kapcsolódó

A számnév

A számnév

 

A tőszámnevek

 

A tőszámnevek felsorolásától most eltekintek, feltételezve, hogy már mindenki megtanulta őket. Így hát csak a helyesírásukkal és használatukkal fogok foglalkozni.

Szövegben tízig általában kiírjuk a számokat betűvel. Az egyesek a tízesek után állnak, s közöttük huszonegytől kötőjel van.

Pl.: thirty-one day (harmincegy nap).

A tízeseket a százasokhoz and kötőszóval kapcsoljuk.

Pl.: 298 532 = two hundred and ninety-eight thousand, five hundred and thirty-two. Beszédben a hosszú számból gyakran kimarad a thousand és hundred szó. Tehát a fenti számot így is mondhatjuk: two nine eight five three two. Évszámok kiejtése is rövidített formában történik, ráadásul párosával.

Pl.: 1961: nineteen sixty-one.

A hundred, thousand, million előtt mindig a vagy one áll, ha nincs előttük más, egynél nagyobb szám.

Pl.: a hundred (száz), one thousand [ezer).

A 0 (nulla) neve mint mennyiségé: nought, cipher vagy nil, hőmérőn és időszámításban: zero. Számban kiolvasva: ou.

Pl.: Nulla egész hat tized: nought point.six (Az angol a tizedes törtekben pontot használ: 0.6, a számjegyekben az ezreseket, milliókat pedig nem ponttal, hanem vesszővel választja el, vagyis fordítva, mint a magyar.)

It's zero (centigrade). - 0 fok van.

Three-nil. - Három nulla (3:0)

He is a mere cipher. - ő egy nagy nulla.

Tőszámnevek után az angol a főnevet többes számba teszi.

Pl.: My mum had three husbands. - Az anyámnak három férje volt.

There are fifty two cards in a pack. - Ötvenkét kártyalap van egy pakliban.

A főnév nem áll többes számban akkor, ha a tőszámnév és főnév jelzői szerepet tölt be. Ilyenkor az a (egy) segít felismerni, hogy egyes számot kell használnunk.

Pl.: I have a five-year-old son. - Van egy ötéves kisfiam.

 

A sorszámnevek

 

A sorszámneveket a tőszámnevekből alkotjuk a -th (-eth) képzővel, amely mindig csak az utolsó számjegyhez járul.

Pl.: forty-fourth - negyvennegyedik.

Ez alól kivételt képez az első három szám:

first - első, second - második, third - harmadik.

A kiejtés vagy a helyesírás megváltozik a következőknél:

fifth - ötödik, ninth - kilencedik, twelfth - tizenkettedik szavakban, valamint a tízesekben, ahol az -y helyett -ie lesz a szó végén: pl.: twentieth - huszadik.

Ha a sorszámneveket számjegyekkel írjuk, a számjegyek mellé nem pontot teszünk, hanem a sorszámnév két utolsó betűjét írjuk: 1st, 2nd, 3rd, 4th.

Az először, másodszor, harmadszor számhatározókat is a sorszámnevekből alkotjuk -ly képzővel, de csak az első tíz sorszámnévből.

Pl.: firstly (vagy first), secondly, thirdly...

Tíz felett minden sorszámnévből in + sorszámnév + place a képzési mód.

Pl.: in the hundredth place - századszor

További példák: weekly - hetenként, heti, daily - naponként, napi, yearly, annually - évenkénti, évi, monthly - havonkénti, havi.

 

Szorzó számnevek

 

A szorzó számneveket vagy számhatározókat a once egyszer, twice - kétszer kivételével a tőszámnévből alkotjuk a times szó hozzátételével.

Pl.: three times - háromszor

Single vagy simple - egyes egyszeres; double vagy twofold - kettős, kétszeres; triple vagy threefold - háromszoros.

 

Osztó számnevek

 

Az osztó számneveket tőszámnévből képezzük by vagy in elöljárószóval.

Pl.: one by one, singly - egyenként,

by/in twos - kettesével

in couples, in pairs - párosával

A törtek nevezőjének kifejezésére a sorszámneveket használjuk. A törtszám számlálója mindig tőszám, nevezője pedig sorszám.

Pl.: one third - egyharmad (1/3), two thirds - kétharmad (2/3),

De: one half - egyketted (1/2), two halves - kétketted

one quarter - egynegyed (1/4),

three quarters - háromnegyed (3/4).

 

Számtani alapműveletek

 

- Összeadás: How many are five and seven? - Mennyi öt meg hét?

Five and seven are twelve. - Öt meg hét az tizenkettő.

Kivonás: What does four from ten leave? - Mennyi tízből négy?

Four from ten leaves six. - Tízből négy az hat.

- Szorzás: How many are two times seven? - Mennyi kétszer hét?

Two times seven are fourteen. - Kétszer hét az tizennégy.

De: Once one is one. - Egyszer egy az egy.

- Osztás: How many times does seven go into fifty-six? vagy:

How many times is seven contained in fifty-six.? - Hányszor van meg a hét az ötvenhatban?

Seven goes into fifty-six eight times. - A hét nyolcszor van meg az ötvenhatban.

kapcsolódó