kapcsolódó

A főnév

A főnév

 

A főnév neme

 

Ma az angol nyelvben az egyes szám harmadik személyű személyes és birtokos névmás kivételével (he, she, it; his, her, its) nem jelöljük a szavak nemét, csak természetes nemük van, amely a jelentésből tűnik ki.

- így tehát hímneműek a hímnemű élőlényeket jelölő főnevek,

Pl.: man - férfi, bull - bika, cock - kakas;

- nőneműek a nőnemű élőlényeket jelentők,

Pl.: woman - nő, cow - tehén, hen - tyúk;

- semlegesnemű minden élettelen tárgy és elvont fogalom.

Pl.: box - doboz, colour - szín, honour - becsület, goodness - jóság.

A nemeknek ettől az általános megjelölésétől azonban az angol nyelv gyakran eltér.

- semlegesneműnek veszi a kisgyermekekkel kapcsolatos főneveket,

Pl.: child - gyerek, baby - kisgyermek, infant - csecsemő;

- valamint az olyan állatneveket, amelyeknél nem teszünk nemi különbséget.

P'l.:mouse - egér, pig - disznó.

- az élő beszédben egyébként, függetlenül a természetes nemtől, a nagyobb állatok nevei hímneműek,

Pl.: horse - ló, dog - kutya, lion - oroszlán,

- a kisebbek nőneműek.

PI.: mouse - egér, cat - macska

A költészetben, valamint az emelkedettebb stílusú beszédben nagy szerepe van a megszemélyesítésnek. Megszemélyesítve használt elvont fogalmaknak, természeti jelenségeknek, ország-, város- és hajóneveknek semlegesnem helyett hím- vagy nőneme van.

- hímneműek általában az erőt, nagyságot, hatalmat, félelmet kifejező főnevek.

Pl.: death - halál, fire - tűz, sun - nap, knowledge - tudás

- nőneműek a törékenységet, gyöngédséget, szépséget kifejező főnevek, egyes ország- és városnevek, hajók, tudományok és művészetek nevei.

Pl.: moon - hold, nature - természet, land - föld, peace - béke, liberty - szabadság, victory - győzelem, hope - remény.

 

A főnév ragozása

 

Az angol nyelv (a ragos birtokos esetet kivéve) a mondatbeli viszonyokat megkülönböztető ragok nélkül, egyszerűen a szórenddel, vagy elöljárószókkal fejezi ki.

 

1. Tárgyeset

 

A tárgyesetet csak a főnév mondatban elfoglalt helyével jelöljük.

- A tárgy egyenes szórendben, tőmondat esetén mindig az állítmány után áll.

pl.: I have a child. - Van egy gyermekem.

- Egyenes szórendű, bővített mondatban, ha a bővítmény a tárgyra vonatkozik, a tárgy szintén az állítmány után következik.

Pl.: I hear a girl singing. - Hallom, ahogy egy lány énekel. (Hallok egy lányt énekelni.)

- Egyenes szórendű, bővített mondatban, ha a bővítmény elöljárószó nélküli, részes esetbe tett főnév, akkor a tárgyat mögé tesszük.

Pl.: I give my neighbour's dog some rat-poison. - Adok a szomszédom kutyájának egy kis patkánymérget.

- Ha a bővítmény elöljárószóval képzett főnév, a tárgy megelőzi azt.

Pl.: I give some rat-poison to my neighbour's dog.

- Fordított szórendű (kérdőmondat), do segédige nélküli tőmondatban a tárgy az alany után áll.

Pl. Have you (got) a car? - Van kocsid?

- Fordított szórendű, do-val kérdező tőmondat esetén az állítmány után jön.

Pl.: Did you hit the cat? - Te verted meg a macskát?

- Felszólító mondatban az állítmány, vagy a bővített, önálló részes esetű mondatrész mögé kerül.

Pl.: Have a good time! - Jó mulatást!

Lend me your car, please! - Kérlek, add kölcsön a kocsidat (nekem)!

 

2. Birtokos eset

 

Kétféle birtokos eset van: ragos és elöljárós.

A) az 's ragos birtokos szerkezet szórendje a magyaréval megegyezik. Általában akkor használjuk, ha a birtokos élőlény.

Pl.: This is Dracula's castle. - Ez Drakula kastélya.

The doctor's advice is not to drink any alcohol. - Az orvos tanácsa, hogy ne igyak szeszes italt.

A nem élőlényt jelentő főnevek közül ragos birtokos esetbe tehetjük még a következőket:

1. Időt, helyet, mennyiséget, távolságot jelentő szavakat: minute - perc, hour - óra, day - nap, week - hét, month - hónap, mile - mérföld stb.

Pl.: The Thirthy Year's War was fought in the German-Roman Empire. - A Harmicéves Háborút a Német-RómaiBirodalom területén vívták.

A yesterday's newspaper passes for too old today. - Egy tegnapi újság ma már túl réginek számít.

I was on a two-week's-holiday in Greece. - Görögországban voltam egy kéthetes szabadságon.

2. Fölrdajzi nevek előtt, mint például: city - város, country - ország, world - világ.

Pl.: We don't like living in the town's business district. - Nem szeretünk a város üzleti negyedében lakni.

The Budapest-Vienna World's Fair was planned for 1995. - A budapest-bécsi világkiállítást 1995-re tervezték.

3. Gyűjtőnevek előtt:

Pl.: The family's house is standing on a hill. - A család háza egy dombon áll.

I have found a car's number plate. - Találtam egy rendszámtáblát.

Szabályos többes számú szóhoz 's nem járul, a birtokos ragot csak a hiányjel (') jelzi. Kiejtésben tehát a többes számú birtokost az egyes számútól nem tudjuk megkülönböztetni.

Sister's                                    nővérem

These are my                   friends. Ezek a                              barátai.

Sisters'                                    nővéreim

Azok a főnevek, amelyek többes számukat nem -s-szel képezik, birtokos esetben megkapják a 's végződést.

Pl.: the children's toy - a gyerekek játéka, the men's property - a férfiak tulajdona.

Ha a birtokos mellett értelmező jelző áll, vagy több főnévből álló kifejezés jelöli, csak az utolsó szóhoz járul rag.

Pl.: my mother-in-law's house - az anyósom háza, Sir Walter Scott's novel - Walter Scott regénye, my friend Paul's brother - Paul barátomnak a fivére.

Egymás mellett két birtokos eset is állhat ilyenkor a szebb stílus érdekében az egyiket elöljáróval fejezzük ki.

Pl.: the son of my father's brother - apám fivérének a fia.

B) Az elöljárós birtokos esetet az of elöljárószóval alkotjuk.

A szórend ilyenkor: birtok + of + birtokos, tehát a magyar birtokviszony szórendjének a fordítottja.

Pl.: the cap, of the pen - a toll kupakja, the bone of the dog - a kutya csontja

Ennek a szerkezetnek a használata sokkal elterjedtebb, mint a ragosé. Elsősorban akkor használjuk, ha a birtokos nem élőlény, de ez nem kizárólagos.

Of - szerkezetet használunk mennyiség és minőség kifejezésére is.

Pl.: a glass of water - egy pohár víz, a piece of chocolate - egy darab csokoládé, a lot of people - sok ember, both of us - mi mindketten, several of them - nehányan közülük, a story of some interest - egy elég érdekes történet.

Ezt a szerkezetet használjuk akkor is, ha a birtokszó előtt valamilyen névmás áll. A ragos szerkezetet ilyenkor nem használhatjuk, hiszen az maga is birtokos névmás.

Pl.: all books of the theacher - a tanár összes könyve, this umrella of my wife - a feleségemnek ez az esernyője

 

3. Részes eset

 

A részes esetet kétféleképpen fejezhetjük ki: szórendi helyzettel, vagy elöljáróval. Mivel az elöljáró nélküli részeseset alakjára nézve a tárgyesettel megegyezik, ezért a mondatban megkülönböztetésül az ige után, a tárgy előtt áll.

Pl.: I gave the boy a penny. - Adtam egy pennyt a fiúnak.

Az elöljárós részes esetet to vagy for elöljárószókkal alkotjuk. Az elöljárós részes eset a mondatban többnyire a tárgy után áll.

Pl.: I gave a penny to the boy.

I bought sweets for my children. - Vettem a gyerekeimnek édességet.

For Mother's Day my children gave some flowers to me. - A gyerekeim adtak nekem virágot Anyák napjára. (Lásd még az Elöljárószók címszónál!)

 

A fönév többes száma

 

A főnév többes számának a ragja általában -s.

Ha a főnév egyes számban sziszegő hangban végződik (s, ss, sh, ch, x, se, ce, ze, ge), a többes szám ragját -e kötőhangzóval veszi fel.

Pl.: bus - busses (busz - buszok), glass - glasses (üveg - üvegek), watch - watches (óra - órák), box - boxes (doboz - dobozok),face - faces (arc - arcok), house - houses (ház - házak), prize - prizes (díj - díjak).

- Ha a főnév o-ban végződik, amely előtt mássalhangzó áll, ugyancsak e-vel veszi fel az -s ragot.

Pl.: cargo - cargoes (teher - terhek), buffalo - buffaloes (bivaly - bivalyok).

- Ha azonban az o előtt magánhangzó áll, a főnév a többes számban csak -s ragot kap.

Pl.: kangaroo - kangaroos (kenguru - kenguruk), cuckoo - cuckoos (kakukk - kakukkok).

- Ha a főnév y-ban végződik, mely előtt mássalhangzó áll, a többes számban az y-ból i lesz, és ehhez járul e kötőhangzóval az -s rag.

Pl.: lady - ladies (hölgy - hölgyek)

- Ha a szóvégi y előtt magánhangzó áll, akkor az -s rag közvetlenül az y-hoz járul.

Pl.: boy - boys (fiú - fiúk), toy - toys (játék - játékok).

Ugyanígy a személynevek többes számában is az y közvetlenül kapja a többes szám -s ragját.

Pl.: Mary - Marys, Henry - Henrys

- Az -f, -lf, és -fe végű főneveknél az f többes számban v-re változik és e kötőhangzóval veszi fel az -s ragot.

Pl.: wife - wives (feleség,- feleségek), knife - knives (kés - kések), life - lives (élet - életek), wolf - wolves (farkas :farkasok).

Kivételek: roof - roofs (tető - tetők), cliff - cliffs (szikla - sziklák), turf - turfs (gyep - gyepek), handkerchief - handkerchiefs (zsebkendő - zsebkendők), relief - reliefs (dombormű - domborművek).

Néha az f re végződő szó kétféle többes számának kétféle jelentése van:

Pl.: staff - staves (bot - botok) - staff - stafls (személyzet - személyzetek).

Néhány főnév még rendhagyóbban képezi a többes számát.

A) A tőmagánhangzó megváltoztatásával.

Pl.: man - men (férfi - férfiak), woman - women (nő - nők), foot - feet (láb - lábak), tooth - teeth (fog - fogak), mouse - mice (egér - egerek)

B) -en raggal.

Pl.: child - children (gyerek - gyerekek), ox - oxen (ökör - ökrök).

Néhány főnév egyes és többes száma pedig teljesen megegyezik:

Pl.: sheep - juh, juhok; deer - szarvas, szarvasok; swine - disznó, disznók; Swiss - svájci, svájciak; Chinese - kínai, kínaiak

Egyes főneveknek két többes számuk is van, más-más jelentéssel.

Pl.: brother      - brothers (fivérek)

- brethren (felebarátok)

cloth          - cloths (szövetek)

- clothes (ruhák)

Másoknak pedig egyes számban más jelentésük van, mint többes számban.

Pl.: good - jó, goods - javak; advice - tanács, advices értesülés; iron - vas, irons - bilincs, glass - üveg, glasses - üvegek vagy: szemüveg, quarter - negyed, quarters negyedek vagy: szállás.

- Összetett szavaknál az alapszót tesszük többes számba.

Pl.: fruit trees (gyümölcsfák), fathers-in law (apósok), footmen (szolgák)

A főnevek egy részét csak egy alakban (vagy egyes, vagy többes számban) használjuk.

- Csak egyes számban a következő főneveket: snow - hó, silk - selyem, tea - tea, gold - arany, hair - haj, furniture - bútor

Pl.: Snow is white. - A hó fehér.

Ezek a főnevek az ún. megszámlálhatatlan főnevek. Néhány, alakját tekintve egyes számú gyűjtőnév mellett az állítmány többes számban áll. Ilyenek például a következők: police - rendőrség, people - emberek, cattle - marhák, poultry - baromfi, the blind - a vakok.

Pl.: These cattle are mine. - Ezek a marhák az enyémek.

Figyelem! Ha a people nép, nemzet értelemben szerepel, akkor van többes száma: peoples.

- Általában többes számban használjuk a következő, páros eszközök, szerszámok, ruhadarabok, testrészek nevét: pincers - csipesz, tongs - fogó, trousers - nadrág, glasses - szemüveg, eyes - szem (szemek), feet - láb (lábak).

Alakjukra nézve többes számúak, mégis egyes számú igei alakot vonzanak a következő főnevek: news - hírek, measles - kanyaró, mumps - mumpsz, physics - fizika, mathematics - matematika, riches - gazdagság.

Pl.: What is the news? - Mi újság?

 

A főnévhelyettesítő one

 

Ha két melléknév után ugyanaz a főnév áll jelzett szóként, a főnevet csak az első jelző után tesszük ki, a második után a főnevet one (többes számban ones) szócskával helyettesítjük.

Pl.: Which pencil do you want? I want the black one. Melyik ceruzát kéred? A feketét. (Lásd még a Határozatlan névmásoknál!)

 

kapcsolódó