken - felvesz - felvett - felvéve

A fontosabb rendhagyó igék ragozását megtalálod a könyv végén!

 

Az igeragozás

 

Egyszerű igeidők: a to be és a to have ragozása

 

 

Egyes szám

Többes szám

Egyes szám

Többes szám

Present T.

/Jelen idő/

I am

we are

I have

we have

you are

you are

you have

you have

he, she, it is

they are

he, she, it has

they have

Past T.

/Múlt idő/

I was

we were

I had

we had

you were

you were

you had

you had

he, she, it was

they were

he, she, it had

they had

 

Összetett igeidők

 

 

Egyes szám

Többes szám

Egyes szám

Többes szám

Future T.

/Jövő idő/

I shall be

we shall be

I shall have

we shall have

yuo will be

yuo will be

yuo will have

yuo will have

he, she, it will be

they will be

he will have

they will have

Present

Perfect

I have been

we have been

I have had

we have had

you have been

you have been

you have had

you have had

he has been

they have been

he has had

they have had

Past

Perfect

I had been

we had been

I had had

we had had

you had been

you had been

you had had

you had had

he had been

they had been

he had had

they had had

Future

Perfect

I shall have been

we shall have been

I shall have had

we shall

you will have been

you will have been

you will have had

you will have had

he will have been

they wil have been

he will have had

they will have had

 

Az igeidők használata

 

Present Tense [Jelen idő)

 

Ezt az igeidőt a jelenben végbemenő, általában rövid ideig tartó cselekvés vagy történés leírására használjuk. A Present Tense-t az Infinitívből alkotjuk (az első szótári főalak, to nélkül). Az egyetlen személyrag: az egyes szám harmadik személyének -s (-es) ragja.

Határozószók, amelyeket gyakran használunk ennél az esetnél: every day, every week, usually, often, never, rarely, sometimes, generally, once a week stb.

Jelen időt használunk:

- a jelenben végbemenő egyszeri cselekvés esetén.

Pl.: Here he comes. - Itt jön.

- állandó jellegű, szokásos, ismétlődő cselekvésekben.

Pl.: Every morning he gets up at six. - Minden reggel hatkor kel.

He loves his mother. - Szereti az édesanyját.

- általános érvényű igazságokban.

Pl.: Winter is cold. - A tél hideg.

The sun rises in the East and sets in the West. - A nap keleten kel és nyugaton nyugszik.

Love is blind. - A szerelem vak.

My life is an open book. - Az életem egy nyitott könyv.

- állandó jellemzésekben.

Pl.: Richard plays the piano very well. - Richárd nagyon jól zongorázik.

He loves sports. - Imádja a sportokat.

- olyan mellékmondatban, amelynek főmondata jövő idejű igét tartalmaz (lásd még: Feltételes mód!).

Pl.: If it is fine, I shall come early. - Korán fogok jönni, ha ez megfelel.

I shall tell you when I come back. - Majd szólok, hogy mikor jövök vissza.

Bizonyos igéknek nincs folyamatos alakjuk, mert nem képzelhetők el hosszan tartó cselekvésként. Ide tartoznak az érzelmeket jelentő igék, vagy azok a cselekvések, amelyek tőlünk függetlenül mennek végbe. Némelyikükből lehet ugyan folyamatos alakot képezni, de az esetleg egy kicsit el fog térni az alapjelentéstől. Ilyen igék a következők: to know - tudni, to want - akarni, to understand - megérteni, to remember - emlékezni, to see - látni, to forget - elfelejteni, to hear - hallani, to recognize - felismerni, to smell - szagolni, to taste - ízleni, to love - szeretni, to hate - gyűlölni, stb. Ezért ezeket általában Present Simple-ben használjuk.

Pl.: I know him well. - Jól ismerem őt.

I want her. - Akarom őt!

I remember that day. - Emlékszem arra a napra.

A kérdő és tagadó mondatokat do-val képezzük.

Pl.: Don't decide when you don't have to. - Ne dönts, ha nem muszáj!

Do you speak French? - Beszél(sz) franciául?

 

Present Continuous Tense (Folyamatos jelen)

 

A folyamatos igealakot akkor használjuk, amikor a cselekvés lefolyására vagyunk kíváncsiak és nem a kezdetére vagy a végére. Képzése nagyon egyszerű, csak a to be ragozását kell ismerni hozzá: to be + l. szótári alak + -ing

Folyamatos jelent használunk:

- ha a cselekvés éppen akkor történik, amikor beszélünk róla,

Pl.: I am listening, but I understand nothing - Hallgatom, de semmit sem értek belőle.

What are you doing? - Mit csinálsz?

I'm making tea. - Teát készítek.

I am thinking of your offer. - Gondolkodom az ajánlatodon.

- ha a dolog nem pont most történik, de mostanában, ezidőtájt,

Pl.: He is working hard this term. - Mostanában keményen dolgozik.

He is writing another novel. - Most egy másik regényt ír.

I am looking for a well-paid job. - Keresek egy jól fizető állást.

- amikor egy szokásostól eltérő cselekvést foglalunk mondatba,

Pl.: She usually drinks' tea but this morning she is drinking coffee. - Rendszerint teát iszik, de ma reggel kávét.

- amikor rosszallóan beszélünk valamiről, ami gyakran megtörténik,

PI.: You are always seeing something strange (ghosts). - Te mindig rémeket látsz. (Ebben a mondatban a see átvitt értelemben szerepel.)

She is always changing her boy-friends. - Mindig cserélgeti a barátait.

He is constantly speaking about himself. - Állandóan magáról beszél.

He is constantly taiking to oneself. - Állandóan magában beszél.

- jövő idejű cselekvésről van szó.

Pl.: I am going to take a long walk in the City Park. - Egy nagy sétát készülök tenni a városi parkban. (Ha a jövőbeli cselekvés pontos időpontját nem mondom meg, az I am going to... alakot használom.)

Next summer I am travelling to Italy. - Jövő nyáron Olaszországba fogok utazni. (Ha utalok a jövőbeli cselekvés időpontjára, elég az I am... -ing alak!)

Vannak igék, amelyeket nem tehetünk Present Continuous Tense-be, erre utaltunk már a jelen időnél. Ezeket Present Tense-be tesszük, vagy a see és a hear esetében a can szócskát is betesszük a mondatba.

Pl.: Can you see her? - Látod őt?

I can hear the singing of the birds. - Hallom a madarak énekét. (Nem pedig: Hallhatom a madarak énekét!)

 

Present Perfect (jelen-múlt)

 

A magyar ember számára ennek az igeidőnek a megértése okozza a legnagyobb nehézséget, valószínűleg azért mert a magyar nyelvben ez az igeidő nem létezik, jobb híján jelen-múltnak fordítjuk. Képzése: to have + főige 3. alakja.

A Present Perfect-et akkor használjuk,

- amikor a cselekvés a múltban kezdődött, és még most is tart, illetve eredménye a jelenben látszik,

Pl.: I've come. - Megjöttem. (Nem érdekes, hogy mikor, a lényeg, hogy itt vagyok!)

I have bought a book. - Vettem egy könyvet. (Íme, itt van, te is láthatod!)

De: I bought a book. - Vettem egy könyvet. ( Egyszer, valamikor régen vettem egy könyvet: Talán nincs is már meg.)

Three men have been arrested. - Három férfit letartóztattak. (És ők most a börtönben csücsülnek.)

I have learnt English for seven months. - Hét hónapja tanulok angolul. (És még mindig nem csökkent a lelkesedésem!)

- amikor valaminek a megtörténtére vagyunk kíváncsiak,

Pl.: Have you had lunch yet? - Ebédeltél már? (Még van időd arra, hogy megebédelj!)

Have you visited her yet? - Meglátogattad már őt? (ő is él, te is élsz, semmi akadálya hát, hogy felkeresd!)

- valami a múltban nem történt meg, de fennáll a lehetősége, hogy még megtörténik.

Pl.: Have you ever been in China? - Jártál már Kínában? (Még lehet, hogy eljutsz oda!)

I have never seen London. - Még soha nem láttam Londont. (De reméled, hogy még ebben az életedben lesz rá lehetőséged!)

Ha már kilencven éves vagy, ezt a mondatot inkább Past Tense-ben mondd, mivel nem valószínű, hogy életed hátralévő részében pont oda fogsz elutazni!

Ugyanígy azt sem mondhatod, hogy: I have never been in Yugoslavia. - Sohasem voltam Jugoszláviában. (Hiszen Jugoszlávia már nem létezik, bár, ki tudja mit hoz a jövő!) Ez a mondat most így helyes: I never was in Yugoslavia.

És sajnos nem mondhatod már azt sem: I have never seen Napoleon. - Sohasem láttam Napóleont. (Mert már nem is láthatod többé, hisz rég meghalt.) Helyesen: I never saw Napoleon.

Olyan múlt idejű kijelentéseknél, amelyekben az already - már, yet - még, lately - mostanában, recently - minap kifejezések szerepelnek, általában Present Perfectet használunk.

Pl.: I have not finished my work yet. - Még nem fejeztem be a munkámat.

Have you done any writing lately? - Írtál valamit mostanában?

I have already explained it. - Ezt már elmagyaráztam.

Ha éppen most, épp a mai napon, éppen ezen a héten, éppen ebben a hónapban stb. fejeződött be egy bizonyos dolog, akkor is a Present Perfect-et alkalmazzuk.

Pl.: I have just finished it. - Éppen most fejeztem be.

I have been to Debrecen this morning. - Ma reggel jártam Debrecenben.

A leggyakrabban előforduló határozószók ebben az igeidőben: this week, these days, for a long time, since, ever.

 

Present Perfect Continuous Tense

 

Nincs nagy különbség az előző és e között az igeidő között.

Képzése: have been + ige -ing formája.

A Present Perfect Continuous olyan cselekvést fejez ki, amely a múltban kezdődött és a jelenben is tart, s az eltelt időben a cselekvés folyamatosan zajlott. Ez az igeidő tehát jobban kiemeli a cselekvés folyamatosságát.

Pl.: I have been waiting for you for half an hour. - Már fél órája várok rád.(Egyfolytában!)

It has been raining since three o'clock. - Három óra óta esik. (Szakadatlanul!)

A múltban kezdődő, és a jelenben is tartó, vagy éppen most befejeződött állapotot a magyar egyszerűen jelen időnek fordítja.

Pl.: We have been living in this house for twenty years. - Húsz éve lakunk ebben a házban.

How long have you been staying in Hungary? - Mióta vagytok már Magyarországon?

Összetett igéknél, mint például to be married - házasnak lenni, to be engaged - elfoglaltnak lenni stb., a Present Perfect Continuous Tense nem helyénvaló, helyette a Present Perfect-et használjuk.

Pl.: I have been engaged lately. - Az utóbbi időben elfoglalt vagyok.

I have been married for 8 years. - 8 éve vagyok házas.

 

Past Tense (Múlt idő)

 

Képzése: az ige 2. alakja.

A Past Tense-t használjuk akkor, amikor egy múltban megtörtént dolgot mesélünk el, amelynek a jelennel már semmilyen kapcsolata nincs.

- lehet egyszer megtörtént cselekvés.

Pl.: He arrived by the express yesterday afternoon. Tegnap délután érkezett meg az expresszel.

Last night I went to the cinema. - Tegnap este moziba mentem.

- ha van a mondatban múltra vonatkozó évszám, vagy időhatározó, mint pl. yesterday - tegnap, the day before yesterday - tegnapelőtt, once - egyszer, last night - múlt éjjel, last day - az elmúlt napon stb.

Pl.: The third French Revolution commenced on the 23rd February, 1848. - A harmadik francia forradalom 1848 február 23-án kezdődött.

Last summer I was in Italy. - Múlt nyáron Olaszországban voltam.

- a Past Tense-t használjuk akkor is, amikor egy történetet, viccet vagy mesét mondunk el.

Pl.: "Even as a kid I always went for the wrong women. When we went to see Snow White everyone fell in love with Snow White. I immediately fell for the wicked queen." (Woody Allen)

"Már kissrác koromban is a rossz nőkre hajtottam. Amikor elmentünk megnézni a Hófehérkét, mindenki Hófehérkébe szeretett bele. Én rögtön a gonosz királynőt szúrtam ki magamnak."

- múlt idejű, szokásos, ismétlődő cselekvések kifejezésére a used to-t használjuk, de csak akkor, ha a mondatban nincs határozott időmegjelölés.

Pl.: I used to sing in the chorus. - Régebben a kórusban énekeltem.

At that time we used to play bridge. - Abban az időben sokat bridzseztünk.

- kérdő és tagadó mondatokat múlt időben did-del képezünk.

Pl.: I didn't go anywhere yesterday. - Tegnap sehová sem mentem.

When did the film begin? - Mikor kezdődött a film?

 

Past Continuous Tense (Folyamatos múlt)

 

Ezzel az igeidővel fejezzük ki azt, hogy a múlt egy adott pillanatában milyen hosszabban tartó cselekmény történt.

Képzése: a to be múlt idejű alakja (was, were) + ige ing formája.

Pl.: When you called yesterday, I was writing a letter for my mum. - Amikor tegnap felhívtál, éppen levelet írtam az anyámnak.

While I was reading, the phone rang. - Miközben olvastam, megszólalt a telefon.

It was raining all day yesterday. - Tegnap egész nap esett.

- kérdezni pedig így kérdezünk:

Pl.: What were you doing at six o'clock yesterday? - Mit csináltál tegnap hat órakor?

Weren't you watching the match at six o'clock yesterday? - Nem nézted tegnap hat órakor a meccset?

- két párhuzamosan futó egyformán hosszan tartó cselekvést is leírhatunk ezzel az igeidővel.

Pl.: While I was driving, my wife was just talking. - Míg én vezettem, a feleségem csak beszélt.

- egy állandó érzésünket is elmondhatjuk a segítségével.

Pl.: I thought you were never coming. - Azt hittem, soha többé nem jössz el.

 

Past Perfect (Régmúlt)

 

A Past Perfect olyan cselekvést jelöl, amely a múlt egy adott pillanata előtt, vagyis még régebben történt.

Képzése: a to have segédige múlt ideje: had + főige 3. alakja

Általában két múlt idejű cselekvés esetében használjuk. A kettő közül azt jelöli, amelyik már befejeződött akkor, amikor a másik elkezdődött.

Pl.: I had left the room, when they began to discuss the question. - Már kimentem a szobából, amikor elkezdték megvitatni a kérdést.

I saw the play last week. I hadn't seen it before. - A múlt héten megnéztem a (szín)darabot. Azelőtt még sohasem láttam.

Everything had been prepared by six o'clock. - Hat órára minden elkészült.

We had thought to make a trip, but were prevented by the bad weather. - Terveztünk egy kirándulást, de a rossz idő meghiúsította.

Ha két, egymás után megtörtént eseményt írunk le, használhatunk egyszerű múlt időt is, különösen akkor, amikor when-nel indítunk, vagy a mondatban az after illetve a before szó szerepel. Ezek a határozószók önmagukban is kifejezik az előidejűséget.

Pl.: When the play ended we went home. - Amikor a darabnak vége lett, hazamentünk.

After he got back home, he made a cup of tea. - Miután hazatért, csinált magának egy teát.

We run indoors before it began to rain. - Beszaladtunk a házba, még mielőtt elkezdett volna esni.

Ezt az igeidőt használjuk a magyar feltételes múltnak megfelelő esetekben is.

Pl.: If I had had money... - Ha lett volna pénzem...

If I had known... - Ha tudtam volna...

I wish had done it sooner... - Bárcsak hamarább megtettem volna...

(Bővebben lásd a Feltételes módnál!)

 

Past Perfect Continuous Tense

 

Képzése: a to have segédige múlt ideje: had +be + ige -ing formája.

Ez az igeidő olyan cselekvés kifejezésére szolgál, amely valamikor a múltban kezdődött, és egy későbbi cselekvés megindulásáig, vagy azon túl is tartott. (A régmúlttól a múltig.)

Azt a bizonyos időpontot, ameddig a cselekvés tartott, Simple Past-tal, vagy egy időhatározóval fejezzük ki.

Pl.: I had been writing for at least two hours, when he arrived. - Már legalább két órája írtam, amikor megérkezett.

By that time she had been teaching us for three years. - Akkoriban már három éve tanított minket.

By that time I had been trying to get you on the phone for two hours. - Akkor már két órája próbáltalak elérni telefonon.

 

Future Tense (Jövő idő)

 

A jövő időt a shall és will segédigékkel, valamint a főige to nélküli alakjával alkotjuk: shall / will + ige l. alakja.

Használata egyszerű minden jövőben lejátszódó cselekményt ebben az igeidőben kell használni.

Egyetlen formai szabály van csupán, egyes és többes szám első személyben (I és we után) shall, a többi személyben will áll. A mai nyelvhasználatban azonban ez is kezd összemosódni. Ha összevonunk, pl. I'll, you'll stb. akkor egyáltalán nincs is érzékelhető különbség.

(A kétféle segédige a régi angol nyelv maradványa, amikor még két különböző jelentéssel bírtak. A shall mások akaratától függő tevékenységet jelentett, a will saját akarattól függőt.)

Pl.; She will arrive at 5 pm. - Délután 5-kor fog megérkezni.

We shall go as soon as we are ready. - Elmegyünk, amint készen leszünk.

"The factory of the future will have only two employees, a man and a dog. The man will be there to feed the dog. The dog will be there to keep the man from touching the equipment." (Warren G. Bennis, a cincinnati egyetem dékánja)

"A jövő gyárában csak két alkalmazott lesz egy ember és egy kutya. Az ember eteti majd a kutyát, a kutya pedig vigyáz, hogy az ember ne nyúljon a berendezésekhez."

A jövő időre utaló határozószók: tomorrow - holnap, the day after tomorrow - holnapután, tomorrow morning, afternoon, night - holnap reggel, délután, éjjel, next week - jövő héten, next month - jövő hónapban, next year - jövő évben stb.

Mint említettem már, a to be... -ing to... szerkezettel is képezhetünk jövő időt, a különbség köztük az, hogy a to be...-ing to... erősebb szándékot, nagyobb valószínűséget jelent, mint a will.

Pl.: What are you doing tomorrow? - Mit fogsz csinálni holnap? I'm going to the cinema. - Moziba készülök. I am watching television, or reading an exciting detective novel. - Majd tévét nézek, vagy olvasok egy izgalmas krimit.

 

Future Continuous Tense (Folyamatos jövő)

 

Képzése shall / will be + ige -ing formája.

A folyamatos jövő idő annak a kifejezésére szolgál, hogy éppen mi fog történni a jövő egy adott pillanatában.

Pl.: I'll be calling you at about five o'clock, please, be at home. - Öt körül hívni foglak, légy szíves legyél otthon.

Tomorrow is Sunday, so we shan't (shall not) be getting up early. - Holnap vasárnap, így nem fogunk, korán felkelni.

Kifejezhetjük vele továbbá a jövőben huzamosabb ideig tartó cselevést is.

Pl.: She is leaving school in June, and then she'll be going to university. - Júniusban elvégzi a középiskolát, és utána egyetemre fog járni.

I shall be driving all night. - Egész éjjel vezetni fogok.

Ha két cselekmény egyidőben zajlik, akkor a hosszabban tartó, vagy fontosabbnak ítélt esemény kerül folyamatos jövő időbe.

Pl.: When I get home, the painter will probably be painting. - Amikor hazaérek, a festő bizonyára még festeni fog.

I shall be doing the rooms while you are reading the newspaper. - Én takarítani fogok, amíg te újságot olvasol.

Mint látjuk, a when után Present Tense, a while után Present Continuous Tense áll.

 

Future Perfect Tense

 

Képzése: shall / will + have + ige 3. alakja.

A Future Perfect Tense egy olyan cselekvést jelöl, amely a jövő egy adott pillanata előtt fog megtörténni, illetve a jövő egy adott pillanatában már befejezett lesz.

Pl.: By this time tomorrow they will leave finished this work. - Holnap ilyenkorra befejezik a munkát.

We shall have finished this work when you return. - Mire visszajössz, befejezzük a munkát.

A year from now you will have forgotten all about me. - Mához egy évre teljesen el fogsz felejteni.

He will soon have spent all his money. - Hamarosan elkölti az összes pénzét.

I shall have arrived in London when you leave for Budapest. - Amikor te elhagyod Budapestet, én már meg is érkeztem Londonba.

 

Future Perfect Continuous Tense

 

Ez a legritkábban használt igeidő. Használata egy kicsit erőltetettnek tűnik a magyar ember számára.

Képzése: shall / will + have been + ige -ing formája.

A legkönnyebben úgy érthetjük meg, hogy elképzelünk egy cselekvést, amely a jövőben fog megtörténni. Ezt a cselekvést fogjuk viszonyítani a jövő egy másik időpontjához.

Pl.: By the 1st of July we shall have been here for two years. - Július elsején lesz két éve, hogy itt vagyunk.

When you call tomorrow, I'll have been reading for two hours. - Amikor fel fogsz hívni holnap, már két órája olvasni fogok.

A fenti példamondatban az időhatározó szerepét átvette egy másik cselekvés, amit ha jól megfigyeljük, jelen időbe tettünk. (Esetleg használhatnánk helyette Present Perfect-et is)

Ha nincs időhatározó a mondatban, akkor folyamatos jövő időt használunk.

Pl.: I'll be writing when you come back. - Éppen írni fogok, amikor visszajössz.

kapcsolódó