kapcsolódó

A névelő

A névelő

 

Mint sok más nyelvben, az angolban is van határozott és határozatlan névelő.

A határozott névelő minden nemben, számban és esetben the (a, az), a határozatlan, névelő a, an (egy). Mindkét névelő ragozhatatlan.

A névelők kiejtése attól függ, hogy hangtanilag. milyen környezetben vannak.

 

A határozott névelő: the

 

A határozott névelő alakja minden szó előtt the.

Kiejtése:

- mássalhangzóval kezdődő szó előtt dö:

Pl.: the boy - a fiú, the house - a ház, the boys - a fiúk, the houses - a házak

Mássalhangzónak kell tekinteni az u betűt is, ha junak ejtjük:

Pl.: the university - az egyetem, the unit - egység

- magánhangzóval kezdődő szavak előtt di:

Pl.: the eye - a szem, the east - a kelet

Ide tartozik az u betű is, ha á-nak ejtjük:

Pl.: the umbrella - az esernyő, the understanding - a megértés

Magánhangzónak számít továbbá a néma h is.

Pl.: the hour - az óra, the honour - a becsület

A hangsúlyos alak ejtése szintén di.

 

A határozatlan névelők: a, an

 

A határozatlan névelő alakja

- mássalhangzóval kezdődő szó előtt a.

Pl.: a book - egy könyv, a history - egy történet, a union - egy szövetség.

- magánhangzóval kezdődő szó előtt an.

Pl.: an apple - egy alma, an hour - egy óra, an interesting story - egy érdekes történet.

Is it an apple? - Ez egy alma? I see an airplane - Egy repülőgépet látok.

A mássalhangzó illetve magánhangzó tekintetében a határozott névelőnél leírtak az irányadók.

 

A határozott névelő használata

 

Az angol határozutt névelő, mint a magyar is, jelentésileg közel áll a mutató névmáshoz.

Angol és magyar használatában azonban több eltérést is megfigyelhetünk.

Általában kitesszük, ha ismert, határozott, vagy valamilyennek képzelt, illetőleg előzőleg már említett egy vagy több személyről, tárgyról van szó.

Nem tesszük ki, ha ismeretlen személyről, dologról beszélünk, illetve ha ismert egy, vagy több személyről, tárgyról általánosságban szólunk.

Nézzünk néhány példát!

A határozott névelőt nem tesszük ki az angolban:

1. személynevek előtt (még akkor sem, ha a személynevet-rang, cím vagy jelző előzi meg).

Pl.: Sir John Brown, Queen Elizabeth, Young William.

De kitesszük

- többes számban álló személynevek előtt,

Pl.: the Browns, the Stuarts,

- számnevekkel meghatározott személynevek előtt.

Pl.: the six Georges, Henry the Eighth.

 

2. Nem tesszük ki

- földrajzi tulajdonnevek és helységmegjelölések előtt,

Pl.: London, Italy, China, Margaret Island, Elizabeth Bridge, Oxford Street, Westminster Abbey, Eastern Europe, Central Asia.

- a Mount, Lake /Loch/ szavak előtt.

Pl.: Mount Everest, Lake Balaton.

De kitesszük

- többes számú földrajzi nevek előtt,

Pl.: thc Hebrides, the Alps,

- jelzős földrajzi nevek előtt

Pl.: the Black See; the Suez Canal, the House of Lords,

- világtájak előtt.

Pl.: to the north, in the west

3. Soha nem tesszük ki birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt illetve után.

Pl.: My pen is in the pencase. - A tollam a tolltartóban van. This hat is mine. - Ez a kalap az enyém. Whose comb is that? - Kié ez a fésű?

4. Nem tesszük ki többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk.

Pl.: Books are true friends: - A könyv igaz barát. (A könyvek igaz barátaink.)

5. Nem tesszük ki megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések előtt.

Pl.: paradise - paradicsom, heaven - menyország, parliament - parlament, government - kormány, congress - kongresszus.

Parliament is sitting. - A parlament ülésezik. Follow Natur. - Kövesd a természetet!

Heaven knows where we have a rest. - Csak a jó ég tudja, hol lesz nyugovásunk.

Jónéhány esetben nem ilyen egyértelmű a szabály a határozott névelő használatára vonatkozóan. Hadd emeljem ki a legfontosabbakat!

1. Általában nem tesszük ki napok, hónapok, étkezések neve előtt.

Pl.: I met him on Thursday. - Csütörtökön találkoztam vele.

July is a summer month. - A július nyári hónap.

Dinner is usually served at 8 p.m. - A vacsorát rendszerint 8-kor tálalják.

Nem tesszük ki továbbá az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be.

Pl.: Spring begins in March. - A tavasz márciusban kezdődik.

De kitesszük akkor, ha időhatározóként, általánosságban beszélünk róluk.

Pl.: It is warm in the summer, but it is cold in the winter. - Nyáron meleg van, télen pedig hideg.

Ha viszont eléjük tesszük a last, next időhatározószókat, illetve a this, that stb. mutató névmásokat, nem tesszük ki a határozott névelőt.

Pl.: Last summer I went to England. - Múlt nyáron Angliában jártam.

Next week we go to the theatre. - Jövő héten színházba megyünk.

This Saturday we have guests. - Most szombaton vendégeink lesznek.

Next evening I meet my friend. - Holnap este találkozom a barátommal/barátnőmmel.

Kitesszük azonban, ha egy bizonyos időpontra gondolunk.

Pl.: We arrived on the Sunday before Christmas. - Karácsony előtti vasárnap érkeztünk meg.

This is the last week of the year. - Ez az év utolsó hete.

2. Nem tesszük ki anyagnevek és elvont fogalmak nevei előtt, ha általánosságban beszélünk róluk.

Pl.: Silver is softer than gold. - Az ezüst lágyabb, mint az arany.

Thought is free. - A gondolat szabad.

I like classical music. - Szeretem a komolyzenét.

I like bread and butter. - Szeretem a vajaskenyeret.

It is no use crying over·spilt milk. - Késő bánat ebgondolat. (Nem érdemes sírni a kiömlött tej miatt.)

De kitesszük, ha konkrétan beszélünk róluk.

Pl.: Pass me the butter, please! - Kérlek add ide a vajat!

the gold of Africa - Afrika aranya

I like the music of Bach. - Szeretem Bach zenéjét.

 

A határozatlan névelő használata

 

Az angol nyelv a határozatlan névelőt körülbelül úgy használja, mint a magyar, azzal a különbséggel, hogy sokkal gyakrabban. Használata kötelező minden megszámlálható, de határozatlan főnév előtt, amikor a magyar főnév névelő nélkül szerepel.

Pl.: This is a book. - Ez (egy) könyv.

This is a school. - Ez (egy) iskola.

Néhány további példa az angol határozatlan névelő használatára:

It was a nice day. - (Ez egy) szép nap volt.

My brother is a painter. - A testvérem festő. (Vigyázz! Foglalkozások előtt mindig tedd ki a határozatlan névelőt!)

My friend was in a hurry. - A barátom sietett.

I have an awful headache. - Szörnyen fáj a fejem.

My sister has a cold. - A nővérem náthás. (Megfázott.)

I don't want to die a hero's death. - Nem akarok hősi halált halni.

Néhány kifejezés: on an average - átlagosan, as a rule - rendszerint, általában, twice a day - naponta kétszer, a pair of shoes - egy pár cipő.

Az a, an határozatlan névelőt csak egyes számban álló, megszámlálható főnév előtt használhatjuk.

Pl.: Give me a book. - Adj egy könyvet! Megszámlálhatatlan főnév (anyagnév, fogalom) előtt hasonló funkciót tölt be a some.

Pl.: Give me some coffee, please. - Kérek egy kis kávét! Többes számban álló, határozatlan mennyiség kifejezésére ugyancsak a some használatos.

Pl.: Give me some pencils. - Adj néhány ceruzát!

Vigyázz! A határozatlan névelő jelenléte megváltoztatja a few és a little szavak jelentését.

Pl.: I have a few friends. - Van néhány barátom.

I have few friends. - Kevés barátom van.

He has a little money. - Van némi pénze.

He has little money. - Kevés pénze van.

 

kapcsolódó