kapcsolódó

A melléknév

A melléknév

 

A melléknév egy főnévnek a milyenségét, tulajdonságát jelöli.

Pl.: a red rose - egy piros rózsa, a big house - egy nagy ház, a nice girl - egy szép lány.

Az angolban a melléknév nemben, számban és esetben mindig változatlan, tehát sohasem ragozzuk.

Pl.: the red book - a piros könyv, the red books - a piros könyvek,

This room is big. - Ez a szoba nagy. Those rooms are big. - Azok a szobák nagyok.

A mellékneveket bizonyos körülmények között főnévként is használhatjuk, és lehetőség van arra is, hogy bizonyos főneveket pedig melléknévként használjunk.

Ilyenkor rendszerint a the határozott névelő áll a melléknév előtt.

Pl.: the good - a jó (jók), the poor - a szegény (szegények), the blind - a vakok (Magyarul többes számban mondjuk!)

Főnévi értelművé vált melléknevek azok, amelyek az ember állapotát fejezik ki: male - hímnemű (hím), patient - türelmes (beteg)

Főnévi értelemben használjuk néhány nemzet nevét.

Pl.: the English - az angol, the French - a francia

Főnévi értelmük lehet a vallás- és pártneveknek.

Pl.: a Liberal - egy liberális, a Conservative - egy konzervatív

Melléknévként használhatjuk az anyagneveket is.

Pl.: gold watch - aranyóra, silver spoon - ezüstkanál.

Melléknév jelentésük lehet az időt jelölő főneveknek,

Pl.: the evening train - az éjszakai vonat, the morning papers - a reggeli újságok,

valamint egyes földrajzi neveknek.

Pl.: the London underground - A londoni metró.

 

A melléknevek fokozása

 

A melléknevek által kifejezett tulajdonságnak az összehasonlításban három foka van: alapfok, középfok és felsőfok.

Az angol mellékneveket toldalékkal vagy körülírással fokozzuk, néhányat pedig rendhagyóan.

A) Alapfokú összehasonlítás történhet

- állító mondatban: as ... as (olyan ..., mint),

- tagadó mondatban: not so ... as, vagy not as ... as (nem olyan ..., mint) kötőszavakkal.

Pl.: The kitchen is as big as the bedroom. - A konyha olyan nagy, mint a hálószoba.

The sitting room is not as high as the bathroom. (The sitting room is not so high as the bathroom.) - A nappali nem olyan magas, mint a fürdőszoba.

B) Középfokú összehasonlítás történhet

- -er toldalékkal + than hasonlítószóval

Pl.: My flat is bigger than yours. - Az én lakásom nagyobb, mint a tiéd.

The streets of Budapest are wider and cleaner, than those of Debrecen. - Budapest utcái szélesebbek és tisztábbak, mint Debrecen utcái.

My brother is older than yours. - Az én fivérem idősebb, mint a tiéd.

- a melléknév elé tett more szócskával + than hasonlítószóval.

Pl.: This summer was more exciting for me than last. - Az idei nyaram izgalmasabb volt, mint a tavalyi.

This man' was more fortunate than clever. - Ez az ember inkább szerencsés volt, mint ügyes.

My flat is more comfortable than yours. - Az én lakásom kényelmesebb, mint a tiéd.

No animal is more faithful than the dog. - Nincs hűségesebb állat a kutyánál.

C) Felsőfokú összehasonlítás történhet

- -est toldalékkal,

Pl.: I'm the nicest girl in town. - Én vagyok a legszebb lány a városban.

If you are not lazy, you may become the happiest of men. - Ha nem vagy lusta, te lehetsz a legboldogabb ember.

The nearest post-office is in the next street. - A legközelebbi posta a szomszéd utcában van.

- a melléknév elé tett most szócskával.

Pl.: Humboldt was the most outstanding man of his age. - Humboldt kora legkiválóbb embere volt.

The most difficult thing to leam in the English is the pronunciation: - Az angolban a kiejtést a legnehezebb megtanulni.

Toldalékkal fokozzuk:

- az összes egytagú melléknevet (Kiejtés számít!).

Pl.: long - longer - longest (hosszú - hosszabb leghosszabb),

big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb),

nice - nicer - nicest (szép - szebb - legszebb)

- azokat a kéttagú szavakat, amelyek -e, -er, -le, -y, -ow és some végződésűek,

Pl.: clever - cleverer - cleverest (okos - okosabb - legokosabb),

noble - nobler - noblest (nemes - nemesebb - legnemesebb),

easy - easier - easiest [könnyű - könnyebb - legkönnyebb),

narrow - narrower - narrowest [szűk - szűkebb - legszűkebb),

handsome - handsomer - handsomest [csinos - csinosabb - legcsinosabb)

- azokat a kéttagú szavakat, amelyek véghangsúlyosak,

PI.: complete - completer - completest (teljes - teljesebb - legteljesebb),

polite - politer - politest [udvarias - udvariasabb - legudvariasabb)

- egyik csoportba sem sorolható mellékneveket.

Pl.: quiet - csendes, solid - szolid, stupid - ostoba, pleasant - kellemes, common - közönséges.

A többi melléknevet körülírással fokozzuk. Általános törekvés, hogy az egy szótagnál hosszabb szavakat inkább körülírással fokozzuk, mint toldalékkal.

Pl.: careful - óvatos, comic - vidám, active - tevékeny, famous - híres, wonderful - csodálatos, magnificent - nagyszerű, beautiful - gyönyörű.

 

Rendhagyó fokozás

 

A rendes fokozástól eltérően alkotják közép- és felsőfokukat a következő melléknevek:

good - jó, better - jobb, best - legjobb, well - egészséges, bad - rossz, evil - rosszindulatú, worse - rosszabb, worst - legrosszabb, much - sok, more - több, most - legtöbb, many - sok, little - kevés, less - kevesebb, least - legkevesebb

Néhány melléknévnek kettős közép- és felsőfoka van, eltérő jelentéssel. Ezekben a szabályosan képzett alak az alapfok értelmét fokozza, a rendhagyó fokozású alak jelentése különbözik az alapfokétól.

1. old - öreg, older (elder) - öregebb, oldest (eldest) - legöregebb

Az elder, eldest alakot csak személyre, egy család tagjaira használjuk.

Pl.: Tom is my elder brother. - Tom az idősebbik fivérem.

Az older, oldest alakot személyre és tárgyra is használhatjuk.

Pl.: The oldest man in this town is ninety years old. A legidősebb ember ebben a városban kilencven éves.

Our house is older than yours. - A mi házunk öregebb, mint a tiétek.

2. near - közeli, nearer - közelebbi, nearest - legközelebbi

next - következő

A next alak valami sorrendben következőt jelent, a nearest pedig, eredeti jelentésének megfelelően időbeli vagy térbeli közelséget.

Pl.: The nearest way is not always the quickest. - A legközelebbi út nem mindig a leggyorsabb.

3. far - távoli, farther - távolabbi, farthest - legtávolabbi

further - távolabbi, további, furthest - legtávolabbi

A farther és further szavakat a mindennapi beszédben egyaránt használják helyi és időbeli jelentésükben. De a further-nek van egy másik jelentése is: további, újabb.

Pl.: I shall give you further details later. - Később még további részleteket fogok megadni neked.

4. late - késői, later - későbbi, latest - legkésőbbi

latter - utóbbi, last - legutóbbi, legutolsó, former - előbbi, foremost - legelső, first - (leg)első

A latter kettő közül a másodikat, az utóbbit jelenti, ellentéte former (előbbi).

Pl.: He came later than I expected; he was the last of all. - Később jött, mint vártam, a legutolsó volt valamennyi közt.

I know the latest fashion. - Ismerem a legújabb divatot.

A foremost jelentése: legelöl lévő, legkiválóbb, first - első (sorszámnév).

 

Hiányos fokozás

 

Egyes közép- és felsőfokok alapszava határozószó. Ezek középfokait nem is tekintjük fokozásnak, bár ugyanúgy képezzük mint az egyszótagú melléknevekét, vagyis -er-rel. Felsőfokukat pedig most képzővel alkotják. Ilyenek például:

in (-ban, -ben)inner (belső)innermost (legbelső)

out (ki) outer(külső)outermost (legkülső)

up (fel)upper (felső)uppermost (legfelső)

Néhány melléknév csak köépfokú alakban fordul elő. Ezek az or-ban végződö, latin eredetű szavak, és utánuk hasonlításban nem a than, hanem a to hasonlító szócska áll.

Pl.: superior to (nagyobb, különb, mint), anterior to (előbb, mint), exterior to (kijjebb, mint), interior to (beljebb, mint), posterior to (hátrább, mint), ulterior to (távolabb, mint), inferior to (rosszabb, mint), junior to (fiatalabb, mint), senior to (idősebb, mint), prior to (előbb, mint), second to (második valami után).

He is far superior to his friend. - Sokkal különb, mint a barátja.

 

A túlzófok

 

A túlzófokot (legesleg...) az angol többféleképpen fejezheti ki.

- a felsőfok elé tett very nyomósító határozószóval, Pl.: This is the very best book I have ever read. - Ez a legeslegjobb könyv, amit valaha olvastam.

- a felső fok elé tett by far kifejezéssel,

Pl.: Margaret Island is by far the most beautiful island. - A Margitsziget messze a legszebb sziget.

- a felső fok után tett of all kifejezéssel,

Pl.: He is the tallest of all. - ő mind között a legmagasabb.

- a felső fok elé tett the határozott névelőnek az erős ejtésű alakjával.

Pl.: He is the richest man in town. - ő a leggazdagabb ember a városban.

A tulajdonság mértékének a csökkenését a középfokban less szóval és than kötőszóval, a felsőfokban least szóval fejezzük ki.

PL: good - jó, less good - kevésbé jó, least good - legkevésbé jó.

This is the least interesting of all the books. - Ez az összes könyv közül a legkevésbé érdekes.

Egyéb tudnivalók:

Ha több, különböző módon fokozott melléknév kerül egymás mellé, a toldalékkal fokozott kerül előbbre. Fokozatos gyarapodást vagy csökkenést is kifejezhetünk úgy, hogy két azonos középfokot and kötőszóval kapcsolunk össze.

Pl. The aeroplane rose higher and higher. A repülőgép egyre magasabbra emelkedett.

A magyar "mennél ...bb, annál....bb" fokozási alakot az angol a két középfok elé tett határozott névelővel szerkeszti.

Pl.: The more you have the more you want. - Minél többed van, annál többet akarsz.

The more you want, the less you get. - Minél többet akarsz, annál kevesebbet kapsz.

 

 

A melléknév egy főnévnek a milyenségét, tulajdonságát jelöli.

Pl.: a red rose - egy piros rózsa, a big house - egy nagy ház, a nice girl - egy szép lány.

Az angolban a melléknév nemben, számban és esetben mindig változatlan, tehát sohasem ragozzuk.

Pl.: the red book - a piros könyv, the red books - a piros könyvek,

This room is big. - Ez a szoba nagy. Those rooms are big. - Azok a szobák nagyok.

A mellékneveket bizonyos körülmények között főnévként is használhatjuk, és lehetőség van arra is, hogy bizonyos főneveket pedig melléknévként használjunk.

Ilyenkor rendszerint a the határozott névelő áll a melléknév előtt.

Pl.: the good - a jó (jók), the poor - a szegény (szegények), the blind - a vakok (Magyarul többes számban mondjuk!)

Főnévi értelművé vált melléknevek azok, amelyek az ember állapotát fejezik ki: male - hímnemű (hím), patient - türelmes (beteg)

Főnévi értelemben használjuk néhány nemzet nevét.

Pl.: the English - az angol, the French - a francia

Főnévi értelmük lehet a vallás- és pártneveknek.

Pl.: a Liberal - egy liberális, a Conservative - egy konzervatív

Melléknévként használhatjuk az anyagneveket is.

Pl.: gold watch - aranyóra, silver spoon - ezüstkanál.

Melléknév jelentésük lehet az időt jelölő főneveknek,

 

kapcsolódó