kapcsolódó

A mondat fajták

Mondatfajták

 

A kérdő mondatok

 

A kérdő mondatoknak az angolban is két fajtája van:

1. Eldöntendő kérdés [Yes or no question)

2. Kiegészítendő kérdés (Special qestion)

A kérdést kifejezhetjük:

a) fordított szórenddel;

b) kérdő névmással és egyenes szórenddel;

e) kérdő névmással vagy kérdő határozószóval és fordított szórenddel;

d) a kijelentő mondat után tett utókérdéssel és

e) kérdő hangsúllyal.

1. Eldöntendő kérdések:

- a to be, a to have és a will igék esetében, egyszerű igeidőben (Simple Past és Simple Present) megfordítjuk az alanyt és az állítmányt:

Pl.: Are you interested in the questions of Buddhism? - Érdeklődsz a Buddhizmus kérdései iránt?

Shall we start now or wait until the rain stops?  -Most kezdjük el, vagy megvárjuk, amíg eláll az eső?

Have you much homework to do? - Sok leckéd van?

Will you come along with me? - Eljössz velem?

- egyszerű igeidőben a do segédigével kérdezünk, ha a mondatban nincs más segédige (Fordított szórend).

Pl.: Do you like fruits? - Szereted a gyümölcsöt?

Did she buy bread? - Vett kenyeret?

Did he travel alone? - Egyedül utazott?

Did he get any salary? - Kapott fizetést?

- ha az állítmány összetett igeidőben van, akkor a mondatot a segédigével kezdjük, utána az alany, majd a tényleges állítmány, végül a többi mondatrész következik.

Pl.: Have you ever been to London? - Jártál valaha Londonban?

Have you read this journal? - Olvastad ezt a folyóiratot?

Could you have done it? - Meg tudtad volna csinálni?

2. Kiegészítendő kérdések:

- a kérdőszó után az alany és az állítmány fordított sorrendben szerepel.

Pl.: Where was Charles the Fifth born? - Hol született V. Károly?

When did Columbus discover the West-Indies? - Mikor fedezte fel Kolumbusz Nyugat-Indiát?

Who(m) did you see there? - Kit láttál ott?

- kérdő névmással és egyenes szórenddel kérdezünk akkor, ha a mondat alanyára vagyunk kíváncsiak (Lásd még a kérdő névmásoknál.)

Pl.: Who is the author the new book? - Ki a szerzője az új könyvnek?

Which car is mine? - Melyik kocsi az enyém?

Whose dog barks? - Ennek a kutyája ugat?

Az elöljárószó, ha van, elválik a kérdőszótól, és az igéhez kapcsolódik.

Pl.: What are you thinking of? - Min gondolkodsz?

What is it used for. - Ezt mire használják?

Who do you speak to. - Kivel beszélsz?

A melléknévileg használt what kérdő névmást viszont megelőzi az elöljárószó.

Pl.: At what time did you go there? - Hány órakor mentél oda?

On what day did he come? - Melyik napon érkezett?

Ugyanez vonatkozik a which-re is.

Pl.: On which day shall we go to the cinema? - Melyik nap menjünk moziba?

A tagadó-kérdő mondatok:

A hétköznapi beszédben a tagadó-kérdő mondat első segédigéje összeolvad a not szócskával.

Pl.: Again you haven't done your exercise? - Megint nem csináltad meg a házi feladatodat?

Állító vagy tagadó mondat után tett utókérdéssel kérdezhetünk akkor, amikor a válasz magától értetődik. Ha a mondatban van segédige, az utókérdést ezzel, ha csak főige van, akkor a do-val alkotjuk, éspedig ellentétesen: Tehát állító mondat utókérdése tagadó, tagadó mondaté pedig állító: Az utókérdés magyar megfelelője: ugye? vagy, nem igaz?

Pl.: Your mother is at home, isn't she? - Ugye édesanyád otthon van?

Your mother isn't at home, is she? - Ugye édesanyád nincs otthon?

He can come, can't he? - Ugye el tud jönni?

You go to the cinema every Monday, don't you? Minden hétfőn moziba mész, ugye?

Az utókérdéssel szerkesztett mondat sokszor bizonyos óhajtást fejez ki. Bizonyos esetekben ez az óhajtás azonban nem helyénvaló.

Pl.: Your brother died yesterday, did he? - Ugye tegnap halt meg a bátyád?

Vigyázz! Ilyenkor az utókérdés nem ellentétes a mondattal!

A kérdésekre adott válasz általában yes vagy no, és a legtöbbször nem ismételjük meg az egész mondatot. Az angol nyelv a yes-t és a no-t a segédige megismétlésével erősíti meg:

Pl.: Do you like to play chess? - Szeretsz sakkozni? Yes, I do. - Igen, szeretek.

Who broke the window? - Ki törte be az ablakot? I did. - Én voltam.

A yes és a no helyébe egy határozószó, vagy egyéb kifejezés is kerülhet.

Pl.: sure - biztosan, certainly - feltétlenül, of course - természetesen, indeed - valóban, not at all - egyáltalán nem, not for the world - a világért sem... stb.

kapcsolódó