kapcsolódó

A névmás

A névmás

 

névmás, mint nevéből is kiderül, más szó helyett áll, vagy arra mutat.

A névmás fajtái: a személyes és a birtokos névmás.

 

A személyes és a birtokos névmások ragozása

 

Egyes szám

Alanyeset

Tárgyeset

Jelzői birtokos

névmás

Önálló birtokos

névmás

1. szem.

I - én

me - engem

my - az én...m

mine - enyém

2. szem

you - te

you - téged

your - a te...d

yours - tied

hím

3. szem.        nő

seml.

he - ő

she - ő

it - az

him - őt

her - őt

it - azt

his - az ő...a

her - az ő ...a

its - annak a...a

his - övé

hers - övé

its - azé

Többes szám

 

 

 

 

1. személy

we - mi

us - minket

our - a mi...nk

ours - a mienk

2. személy

you - ti

you - titeket

your - a ti...tok

yours - a tietek

3. személy

they - ők, azok

them - őket

their - az ő...juk

theirs - az övék

 

1. A személyes névmás: egyes szám első személyét mindig nagybetűvel írjuk, de csak alanyesetben: I.

Az angolban a személyes névmás második személyének - (you) egyes és többes számú alakjai között nincs különbség. Ugyanez vonatkozik a birtokos névmásokra (your, yours) is. Hasonlóképpen nincs különbség a tegezés és magázás között. Ha érzékeltetni akarjuk, hogy több emberről van szó, egy többes számú főnevet vagy számnevet teszünk utána.

Pl.: you all - ti (rnindannyian); you boys - ti fiúk

Az it-nek, azon kívül, hogy tárgyak, dolgok neve helyett áll, nyelvtani (alaki), alanyi szerepe is van.

A) Az úgynevezett személytelen igék mellett áll.

Pl.: It is raining. - Esik az eső.

It is snowing. - Havazik.

It is five o'clock. - Öt óra van.

It is a·hundred kilometres from Budapest to Kecskemét. - Kecskemét Budapesttől száz km-re van.

B) Ha a mondat alanya főnévi igenév, vagy mellékmondat:

Pl.: It is not easy to forget. - Nem könnyű elfelejteni.

It is no use going there. - Nem érdemes odamenni.

C) Alaki-alanyi szerepe van az it-nek akkor is, ha az értelmi alanyt kiemeljük hangsúlyozzuk.

Pl.: Who is it? - Ki az? It is George. - György (az).

It was George who saw you in the street. - György volt az, aki látott téged az utcán.

It was you, who(m) George saw in the street. - Te voltál az, akit György az utcán látott.

It was in the street that George saw you. - Az utcán látott téged György.

- it után a to be mindig egyes szám harmadik személyben van: is, was, will be.

- a kiemelt alanyt és a tárgyat a who (which), a kiemelt határozókat a that (hogy) köti össze.

- ha a kiemelt alany személyes névmás, akkor azt tárgyesetbe tesszük.

Pl.: Who has broken this window? - Ki törte be ezt az ablakot?

It was not me. (It wasn't me.) - Nem én voltam!

 

2. A birtokos névmás: melléknévi, vagy jelzői alakjában mindig főnévvel együtt használjuk.

Pl.: This is my book. - Ez az én könyvem.

A főnévi, vagy önálló birtokos névmás mindig magában áll, és lehet a mondat alanya, tárgya, határozója.

Pl.: This book is mine. - Ez a könyv az enyém.

He went his way, and I went mine. - Ment a maga útján, én is a magamén.

Yesterday a friend of mine came to see me. - Tegnap meglátogatott az egyik barátom.

A birtokviszony nyomósítására szolgál az own (saját) szócska. Csak jelzői birtokos névmással állhat.

Pl.: This is my own house. - Ez az én saját házam. This car is my own. - Ez a kocsi a saját tulajdonom (sajátom).

I have got a flat of my own. - Van (egy) saját lakásom.

I am on my own today. - Ma a magam ura vagyok. (Ma teljesen egyedül vagyok.)

 

Visszaható és nyomósító névmás

 

Személy

Egyes szám

Többes szám

1.

myself - magam(at)

ourselves - magunk(at)

2.

yourself - magad(at)

yourselves - magatok(at)

 

3.

himself

herself - maga, magát

itself

 

themselves - maguk(at)

 

A visszaható névmás használata az angolban nem olyan széleskörű, mint a magyarban.

Pl.: az I wash myself - megmosakodom - helyett elegendő az I wash.

A visszaható névmás helyett megteszi a személyes névmás is, ha ezzel nem okozunk félreértést.

Pl.: When you come, please, bring your friend with you. - Ha jössz, kérlek hozd magaddal a barátodat is!

De: He cut himself. - Megvágta magát.

He is sitting by himself so much. - Sokat üldögél magában.

She bought herself a new dress. - Vett magának egy új ruhát.

You don't need to excuse yourself. - Nem kell mentegetőznöd.

A nyomatékosító névmás az alany kiemelésére szolgál. A visszaható névmáson általában nincs mondathangsúly, a nyomósító névmáson mindig van.

Pl.: She bought the dress herself. - ő maga vette meg az új ruhát. I did it myself. - Én magam csináltam. You said it yourself. - Te magad mondtad.

 

A kölcsönös névmás

 

A kölcsönös névmáshoz két névmás tartozik: az each other és a one another: Mindkét szó egymást jelent, az each other rendszerint két személyre vonatkozik, a one another több személyre. Ezt a megkülönböztetést azonban az élő nyelv nem veszi olyan szigorúan.

Pl.: They love each other. - Szeretik egymást.

They help each other. / They help one another. - Segítenek egymásnak.

Mutató névmások

 

 

Közelre mutató

Távolra mutató

Egyes szám

this - ez

that - az

Többes szám

these - az

those - azok

 

További mutató névmások: such - ilyen, olyan; the same - ugyanaz.

A mutató névmást használhatjuk önállóan és melléknévként.

Pl.: This park is much more beautiful than that in our neighbourhood. - Ez a park sokkal szebb, mint az, amelyik a szomszédságunkban van.

This is very interesting. - Ez nagyon érdekes.

That's why I didn't come. - Emiatt nem jöttem.

That's all right. - Rendben van.

The English coast is rich in natural harbours, such as Plymouth, Dover, Portsmouth etc. - Anglia partvidéke gazdag természetes kikötőkben, mint például Plymouth, Dover, Portsmouth stb.

I saw the same shoes in another shop. - Ugyanolyan cipőt láttam egy másik boltban.

 

Kérdő névmások

 

A kérdő névmásoknak nincs külön alakjuk egyes és többes számban, alakra és ragozásra megegyeznek a vonatkozó névmással.

A who csak személyre kérdez és csak főnévként használható.

Pl.: Who is this gearl? - Ki ez a lány?

Who are, these girls? - Kik ezek a lányok?

A whom alak ritkábban használatos.

Pl.: Whom did you see there? - Kit láttál ott? Helyette gyakran így tesszük fel a kérdést: Who did you see there?

A what általános értelemben kérdez, tekintet nélkül arra, hogy személyről vagy tárgyról van szó, tárgyakra viszont mindig csak what-tal kérdezhetünk.

Pl.: What do you say? - Mit mondasz?

What a nice day! - Milyen szép nap!

What lovely sweaters! - Milyen klassz pulóverek!

On what day did you come? - Melyik napon érkeztél?

A magyar milyen szót angolra többféleképpen is lefordíthatjuk. Ha jelzőre kérdezünk, kérdezhetünk a what kind of (Milyen fajta?), vagy pedig a what sort of ( Milyen féle?) kifejezésekkel.

Pl.: What kind of animal is this? - Milyen állat ez?

What sort of people are they? - Milyen emberek ezek?

Ha egy tulajdonság mértékét akarjuk megkérdezni, nem a what-ot, hanem a how-t használjuk.

Pl.: How old is your father? - Milyen idős az apád? (Hány éves?)

How far is the railway station? - Milyen messze van a pályaudvar?

Ha magára a melléknévi állítmányra kérdezünk, a what...like? kifejezést használjuk.

Pl.: What is the weather like today? - Milyen az idő ma?

What is he like? - Milyen ember ő? (Hogy néz ki?)

Helyette kérdezhetünk azonban a how-val is.

Pl.: How is the weather in England? - Milyen az idő Angliában?

A which kiválasztó jelentésű. Több személy vagy dolog közül egyre, vagy többre vonatkozik.

Pl.: Which animal is larger, the rhinoceros, or the elephant? - Melyik állat nagyobb, az orrszarvú, vagy az elefánt?

Which is your hat? - Melyik a te kalapod?

"The Superego is that part of the personality which is soluble in alcohol." (Prof: Harold Lasswell, amerikai közgazdász)

"A felettes én a személyiség alkoholban oldódó része."

A határozókra elöljárószóval és whom-mal kérdezünk.

Ha az előljárószó megelőzi a kérdő névmást, a who-ból whom lesz.

Pl.: About whom did he speak? - Kiről beszélt?

To whom did you give the money? - Kinek adtad a pénzt?

Ha viszont az előljárószót a kérdő mondat végére tesszük, a mondat elején who szerepel.

Pl.: Who were you at the theatre with? - Kivel voltál színházban?

Who did you talk to? - Kivel beszélgettél?

A whose kérdő névmás a birtokosra kérdez.

Pl.: Whose book is this? - Kié ez a könyv? [Kinek a könyve ez?)

Whose ideas are these? - Kinek a gondolatai ezek?

 

A vonatkozó névmás

 

Alanyeset

who - aki

which - amely

what - ami

that - ami

Tárgyeset

whom - akit

which - amelyet

what - amit

that - amit

Birtokos eset

whose - akié

of which - amelynek a...

of what - aminek a...

-

Részes eset

to whom - akinek

to which - amelynek

to what - aminek

-

 

A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Ha erre ügyelünk, akkor nem alkotunk olyan képtelen, s egyben nagy derültségre okot adó mondatot, mint például a következő:

He put the hat on his head which he got from his wife. - A kalapot feltette a fejére, amelyet a feleségétől kapott. (Nyilvánvaló, hogy nem a fejét, hanem a kalapját kapta az illető úr a feleségétől!)

Tehát ez a mondat helyesen így hangzik:

He put on his head the hat which he got from his wife. - Feltette fejére azt a kalapot, amelyet a feleségétől kapott.

A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdő névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik. A vonatkozó névmások esetében a who(m) személyekre, a which dolgokra vonatkozik. A whom helyett, mint már említettem, gyakran áll who.

Pl.: Those whom we saw yesterday, are the new neighbours. - Azok, akiket tegnap láttunk, az új szomszédok.

This is the man whose son I love. - Ez az az ember, akinek a fiát szeretem.

This is the house that father built. - Ez az a ház, amit apa épített.

Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül.

Pl.: Is that the house which you live in.? - Ebben a házban laksz? (Ez az a ház, amelyben laksz?)

Where is the book that you talked to me about? - Hol az a könyved, amiről beszéltél?

Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy - a magyarral ellentétben - nem teszünk vesszőt a mellékmondat és a főmondat közé.

A that értelme szűkítő, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who, vagy a which helyett.

Pl.: From my friend that is in London I got a long better. - Attól a barátomtól, aki Londonban van, kaptam egy hosszú levelet. (Helyesebb így: A Londonban tartózkodó barátomtól kaptam egy hosszú levelet.) Ezt mondhatom that-el, mert több barátom is lehet, de csak az egyik van most Londonban.

Nem mondhatom viszont a következőt:

Pl.: From my mother that is in London I got a long letter.

A szűkítő értelmű that használata itt azt jelentené, hogy több anyám is van. Itt tehát a who-t kell használnunk.

- Fom my mother who is in London I got a long letter. Ilyen esetben a magyar fordításban inkább kerüljük az alárendelő mondatot.

Helyesebb, ha így fordítjuk:

- Anyám Londonban van, és kaptam tőle egy hosszú levelet.

 

A határozatlan névmás

 

A határozatlan névmások többnyire határozatlan mennyiséget fejeznek ki, vagy meghatározatlan személyre, illetve dologra utalnak.

A one(s), no, some, every, each, much, many, several, little, few, other(s), all, either, neither, only, else határozatlan névmások egyszerűek. Ezekből képezzük az összetetteket, a -body, -thing, -one szavak hozzátoldásával: somebody, anybody, something stb.

 

One

 

Jelentése: valaki, bárki, az ember. Különösen közmondásokban, általános igazságot kifejező mondásokban használjuk mint általános alanyt.

Pl.: One cannot know. - Az ember nem tudhatja.

It is one's duty. - Az embernek kötelessége.

One should take care af one's health. - Az embernek törődnie kellene az egészségével.

Gyakran megszámlálható főnevet helyettesítünk a one-nal.

Pl.: I have a red pencil and a black one. - Van egy piros és egy fekete ceruzám.

(Lásd még az Alanynál!)

 

No, none, nobody, no one, nothing

 

A fenti névmások tagadó névmások. A no olyan tagadószó, amellyel egyaránt tagadhatunk főnevet és egész mondatrészt.

Pl.: There is no water in the glass. - Nincs víz a pohárban.

I have no ticket. (Vagy: I haven't any tickets.) - Nincs jegyem.

No smoking. - Nem dohányzó.

Have you got any trees in the garden No, we have none. - Van fa a kertetekben? Nincs.

Vigyázz! Ha tagadó névmást használsz a mondatban, akkor az állítmányt nem tagadhatod!

Pl.: No one of them has come back yet. - Senki sem jött még vissza közülük.

We saw nobody there. (Vagy: We didn't see anybody there.) - Senkit sem láttunk ott.

There is nothing in the box. - Semmi sincs a dobozban.

 

Some, someone, somebody, something, any, anyone, anybody, anything

 

A some, any, és ezek összetételei általában ismeretlen, határozatlan személyt, dolgot vagy mennyiséget jelölnek.

A some többnyire állító mondatokban szerepel, jelentése

- egyes számú megszámlálható főnév előtt: valamilyen, valamiféle.

Pl.: He gave me some book. - Valamiféle könyvet adott nekem.

- egyes számú megszámlálhatatlan és többes számú megszámlálható főnév előtt: egy kevés, néhány, valamennyi.

Pl.: Give me some time. - Adj egy kis időt.

He gave me some books. - Adott néhány könyvet.

A some tagadó mondatban sohasem szerepelhet, de kérdő mondatban használhatjuk, ha igenlő választ várunk.

Pl.: Can I have some cake? - Vehetek egy kis sütit?

Would you have some more coffee? - Kérsz még egy kis kávét?

Have you some money for me? - Van egy kis pénzed a számomra? (Azt tudom, hogy van pénze, csak azt nem, hogy ad-e.)

Ha a válasz nem biztos, hogy igenlő lesz, akkor használjuk az any-t.

Pl.: Is there any water in the glass? - Van víz a pohárban?

Az any leggyakrabban

- kérdő és tagadó kijelentő mondatokban szerepel.

Pl.: I didn't see any of them. - Egyiküket sem láttam.

Have you got any money? - Van pénzed? (Azt sem tudom, hogy van-e egyáltalán pénze.)

- az any kijelentő és felszólító mondatban csak akkor szerepelhet, ha jelentése bármelyik, valamelyik stb.

Pl.: Take any book you like. - Vidd, bármelyik könyvet, amelyiket csak akarod.

Come at any time. - Gyere bármikor.

A someone (somebody) jelentése: valaki. Csak személy helyett állhat a mondatban.

Pl.: Someone asked me about you. - Valaki kérdezett rólad.

A something, anything, nothing összetett névmásokra is hasonló szabályok vonatkoznak, vagyis kijelentő mondatban általában something, kérdő mondatban something vagy anything, tagadó mondatban anything vagy nothing szerepel.

Pl.: There is somebody in the wardrobe. - Valaki van a szekrényben.

Can I do anything for you? - Tehetek valamit önért?

There is nothing here. - Semmi sincs itt.

 

Much, many, a lot of, several, few, little, plenty of

 

A much és many jelentése egyaránt: sok. A much megszámlálhatatlan, ezért egyes számban, a many megszámlálható, ezért többes számban álló főnév mellett használjuk. A much ellentéte: little - kevés, a many ellentéte: few - kevés, néhány.

Pl.: Cats drink much milk. - A maeskák suk tejet isznak.

This fat woman must eat much bread. - Ez a kövér nő biztos sok kenyeret eszik.

My father had much work all his life. - Apámnak egész életében sok munkája volt.

She won much money in the lottery. - Sok pénzt nyert a lottón.

I have very little time. - Nagyon kevés időm van.

Have you got many friends? - Sok barátod van?

Did he make many mistakes? - Sok hibát követett el?

He has few friends. - Kevés barátja van.

A much, little stb. főnévként is előfordulhatnak.

Pl.: I have much to do. - Sok dolgom van.

I eat very little for breakfast. - Nagyon keveset eszem reggelire.

Vigyázz! Mint már említettem, az a határozatlan névelő megváltoztatja a few és a little jelentését.

Pl.: I have a little time. - Van egy kis időm.

He has a few friends. - Van néhány barátja.

A much és many névmásokat többnyire tagadó és kérdő mondatokban használjuk. Ha azonban valamilyen módosító szó áll a sok előtt, akkor kijelentő mondatban is a much illetve a many áll.

Pl.:You make too many mistakes. - Túl sok hibát csinálsz.

Ha kijelentő mondatban akarjuk azt mondani, hogy sok, akkor használjuk inkább a következő kifejezéseket: a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a large number of.

Pl.: There is a lot of truth in what he says. - Sok igazság van abban, amit mond.

A great deal of diamond is found in South Africa. - Nagy mennyiségű gyémántot találtak Dél-Afrikában:

We have plenty of time. - Rengeteg időnk van.

A much, many, little fokozható névmások, de fokozásuk rendhagyó. A few viszont szabályosan fokozható (Lásd a melléknévfokozásnál!)

Pl.: Honey catches more flies, than vinegar. - Mézzel több legyet foghatsz, mint ecettel.

Most men lose their cool judgement, when they are most in need of it. - A legtöbb ember akkor veszíti el a józan eszét, amikor leginkább szüksége lenne rá.

A several jelentése: több, számos (több a few-nál, kevesebb a many-nél). Utána a főnév mindig többes számban áll.

Pl.: He has several pictures. - Számos festménye van.

 

All, every, each, whole

 

Az all, every és az each jelentése: mind, minden, összes, egész. A különbség köztük az, hogy az all egyes személyek vagy dolgok összességét jelenti úgy, hogy közben az egyes részekre nem gondol. Az every is az összességet jelenti, de egyenként gondol a részekre. Az each jelentésében szintén az egyes részek vannak előtérben.

Az all egyik jelentése: minden, az egész.

Pl.: I was working all day. - Egész nap dolgoztam.

All the way home I was thinking about... - Egész úton hazafelé, azon gondolkodám...

I know all about you. - Mindent tudok rólad.

Az all másik jelentése: összes, valamiből az összes.

Pl.: All books you lent me were interesting. - Az összes könyv érdekes volt, amit kölcsönadtál.

I have lost all my money on poker. - Az összes pénzem elvesztettem pókeren.

A whole jelentése: egész. Az osztatlan egészet jelöli.

Pl.: the whole of England - egész Anglia (az egész angol föld)

De: all England - egész Anglia (Anglia összes lakosa)

I have read the whole book. - Az egész könyvet elolvastam.

Az every és az each jelentése: minden, mindegyik. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használjuk őket, s utánuk a főnév egyes számban áll.

Pl.: I looked at every animal in Zoo. - Minden állatot megnéztem az állatkertben.

"England expects that every man this day will do his duty." - "Anglia elvárja, hogy ezekben a napokban minden ember tegye a kötelességét." (Nelson)

Összetételei: everybody, everyone - mindenki, everything - minden.

Pl.: Everyone knows him and he knows everybody. - Mindenki ismeri őt, és ő is ismer mindenkit.

Money is everything to him. - Mindene a pénz.

 

Both, either, neither

 

A both jelentése: mindkettő, az either-é bármelyik a kettő közül, a neither-é egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév előtt használjuk őket.

A both után a főnév mindig többes számban áll.

Pl.: He found both his gloves. - Mindkét kesztyűjét megtalálta.

Both the prisoners were sent to the Tower. - Mindkét rabot a Tower-ba vitték.

I love you both. - Mindkettőtöket szeretlek.

Ha az either közvetlenül a főnév előtt áll, akkor a főnév egyes számba kerül. Ha azonban a főnév és az either között az of the áll, akkor a főnevet többes számba tesszük.

Pl. Take either side of the river. - A folyó bármelyik partján választhatod.

You can choose either of them. - Bármelyiket választhatod.

I don't believe either of them. - Egyikőjüknek sem hiszek.

A neither az either ellentéte, tehát rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

Pl.: Neither boy was hurt. - Egyik fiú sem sérült meg.

Neither of us is right. - Egyikünknek sincs igaza.

Neither book is satisfactory. - Egyik könyv sem megfelelő.

He gave me two pens, but neither is very good. - Adott nekem két tollat, de egyik se túl jó.

 

Other, another

 

Az other jelentése: másik, többi. Utána a főnév állhat egyes és többes számban is.

Pl.: Where is the other chair? - Hol a másik szék?

Where are the other chairs? - Hol a többi szék?

Some men do this, other men that. - Egyesek ezt csinálják, mások azt.

Other days other ways. - Más idők, más emberek. (Más napok, más utak.)

Three girls stayed there, the others went away. - Három lány ott maradt, a többi elment.

Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll.

Pl.: May I offer you another cup of tea? - Megkínálhatom még egy csésze teával?

He speaks one thing and means another. - Mást gondol, mint amit kimond.

 

Else

 

Az else a who, what kérdő, valamint a nobody, no one, nothing, anybody, any one, anything, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything határozatlan névmásokkal jár együtt, jelentése: más.

Pl.: Who else is coming? - Ki más jön még?

She thought of nobody else but him. - Senki másra nem tudott gondolni, csak őrá.

Mint névmás, felveheti a ragos birtokos eset 's ragját.

Pl.: It is somebody else's umbrella. - Ez másnak az ernyője.

vagy: The umbrella is sombody's else.

 

kapcsolódó